Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

οι έλληνες μάγοι


απεικόνιση της παγκόσμιας μητέρας ευας στον παράδεισο
μπροστά απο το δένδρο της γνώσεως-μηλιά
το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκεΑπό τον/την
donandre5ath.blogspot.com στο αλληλουχία-allilouchia 
τη 12/21/2007 10:09:00 πμ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
Β´\ΤΟΥ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
3 ᾿Ακούσας δὲ ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα ῾Ιεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 6 καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ.
ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο γεννήθηκε στις 6/12/-5 και οι μάγοι προσκύνησαν το παιδίον στις 19/12/-5(παρμένο απο το βιβλίο του κων/νου χασάπη:ο αστέρας της βηθλεέμ)
7 Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 
.......................................................
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ.13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο καὶ λεγόντων· 14 σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΑΓΟΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
20 ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ· 23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ 4 ΜΑΓΩΝ
1Ος ΜΑΓΟΣ=ΧΡΥΣΟΣ=ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ=ΒΑΣΙΛΕΑΣ-ΜΥΗΣΗ
2ΟΣ ΜΑΓΟΣ=ΛΙΒΑΝΟΣ=ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ=ΙΕΡΕΑΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ
3ΟΣ ΜΑΓΟΣ=ΣΜΥΡΝΑ=ΕΠΙΣΤ.ΔΥΝΑΜΙΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ
4ΟΣ ΜΑΓΟΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ=ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ-ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ=ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ-ΓΛΩΣΣΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΜΥΗΣΗ=ΠΝΕΥΜΑ=ΑΕΤΟΣ-ΠΤΕΡΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ=ΨΥΧΗ=ΛΕΩΝ-ΣΤΗΘΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ=ΥΛΗ=ΤΑΥΡΟΣ-ΒΟΥΣ-ΠΟΔΙΑ-
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ=ΝΟΗΣΗ=ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
-------------------------------------------
4 ΚΟΣΜΟΙ-ΔΙΟΔΟΙ ΣΟΦΙΑΣ-ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΣΦΙΓΓΑ
ΑΕΤΟΣ
ΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΦΙΓΞ
(ο αετός-πνεύμα κυριαρχει των υπολοίπων φύσεων-επενδυμάτων)
Α-Τ-Λ-Α-Σ=Τ-Α-Λ-Α-Σ
Ο ΑΤΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΟΥΡΑΝΟ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ-Ο ΤΑΛΑΣ=ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΘΥΣΙΑ-ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο ΤΑΛΑΣ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ-ΘΕΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΡΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΛΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΛΑΣ-ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΗΣΙΑΣ-ΕΓΩΠΑΘΕΙΑΣ-ΩΦΕΛΗΜΙΣΜΟΥ
ΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΛΕΩΝ
ΑΕΤΟΣ
ΣΦΙΓΞ
(ο ταύρος=ύλη-υλισμός-επιστήμη-τεχνολογία/μηχανές κυριαρχούν στο ον-εγώ)
ο ΑΤΛΑΣ καθίσταται ΤΑΛΑΣ=ταλαιπωρείται χαριν των άλλων-αυτοθυσιάζεται
αλλά και είναιΤ-ΑΛΑΣ=ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ αλλα και ΤΑ-ΛΑΣ=ΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ-ΟΙ ΛΙΘΟΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ-ΟΜΦΑΛΟΙ-ΑΚΤΙΝΕΣ ΘΕΙΟΥ ΠΥΡΟΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ
Ο ΑΤΛΑΣ=Ο ΜΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΥΡΙΟΣ/ΒΑΣΙΛΕΥΣ/ΙΕΡΕΥΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο ΤΑΛΑΣ δεν ειναι-ούτε καθίσταται άτλας, ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί τους άλλους επιδιώκοντας την ηδονή-την υλη-τον ευδαιμονισμό-την ασωτεία αλλα και τον αποκρυφισμό την γνώση-διανόηση,τα απόκρυφα μυστήρια,την δύναμι,την εξουσία και κυριαρχία επί των άλλων(αυτό είναι οι περισσότεροι "μεμυημένοι" σήμερα αλλα και στο παρελθόν)
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ Ο 4ΟΣ ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
(οι έλληνες αιτούσιν σοφίαν και ιουδαίοι θαύματα-έλεγε ο απ.παύλος)
Η ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:
σκέψεις για τη ανθρώπινη νόηση-κατανόηση:
όλη η πορεία επιβίωσης του ανθρώπου από δημιουργίας του μέχρι σήμερα ήταν να μπορέσει να αναπτύξει κυρίως την νόηση του να την εξελίξει,να την ανελίξει και εν τέλει δια συνειδητής υπαγωγής της στο εντός του πνεύμα του θεού , να την θεουσιώσει-αυτοπνευματώσει, αυτοπνευματούμενος εν τέλει ό ίδιος ,αφού αυτός σε σχεσι με τον θεό ο οποίος είναι πνεύμα,είναι η νόηση του, «ο νούς άνθρωπος».μάλιστα δε η νόηση του παρότι δεν αποτελεί συστατικό του τρισυνθέτου ανθρώπου=πνεύμα-ψυχή-ύλη,εντούτοις συναποτελεί την 4η εκδήλωση του ,την νοητική(υλική-ψυχική-πνευματική-νοητική) η οποία είναι συντονιστική των υπολοίπων εκφράσων του όντος.η νοητική λειτουργία δηλαδή ενώ είναι ανύπαρκτη ως συστατικός παράγων υποστασιακός,εμφανίζεται μυστηριωδώς,ως συνέπεια της τρισυνθέτου συγκροτήσεως-δομής του ανθρώπινου όντος από ύλη-ψυχή-πνεύμα,ως μία τέταρτη κατάσταση-ουσία,η νοητική,η οποία ακουμπάει την ύλη και την ψυχή και ταυτόχρονα παρομοιάζει με το πνεύμα αφού τόσον το πνεύμα όσον και η νόηση εκδηλώνουν σκέψεις , ανεξαρτήτως αν διαφέρουν ως προς την ποιότητα των σκέψεων και τον ρόλο-σκοπό της παρουσίας-δημιουργίας τους στο ανθρώπινο όν .
παραδείγματος χάριν το πνεύμα του θεού-πνεύμα εντός του ανθρώπου εκπορεύει-εμπνέει σκέψεις βαρυσήμαντες, λιτές,μετρημένες, επικεντρωμένες, πνευματικές,αγάπηςκαι σοφίας θεού και οι οποίες αφορούν την οδήγηση,την πρόνοια,την φρούρηση,την λύση-απάντηση σε ζωτικά θέματα της πνευματικής πόρευσης του ανθρώπου και που καταλήγουν στην βιω-ματική αυτό-πνευμάτωση του ενεργούντος ανθρώπου.
αντίθετα οι νοητικές σκέψεις ,όταν δεν αφορούν την εκ του κακού έμπνευση της νοήσεως,αφορούν την πεζή καθημερινότητα τις υλικές ανάγκες,επιθυμίες,πειρασμούς, και εν γένει κάθε τι που αποσκοπεί στην υλική επιβίωση,πάση θυσία και ανεξαρτήτως ηθικής ή πνευματικότητος. με άλλα λόγια η νόηση-διανόηση-κατανόηση,η μη εμπνεόμενη από το πνεύμα του θεού, αφορά την συσσώρευση κοσμικών αγαθών,γνώσεων,χρημάτων , κτημάτων,περιουσιών,τίτλων,θέσεων και σκοπεί στην ατομική ικανοποίηση του ενεργούντος είς βάρος του συνόλου και της κοινωνίας των πολλών.η ατομική ικανοποίηση,το βόλεμα,το ατομικό συμφέρον,η αυτοπροβολή,η φιλοδοξία, ο εγωκεντρισμός-εγωπάθεια είναι μερικά μόνον χαρακτηριστικά του νοητικού νοησιαρχούμενου-νοησιοκρατούμενου ανθρώπου,αυτού που ανεξέλεκτα αφίνει τον εαυτό του έρμαιο του κακού και του κόσμου να παρασύρεται σε επιλογή υλιστικού ή αθεϊστικού τρόπου ζωής- διαβίωσης.το ίδιο ακριβώς συμβαίνει από την πλευρά του καλού-του θεού όταν ο άνθρωπος και οι επιλογές του αφορούν και εκφράζουν έργα ενάρετα καλού,ως αποτέλεσμα της εμπνέυσεως του από το πνεύμα του καλού και της δικής του ελεύθερης και συνειδητής υπαγωγής της νοήσεως του στο πνεύμα του θεού που από γεννήσεως φέρει μέσα του .
