Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

"ένα το δέον" και "μία η χρεία"

προμηθέας δεσμώτης
(να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους
ένα το δέον και μία η χρεία,η εντός-ένδον-στροφή)
η θεατρική σκηνή 
διαδραματίζεται στο σπίτι του "φίλου του ιησού" λαζάρου 
με τις δύο αδελφές του μάρθα και μαρία.
ο ιησούς διδάσκει-αποκαλύπτει την αλήθεια
[θα δούμε τώρα τί έλεγε ποιο κατω-παρότι το ευαγγέλιο δεν κανει νύξη]
και η μαρία με τους 12 μαθητές του είναι καθήμενη παρα τους πόδας ιησού
ενώ η αδελφή της μάρθα πάει και έρχεται για να διακονήσει-υπηρετήσει-σερβίρει
τον κύριο και τους μαθητές του,οπότε απευθυνόμενη στον κύριο με παράπονο λέγει:
 και αύτη είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, 
ήτις και καθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού.
  η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν· 
και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε·
Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνην να υπηρετώ;
είπε λοιπόν προς αυτήν να μοι βοηθήση.
 αποκριθεις δε ειπεν αυτη ο κυριος  ιησους  
μαρθα μαρθα μεριμνας και τυρβαζη(θορυβείς) περι πολλα  
ενος δε εστιν χρεια  
μαρια γαρ την αγαθην μεριδα εξελεξατο 
ητις ουκ αφαιρεθησεται απ αυτης [λουκ.10:39-42]
Η ΧΡΕΙΑ=
η ανάγκη-το χρειαζόμενο-το αναγκαίο-το επιβεβλημένο-σκόπιμο
=ΤΟ ΔΕΟΝ
"ενος δε εστιν χρεια"
και
"μαρια γαρ την αγαθην μεριδα εξελεξατο"
θα αναζητήσουμε σήμερα ποια είναι αυτή Η ΧΡΕΙΑ-που αποκαλείται  
ΑΓΑΘΗ ΜΕΡΙΔΑ
κάθε λέξη-λόγος έχει μια σημασία-ένα νόημα-και υποκρύπτει ή αποκαλύπτει μια ιδέα-αρετή-κατάσταση υλική-ψυχική-πνευματική ή και όλα μαζί
"Η ΧΡΕΙΑ"
είναι αυτό που ο καθε άνθρωπος έχει ανάγκη-του είναι απαραίτητο στην υλική του ζωή ώστε αυτός να μπορέσει να εκλέξη και λάβη την "ΑΓΑΘΗ ΜΕΡΙΔΑ"
δηλαδή το ωραίο το καλό και το αληθές
 ΧΡΕΙΑ=ΧΡ +ΕΙΑ=ΧΡ ΑΕΙ
ΤΟ ΧΡ=είναι το ΧΡίσμα του ιησού χριστού και σημαίνει το ΟΝΟΜΑ ΧΡιστός
ΑΕΙ=πάντοτε-αιωνίως [νυν και αεί]
 ΧΡΕΙΑ="ΧΑΙΡΕ"
η χρεία-δέον είναι ο πνευματικός χαιρε-τισμός 
τον οποίο ο θεός πάντοτε απευθύνει στούς εκλεκτούς του 
[χαίρε κεχαριτωμένη μαρία]
αλλα και ο ιησούς έλεγε προς τους μαθητές του πάντοτε:
"χαίρετε"και "ειρήνη υμίν"]
ΧΡΕΙΑ=ΑΙΡΕ Χ
η χρεία-το δέον είναι να αίρης-σηκώνης τον σταυρόν σου=Χ
ο Χ -σταυρός του καθε ανθρώπου είναι η ΔΙΣύ-νθετότητα του τού καλού-κακού υλική-ψυχική-πνευματική[συνολικά του εγώ του]συνεπώς η μία χρεία εδώ είναι η εν-συνείδητη άρση του ατομικού σπερματικού κακού καθε ανθρώπου-δια μετουσιώσεως του σε καλό ώστε να επέλθει απλοποίηση της δισυνθετότητας-σταυρού και να γίνει ο άνθρωπος μονοσήμαντος καλού-πνευματικά απλός
έχει ήδη αποκαλυφθεί 
"ερώ και αίρω τον εμαυτού σταυρόν,
εν ταύταις ταις δυσιν εντολές όλος ο νομος και οι προφήτες κρέμανται"
ΧΡΕΙΑ=ΑΙΡΕ Χ @ ΧΑΙΡΕ
να σηκώνης τον σταυρό-κακό σου[δυσκολίες-αντιξοότητες του κόσμου αλλά και τα πάθη-λάθη-ελαττώματα που μας φορτώνει το ίδιο το κακό-το ατομικό μας πρόβλημα] και να χαίρης γιαυτό-αφού αυτό είναι το έργο σου-η μια χρεία-το δέον που έχης ανάγκη για να κεδίσης την αιώνια ζωή]
ΧΡΕΙΑ=ΧΡ-ΑΕΙ @ ΑΡΧΕΙ
το ΧΡ=ΧΑΡΙΣ=ΧΡΙΣΤΟΣ=ΧΡΙΣΜΑ είναι αυτό-ς που ΑΡΧΕΙ ΑΕΙ-αιωνίως
ΧΡΙΣΤΟΣ=ΑΡΧΩΝ
ΧΡ=ΧΡΙΣΜΑ-ΑΡΧΕΙ
Η ΧΡΕΙΑ= Η ΧΕΙΡΑ
η χρεία-ανάγκη-δέον είναι να μπορέσουμε να λάβουμε απο την Θ-ΕΙΑ ΧΕΙΡΑ 
την αλήθεια
και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να την δια-δώσουμε
και στούς αδελφούς μας ανθρώπους δίνοντας τους
ΧΕΙΡΑ βοηθείας
Η ΧΡΕΙΑ είναι η ίδια Η ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Και είπε Κύριος ο Θεός, Ιδού, έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, 
εις το γινώσκειν το καλόν και το κακόν· και τώρα μήπως εκτείνη την χείρα αυτού, 
και λάβη και από του ξύλου της ζωής, και φάγη, και ζήση αιωνίως·[γένεση 3-22]
Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς ήγγισεν αυτόν, λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι. 
Και ευθύς εκαθαρίσθη η λέπρα αυτού.[ματθ.8-3]
Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός,  

και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγων μοι· 
Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος[αποκ.1-17]
Χ
Ι
Ι
Α---------------Ε----------------Ι
Ι
Ι
Ρ
Η ΧΡΕΙΑ=Η ΑΓΑΘΗ ΜΕΡΙΔΑ
Η ΑΓΑΘΗ ΜΕΡΙΔΑ=Η ΑΛΗΘΕΙΑ-ΔΥΝΑΜΙΣ ΧΡ-ΙΣΤΟΣ
η οποία δίνει δύναμι-βοήθεια ισχύος και νίκης του κακού-κόσμου
δύναμι ΧΡ-ίσματος-χάριτος-χαράς για την άρση του σταυρού-του γολγοθά
δύναμι αιώνιας χαράς και χάριτος της ακολουθίας και μαθητείας χριστού
δύναμι ηγεσίας και βοηθείας του έργου του χριστού 
χάριν και υπέρ των συν-ανθρώπων αδελφών
Η ΜΙΑ ΧΡΕΙΑ=ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΟΝ
ΔΕΟΝ=ΕΝΔΟ-Ν=ΕΝΤΟΣ
Δ-ΕΟΝ=D-EON
Δ=ΔΥΝΑΜΙΣ
ΕΟΝ=ΤΟ ΟΝ
DEON=Ο [ΘΕΙΟΣ] ΔΩΡΟΣ-ΔΩΡΗΤΗΣ
[DONUM-DONA-DONATION]
ΔΕΟΝ=ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΝ-ΠΡΕΠΟΝ-ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ-ΣΚΟΠΙΜΟ-ΧΡΗΣΙΜΟ-ΧΡΗΣΤΟ
["ανάγκα και θεοί πείθονται"-"συν αθηνά και χείρα κίνει"]
ΔΕΟΝ=ΕΝΔΟΝ=ΕΝΤΟΣ
ΕΝΔΟ-ΣΤΡΟΦΗ=ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ ΣΤΡΟΦΗ-ΕΣΩ-ΣΤΡΟΦΗ
ένδον-εντός είναι το πνεύμα του θεού
[και του κακού-γιαυτό χρειάζεται φρούρηση και προσοχή-εγρήγορση]
που είναι Η ΑΡΕΤΗ του καθε ανθρώπου και Η ΔΥΝΑΜΙΣ του
δηλαδή τα όπλα-ΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ-ηθικό και πνευματικό για να αντιμετωπισθεί το κακό μου-ο μόνος εχθρός μου και αυτό το κακό μου πολεμάται μόνον δια της 
ΥΠΟΜΟΝΗΣ-ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ-ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ=ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ-ΗΘΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ-ΤΟΥ[ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΟΝ-Η ΜΙΑ ΧΡΕΙΑ 
δηλαδή η αλήθεια-αρετή-δύναμις του πνεύματος και αυτή είναι ένδον-εντός ημών :
"ιδού η βασιλεία του θεού ΕΝΤΟΣ υμών έστιν"]
ΔΕΟΝ=ΕΝΔΟΝ-ΕΝΤΟΣ
αυτό που είναι το δέον είναι αυτό που είναι ένδον-εντός ημών
αυτό που είναι εντός ημών είναι το θεού ημών πνεύμα
η οδός η ένδον στροφή-η ενδοστροφή
ΕΝΑ=56
ΤΟ =370
ΔΕΟΝ=129 +
-----------------------
 555
(διάκρισις=555)
ΕΝΤΟΣ=5 ΓΡ
ΕΝΔΟΝ=5 ΓΡ
Σ
Ι
Ι
Ε---------------Τ---------------Ν
Ι
Ι
Ο
Εισέρχομαι-εντός εμού
[εκεί όπου ευρίσκεται ο ναός του όντος,σιωπηλώς]
Ναό
Του
Οντος
Σιωπηλώς
1
Σ ιωπηλώς
Ι
Ι
5
4-Εισέρχομαι----------Ταπεινώς---------3-Νουνεχώς
Ι
Ι
Οφειλέτης
2
+ σταυρός=άνθρωπος=4υλη-3νοηση-2ψυχή-1πνεύμα=5εγώ
[εγώ προσερχόμενος-ο προσευχόμενος άνθρωπος, ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ απο την Π-ύλη του κόσμου-ύλη έχοντας-διακατεχόμενος από  την ταπείνωση και την νουνέχεια-σύνεση και συναισθανόμενος την οφειλή-τα οφειλήματα μου και με πλήρη σιωπή-ταπεινοφροσύνη στο πνεύμα μου,προς τον απο-Δεχόμενο-δέκτη της προσευχής το θείο πνεύμα-τον θεό]
ορθόν λοιπόν και δέον είναι ΤΟ ΕΝΤΟΣ-Η ΜΙΑ ΧΡΕΙΑ
και αυτό είναι ο χριστός: η οδός η αλήθεια και η ζωή
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

2 σχόλια:

λουκια πλυτά είπε...

χαίρε και σε σένα

Απλά Μπράβο!!!!!!

donandre5ath.blogspot.com είπε...

λουκία(σημαίνει φωτεινή)το "μπράβο" αξίζει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν-αποδέχονται-συμπορεύονται με την αλήθεια ,παρότι είμαι βέβαιος ότι οι ίδιοι με το νεύμα τους θα απαντήσουν δείχνοντας μας τον ουρανό την ίδια ώρα που το πρόσωπο τους θα κοιτάει την γη!
καλό δρόμο-καλή διαδρομή
don