1.πνεύμα
2.ψυχή 4.νόηση 5.ΕΓΩ
3.ύλη

Η ΝΟΗΣΗ νοεί-κατανοεί-αντιλαμβάνεται-καταλαβαίνει τις αισθήσεις του σώματο και τις υπ’αυτού προβαλλόμενες ανάγκες-απαιτήσεις, τις συναισθήσεις της ψυχής και τις υπ’αυτής προβαλλόμενες επιθυμίες-συναισθήματα,τις σκέψεις του πνεύματος και τις υπ’αυτού προβαλλόμενες συλλήψεις-εμπνεύσεις.όλες αυτές τις ειδήσεις-πληροφορίες η νόηση αντιλαμβάνουσα τις συντονίζει-εναρμονίζει και μεταφέρει στο εγώ ως τελικό αποδέκτη και το οποίο βέβαια εντέλλει-κινητοποιεί τα επενδύματα-υποστάσεις-όργανα του,το σώμα την ψυχή και το πνεύμα ,να ενεργήσουν τα δέοντα.
Το ΕΓΩ είναι μέν το ατομικοποιημένον δισύνθετον πνεύμα-η ατομικότης,η αντίληψη όμως αυτής της ατομικότητος και εν ταυτώ δισυνθετότητος οφείλεται-την δίδει η κατάσταση της νοήσεως-κατανοήσεως-αντιλήψεως στον άνθρωπο.η νόηση του ανθρώπου είναι αέρινη νοητική-διανοητική ουσία η οποία αφενώς είναι συγκεντρωμένη στην κεφαλή του ανθρώπου και πέριξ-γύρω από το πνεύμα-εγώ του , αφετέρου ευρίσκεται διάχυτη σε όλο το ανθρώπινο σώμα ,μέσα στα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού , «βλέποντας,αποτυπώνοντας και καταγράφοντας» όλες τις ανθρώπινες ανάγκες-επιθυμίες-σκέψεις και προσπαθώντας ,ανάλογα με την εκάστοτε συνείδηση, βίωση,αντίληψη,λογική,νοημοσύνη ,δηλαδή την ηθική και πνευματική τελειοποίηση του όντος ,να συντονίσει-εναρμονίσει και ζυγίσει-προτεραιοποιήσει την σπουδαιότητα και σημασία μετάδοσης τους στο εγώ από όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης τους . σε ολόκληρη τη φύση η μεγαλείτερη ή μικρότερη παρουσία νοήσεως-ευφυϊας-νοημοσύνης στα όντα καθωρίζει και την φυσική μέσα στους αιώνες εξέλιξη τους, θα μπορούσε δε να πεί κάποιος όσον αφορά το ανθρώπινο είδος, ότι όλη η εξελικτική του πορεία ως έμβιο όν αφορούσε σε φυσικό επίπεδο την νοητική-λογική-αντιληπτική του εξέλιξη και διάκριση επιλογής,σε ηθικό επίπεδο την βιωματική ψυχική διάκριση-εκλογή του καλού από το κακό και σε πνευματικό επίπεδο την διάκριση-διαχωρισμό της αλήθειας από την αναλήθεια και η εκδήλωση του δια λόγων και έργων αληθείας.
το ανθρώπινον όν είναι πνευματικά ένα δισύνθετο πνεύμα-εγώ και ως εξ αυτού και ψυχικά και υλικά σύμμικτο.το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την προκύπτουσα νοητική ουσία η οποία έχει δυνατότητα δύο φορών,καλού και κακού,θετικής-ορθής διάκρισης-επιλογής καλού και αρνητικής-λανθασμένης διάκρισης-επιλογής κακού. είναι γιαυτό που η μόνη οδός αληθινής διακρίσεως-διαχωρισμού του καλού από το κακό είναι η εν αγάπη μετάνοια του ανθρώπου για το διαπραχθέν κακό και η εν σοφία υπαγωγή της νοήσεως του στο πνεύμα του θεού μέσα του διά ενδοστροφής, που αυτό θα σημάνει την σταθεροποίηση και μονιμοποίηση της νοήσεως θετικά ,επί τω καλώ, καθώς η υπαγωγή στο πνεύμα του θεού θα την πνευματοποιήσει και θα της προσδώσει τα κριτήρια της ορθής διακρίσεως του καλού από το κακό και του διαχωρισμού τους στη συνείδηση και αντίληψη του όντος,με άμεση επίπτωση την συνεχή και απρόσκοπτη επιλογή και έκφραση μόνον του καλού και του αληθινού ,λόγοις και έργοις.
καθίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η πάση θυσία απλοποίησι του όντος και της νοήσεως του ώστε αυτή εν σοφία να μπορεί να διακρίνει και διαχωρίζει ανα πάν δευτερόλεπτον το καλό από το κακό,υλικά-ψυχικά-νοητικά-πνευματικά και έτσι να μην γίνεται υπαίτια παραπληροφόρησης του εγώ-όντος.αυτό θα απαιτήσει δύο παράλληλες επιλογές-δρόμους οι οποίοι θα μεταφέρουν-επιφέρουν στο εγώ-πνεύμα την ηθική και πνευματική του αυτοτελείωση ,δηλαδή την βιωματική κυριολεκτική αυτοπνευμάτωση του,εν αγάπη και εν σοφία.οι 2 δρομοι-επιλογές αυτές είναι πρώτον η θεογνωσία-αυτομύηση που αφορά την αλήθεια στο λεγόμενο εσωτερικό-ενδοστροφικό μέρος του ανθρώπου το ψυχοπνευματικό,δηλαδή στο αφανές-άϋλο απρόσωπο μέρος του ανθρώπου το οποίο όμως αποτελεί την πηγή-αίτιο του υλονοητικού εξωτερικού ανθρώπου καθώς αυτό-προβάλλεται ουσιαστικά-κυριολεκτικά μέσα από την εξωτερίκευση του υλονοητικού εξωτερικού ανθρώπου που υποδηλώνει και την προσωπικότητα του και δεύτερον η θεοπαιδεία-διαπαιδαγώγηση που αφορά την γνώση-εμπειρία στο λεγόμενο εξωτερικό μέρος του ανθρώπου το υλο-νοητικό,δηλαδή στο πρόσωπο που εμφανίζεται-εκδηλώνεται ως η ανθρώπινη προσωπικότης και που είναι το εκτελεστικό μέρος-όργανον του κάθε ανθρώπου.είναι αυτό που φαίνεται,ο επίσημος εκφραστής αυτού που δεν φαίνεται,του ψυχοπνευματικού. η απλοποίησι του όντος λοιπόν επιτυνχάνεται μέσα από μετουσιωτικές διαδικασίες-ενέργειες-πράξεις-έργα καλού που μετουσιώνουν το πνεύμα του κακού ,το σπερματικό κακό του κάθε ανθρώπου, που μετουσιώνουν και μετατρέπουν-μεταμορφώνουν τις αντιαρετές-ελαττώματα του κακού σε προτερήματα-χαρίσματα θεού στον άνθρωπο.
η επι τω καλώ εναρμόνιση-συνένωση του εσωτερικού με τον εξωτερικό άνθρωπο σε έναν ενιαίο άνθρωπο οφείλει να αποτελή στόχο-σκοπό ζωής του κάθε ανθρώπου ,αν θέλει βέβαια μετά τον υλικό-φυσικό του θάνατο να μην διαχωρισθεί-διχοτομηθεί από τον δίκαιο και αδήρητο και απαρέγκλιτο νόμο της ανταποδόσεως του καλού στο καλό και κακού στο κακό.
το μόνο βεβαιο είναι ότι ο θεός και ο νόμος του δεν θα αδικήσουν κανένα και σε τίποτε .παρουσιάζεται όμως ενώπιον του κάθε ανθρώπου η αλήθεια και η γνώσις αυτής ώστε να θελήσει να την αναγνώσει-νοήσει-γνωρίσει να την βιώσει,να την κατανοήσει και εφαρμόσει έμπρακτα και βιωματικά στη ζωή-καθημερινότητα του ώστε αφενώς να ελευθερωθεί από το κακό και τις δεσμεύσεις-εξαρτήσεις του και αφετέρου να ενεργοποιήσει μέσα του τις αρετές του θεού,να καταστή ενάρετος,δηλαδή πνευματοκρατούμενος-πνευματοκρατής,βιωματικώς αυτοπνευματούμενος μαθητής του θεού-μεμυημένος-μύστης.αυτή και μόνον είναι η οδός της σωτηρίας-λυτρώσεως του και όχι τα πάσης φύσεως υλικά αγαθά ή η συσσώρευση όλων των κοσμικών γνώσεων και εμπειριών.
Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ "ΑΛΧΗΜΙΚΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟ"ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ=ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΟΠΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-ΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΕΙ ΤΟΝ ΜΟΣΧΟ ΤΟΝ ΣΙΤΕΥΤΟ)
ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ΧΡΙΣΤΟΣ,ΤΗΝ Β'ΕΠΟΧΗ
"ΚΑΤΕΒΗΚΕ"ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΕΘΝΟΣ=ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ=ΠΙΣΤΙΣ-ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ=ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΣΟΦΙΑ(ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ) ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ-ΠΑΡΟΤΙ ΑΥΤΟΙ (ΤΟΝ)ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ(ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΛΛΑΔΑ) ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Η ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια: