Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Η ΠΕΝΤΑΚΤΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ο ζωδιακός κύκλος των βουδιστών
[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα-ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστή πνευματικά ελεύθερος]
Η ΠΕΝΤΑΚΤΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(τι-ποιός είναι ο άνθρωπος,από πού προέρχεται,ποιο είναι το έργο του και εν τέλει ποιος είναι ο τελικός του σκοπός-προωρισμός)
[Ε=α-β-γ-δ-ε=1-2-3-4-5]
Α.Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ
(ο οποίος είναι η πραγματοποιημένη- υλομορφοποιημένη-ατομικοποιημένη/ατομική-κοσμική ατομική μονάς και τετράς= 4δικον ανθρώπινον ον= σώμα-ψυχή-νόηση-πνεύμα=που συνθέτουν-συναποτελούν το ανθρώπινον εγώ=5ον στοιχείον=το εγώ είναι το κέντρον-επίκεντρον της ανθρώπινης ατομικότητος-ύπαρξης-ζωής) (ένα παράδειγμα-σύμβολο του ανθρώπινου εγώ-όντος=σταυρός + =4 κεραίες κέντρον σταυρού=5ον σημείον-κέντρον=επίκεντρον=εγώ) 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ:  
1-είναι το ένα μοναδικό κορυφαίο δημιούργημα -προβολή τού ενός δημιουργού θεού-πνεύματος φωσφόρου (θέση/ταξη)  
2-είναι το ενδογενώς αμιγώς πνευματικώς δισύνθετον/διπλούν όν-προϊόν,που είναι αποτέλεσμα της θείας δημιουργικότητος-προβολής ,εντός τού ενάντιου χάους,καί διά συνάλληλης μέθεξης μετά του καταστροφικού κακού-πνεύματος σκότοφόρου (αντίθεση/αταξία)  
3-είναι τριαδικό στή σύγκρότηση του,ύλη-αιθήρ-πνεύμα [3 υποστάσεις,δισύνθετες(πνεύμα=πνοή) σύμμικτες (ψυχή=ψυχή ζώσα καί ύλη=πηλός) ανόμοιες, συγκροτούσες ενα σύνολο κοσμικής ζωής-σχετικής υπάρξεως ]  .
4-είναι τετραδικό στήν εκδήλωση του,υλικά-ψυχικά-πνευματικά-νοητικά (ο σταυρός-νόμος άνθρωπος-κόσμος =( + ) δένδρο γνώσεως=οριζόντια κεραία=κακόν και κάθετη κεραία=καλόν=ένα ανθρώπινο δισύνθετο καλού-κακού όν) (η νόηση-διάνοια του ανθρώπινου όντος είναι μία κατάσταση που δημιουργείται με την συγκρότηση των τριών υποστάσεων σώματος-ψυχής-πνεύματος και η οποία λαμβάνει συντονιστικό-εναρμονιστικό-εξισορροπιτικό ρόλο στο ον και η οποία διαμορφώνεται διαρκώς ανάλογα με τις κοσμικές και πνευματικές συνθήκες περιβάλλοντος του ανθρώπου [γνώση-μόρφωση-καλλιέργεια-παιδικά βιώματα-εκπαίδευση-συνθήκες διαβίωσης κλπ)
5-είναι ένα ανόμοιο διπλό-ενδογενώς αμιγώς πνευματικώς δισύνθετο(=φιλότης και νείκος) καί διπολικό-(αγάπη-σοφία) πλασματικά αυθύπαρκτο ατομικοποιημένο ον-εγώ.1 εγώ-ον σύν 4 εκδηλώσεις =5 δικόν εγώ-ον) (τό 5ο στοιχείο, η πεμπτουσία-επίκεντρον (κατά συνθήκην) τού 4δικού κοσμικού ατόμου, είναι το συμμέτοχον σύνολον-σύνοψη-περίληψη των 4 υποστάσεων-εκδηλώσεων του ατόμου και (φαινομενικά) υπέρ-κείμενον αυτών)
Β.Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(η οποία είναι η συνολική-σφαιρική τών συντελεστών ανθρώπου-δημιουργίας)
1-ο θεός είναι ο ΩΝ-η απειραιώνια σε ισχύ ΑΛΗΘΕΙΑ (ενιαία διπολική έκφραση-εκπόρευση-εκδήλωση αγάπης - Λόγου καί σοφίας-Πνεύματος) 
2-ο σκοτοφόρος είναι ο μή ών -η σχετική προσωρινή αναλήθεια (ενάντια διχαστική-διαιρετική αντίθεση-αντιλογία-σύγχυση-πλάνη)  
3-ο άνθρωπος είναι η σπερματική (ωόν-σπέρμα) δυνατότητα και συνθήκη αναιρέσεως-καταργήσεως τής αναλήθειας (αστάθεια-αβεβαιότης), είναι τό εργαστήριο μετουσιώσεως τού ασώτου-βεβήλου πνεύματος του κακού,είναι το σχέδιο-ο σχεδιασμός του θεού δια του οποίου και δια μέσω του οποίου θα επανέλθη το πεπτωκός-εκπεσόν πνεύμα του κακού μετουσιούμενο σε «καθαρό»πνεύμα καλού, στον θεό.  
4-ο νόμος-σταυρός που διέπει τον άνθρωπο-κόσμο είναι ο νόμος της ανταποδόσεως των δισυνθέτων όντων (ίσης-ομοίας αποδόσεως +) καλού και κακού (νόμος ισότητος-δικαιοσύνης) δηλαδή η οδός καί ο τρόπος καταργήσεως τής αναλήθειας (θέληση= θυσία-αυτοθυσία = μετουσίωση σκότους-άρση δισυνθετότητος=του σταυρού= του θανάτου, δια απλοποιήσεως της δισυνθετότητος καλού-κακού η οποία συντελείται με μετουσίωση του κακού σε καλό και μέ ταυτόχρονη ενεργοποίηση-εμπέδωση τής διπολικότητος-αμοιβαιότητος αγάπης-σοφίας (ανύψωση-αναβάθμιση της οριζόντιας κεραίας του σταυρού ==ανοδική πόρευση προς τον θεό, δια του συγχωρείν-μετανοείν)
5-ο σκοπός καί προορισμός-τελική κατάληξη τού οντος-πνεύματος μετά την επιτυχή επιτέλεση του έργου του, είναι η συνολική απρόσωπη αυτοπνευμάτωση-θέωση του (αίσιον τέλος-έυλογη έναρξη νέας πνευματικής ζωής,στον θεό ). (δισύνθετον ανθρώπινον ον-εγώ=πνευματικά μηδέν=ενέχει-κατέχει δυνατότητα-ελεύθερη επιλογή αυτοπνευματώσεως-θεώσεως )
Γ.Η ΒΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
(απαραίτητη προυπόθεση τελειοποιήσεως κάθε ανθρώπινου οντος)
-ανάταση πνεύματος προς αλήθειαν=πιστεύω=αληθεύω=αυτοπνευματούμαι   
-βούληση ψυχής=συγχωρώ-βίωνω τήν ευθεία αδελφική σχέση= αδελφοποιούμαι
-γνώση,γνώμη νοήσεως-διανοίας=μετανοώ-γνωρίζω τήν ορθή λογική θέση=πραγματοποιώ την μετα-γνώση=λογικοποιούμαι-αποκτώ ενσυνείδητη πείρα+επίγνωση-αντίληψη κατανόηση αληθείας (δια μέσω της μετανοίας μετα-γνώθω-δηλαδή γνωρίζω όχι πλέον την αναληθή-λαθεμένη γνώση του κακού αλλά την ορθή-αληθινή γνώση του καλού και επομένως ορθοδοξώ,δηλαδή μετουσιώνω-εμ-πνευματοποιώ την κοσμική νόηση-διάνοια-λογική του κακού μου,σε πνευματική λογική του καλού μου (μετουσίωσι του κακού=απλοποίησι της δισυνθετότητος καλού-κακού=το δένδρο γνώσεως καλού-κακού=γίνεται-μεταμορφούται σε δένδρο μόνον καλού-της αλήθειας ) απαραιτήτως όμως δια της ενσυνείδητης υπαγωγής της νοήσεως μου στο εμαυτού πνεύμα του θεού εντός μου. 
-διάκριση καρδίας/ύλης-υλικής συμπεριφοράς=υπομένω-διακρίνω και διαχωρίζω τό σκότος από τό φώς,κατισχύω διά τού φωτός τό σκότος-τελειοποιούμαι-ανθρωποποιούμαι υλικά και νοητικά , ηθικά και πνευματικά ενόσω διαβιώ στον υλικό κόσμο. 
-ένωση εγώ=ταπεινόω/φρονώ-εργαζόμενος ελευθερώνω εαυτόν (από τον εγώ-ισμό,ατομισμό- ιδιαιτερότητα-ανόμοια προσωπικότητα) [ένωση 2 δένδρων,γνώσεως και ζωής, σέ 1δένδρο ζωής-αλήθειας , το δένδρο-ο σταυρός T ==σταυρός-δένδρο αληθινής ζωής.
Δ.Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ/ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (ΔΙΑΧΥΣΙΣ-ΔΙΑΔΟΣΙΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ (ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) 
(οι προυποθέσεις-συνθήκες του κόσμου-η μία θεληματική ανάγκη-χρεία του ανθρώπου) 
1-άνω-θεν: εντολή- αποκάλυψη αλήθειας θεού (ο καταβαίνων-ερχόμενος ουράνιος κεχρισμένος απεσταλμένος-όμοιος θεού κατέρχεται με εντολή να αποκαλύψει την πνευματική αλήθεια στους ανθρώπους της γής).(πνεύμα) η αντίδραση του κακού είναι η προσπάθεια-επίθεση ώστε να γίνη συγκάλυψη και παραποίηση της αλήθειας του θεού από το κακό και τα πειθήνεια-ασυνείδητα όργανα του ,με ταυτόχρονη επιβολή ψευδεπίγραφης δήθεν αποκάλυψης και αναληθών θεωριών.(δράση δημιουργικού παράγοντα και αντίδραση καταστροφικού παράγοντα) 
2-κάτω-θεν:αδελφοποίηση-ενοποίηση του απεσταλμένου εντολοδόχου του θεού με την αλήθεια και τους επι της γης αδελφούς του (ο αναβαίνων εντεταλμένος καθίσταται ιπτάμενος-ιστάμενος-πληρούμενος ενώπιον του θεού και πάλιν κατερχόμενος -παρεχόμενος προς τους ανθρώπους ,ενοποιούμενος έτσι τόσο με τον άνω θεό και τους κάτω συνανθρώπους του) (ψυχή) η αντίθεση του κακού είναι η σπείρα-συμμαχία-συναγωγή ανθρώπων του κακού με σκοπό την φαρμακεία-επηρρεασμό της ανθρωπότητας επι τω κακώ και την εξυπηρέτηση των κακόβουλων-κακοποιών σχεδίων του σκοτοφόρου κακού. (επήρρεια καλού ή κακού)  
3-δεξιά:δικαιοσύνη-η ουράνια αδελφότης επί της γης εργάζεται για την εμπέδωση συνθηκών ισότητας-δικαιοσύνης-αλληλεγγύης εντός της κοινωνίας,για την εξάλειψη της πτωχείας,υλικής και νοητικής (νόηση-διάνοια) η αντίδρασι του κακού είναι η κατεστημένη εξουσία να διατηρεί και συντηρεί τον πλούτο-περιβάλλον συνθηκών νοητικό-γνωσιολογικό για τους ολίγους, είς βάρος των πολλών (περιβάλλον μή ορθόν-πλάνον=παραποιεί-υποκαθιστά την αποκάλυφθείσα αλήθεια για ισότητα-δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων (ο κατά θεόν απεσταλμένος όμως ,πτωχαίνει διαρκώς χαριν του έργου του θεού=ηθικός-πνευματικός πλούτος-αντίθετα ο κατά κόσμον άρχων πλουταίνει διαρκώς υλικά και νοητικά,χάριν του εγώ και του κακού του=υλικός-κοσμικός πλούτος)
4-ευώνυμα:ελεημοσύνη-όσοι άνθρωποι έχουν αφυπνισθεί από την αποκάλυψη της αλήθειας του θεού και την δράση των απεσταλμένων του θεού,καθίστανται έμπρακτοι συνεργάτες-συμμέτοχοι στο έργο της παγκόσμιας ελεημοσύνης για την εξάλειψη της πενίας και των ασθενειών που βασανίζουν τους ανθρώπους-συνανθρώπους-αδελφούς τους . η αντίδραση του κακού είναι-εκφράζεται μέσα απο την αδιαφορία των κυβερνήσεων των λαών και των ισχυρών της γής να αφίνουν-επιβάλλουν να επικρατεί η πενία-περιβάλλον συνθηκών υλικόβιωτικό μη επιτρεπτό για την επιβίωση των ανθρώπων (μή ευθές- άδικον-ανήθικον= εμποδίζει την συνένωση-ενοποίησι των ανθρώπων) (ύλη)  
5-κέντρον: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ατόμου-κάθε εγώ-όντος=ο εαυτός(ΗΡΩΣ) οφείλει να επιδείξει δύναμη αγάπης-σοφίας (έρως-ΠΑΘΟΣ) =κεντρομόλος-ελκτική, έλκουσα-ερούσα τήν χάρι καί τήν αλήθεια του θεού-πνευματος (πνεύμα-τικός παράδεισος-φώς) καί αίρουσα τήν κατ-άρά καί τήν αναλήθεια του πνεύματος του κακού (πειρασμός, πόνος-πίκρα-σκότος) (εγώ) (απλοποίησι του εγώ-της δισυνθετότητος άνθρωπος,υλικά-ψυχικά-νοητικά-πνευματικά=επέρχεται απλότης-αλήθοποίηση). η αντίδρασι του κακού είναι η οδήγηση-παραπλάνηση του εγώ σε αυτοδέσμευση-αυτοεγκλωβισμό στα ερωτικά-εγωϊστικά πάθη-εγωπάθεια,την αλαζονική νοητική γνώση-επιστήμη-τεχνολογικό-τεχνικό-μηχανικό πολιτισμό και σε κάθε αυτοπροβλητικό φιλόδοξο συμφεροντολογικό έργο, και που όλα αυτά έλκουν και εκβλαστάνουν κάθε λογής κακότητα-αντιαρετή του κακού και απωθούν κάθε εκλεκτή αρετή και καλό εκ του θεού-εκ της αληθείας, με αποτέλεσμα την διατήρηση της δισυνθετότητος καλού-κακού,την εκβλάστησι του κακού,την κατάληψη του εγώ υπό του κακού,την κακοποίησι των ανθρώπων-συνανθρώπων υπο του συγκεκριμένου κακοποιού ατόμου.
(ελεύθερη επιλογή-απόφαση-πράξη=έργα φωτός-χριστός ή έργα σκότους-χιτλερ-καθε άνθρωπος εν τέλει είναι-γίνεται, κατα μιαν αναλογία, ένας χίτλερ ή ενας χριστός )
Ε.Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
(βασιλεία των ουρανών-του θεού στη γή)
1γνώση-βίωση-τήρηση Α΄διαθήκης (νόμος δικαιοσύνης-ισης (αντ)αποδόσεως καλού-κακού) (ο άνθρωπος γνωρίζει-μαθαίνει να σέβεται και να υπακούει τον θεό και το νόμο του, λογικοποιείται, ανθρωποποιείται, σέβεται τον συνάνθρωπο του σύμφωνα με τον θείο νόμο) .
2γνώση-βίωση-τήρηση Β΄διαθήκης (λόγος αγάπης-συχγωρέσεως θύτη και μετανοίας εαυτού) (ο άνθρωπος βιωματικά μαθαίνει να αγαπά- βιώνει-λατρεύει τον θεό και να συγχωρεί τον συνάνθρωπο του ενώ την ίδια ώρα μετανοεί για τα λάθη του .
3γνώση-βίωση-τήρηση Γ΄διαθήκης (τρόπος εν αγάπη σοφίας-ενώσεως πάντων εν αληθεία) (ο άνθρωπος γνωρίζει-μαθαίνει-βιώνει τον θεό και τηρεί την αλήθεια και το νόμο του-που είναι πλέον ο εαυτός του,η προβολή και προέκτασι του θεού στον κόσμο, παρέχοντας τα πάντα στους πάντες και υπάγωντας τον νού-νόησι του στο μέσα του πνεύμα-θέλημα του θεού) .
4επικοινωνία-εναρμόνιση ουρανού καί γής (ο άνθρωπος όντας βιωματικώς αυτοπνευματούμενος, πορεύεται-συμπορεύεται με τα ουράνια, εναρμονίζεται με τους ουράνιους αδελφούς του και συνεργάζεται ως ισάγγελος μαζί τους) (κλίμακα καί γέφυρα τών άνω μέ τά κάτω)  
5ένωση ουρανού καί γής. (συναίνεση-συμφωνία-συνένωση αγγέλων καί ισαγγέλων ανθρώπων, τό άσμα-συνωδή ουρανού καί γής).(η συνένωση ουρανού και γης εγ-καθιστά τον άνθρωπο ανθρωπόθεο επί της γης,τον θεώνει,τον χρίει πνευματικό βασιλέα-ιερουργό του έργου του θεού στην γη, πραγματώνοντας έτσι την βασιλεία και το θέλημα του θεού στην γή) . 
ΣΥΝΟΨΗ.
Α.Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ :
είναι η εμπράγματος-υλομορφοποιημένη δισυνθετότητα-ετερογένεια (το ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα αλλά και ο κόσμος-φύσις-δημιουργία/περιβάλλον και περιεχόμενο)
Β.Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:
είναι οί συντελεστές τής αμιγούς δισυνθετότητος (θεός, σκοτοφόρος, νόμος, άνθρωπος.)
Γ.Η ΒΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:
είναι η οδός καί ο τρόπος άρσεως τής ανθρώπινης Δισυνθετότητος του καλού και κακού (δια μέσου της σταυρικής θυσίας) καί πραγματώσεως-εμπεδώσεως τής διπολικότητος ( δια μέσου της βίωσης-εκδήλωσης) της αγάπης-σοφίας του θεού
Δ.Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ/ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ(ΔΙΑΧΥΣΙΣ-ΔΙΑΔΟΣΙΣ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ (ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ):
είναι η πρόνοια-βοήθεια τού θεού,η εν αγάπη-σοφία διπολική δωρεά τού ουρανού-οί απεσταλμένοι=το δίπολον-με σκοπό και έργο την διδαχή και διάκριση και διαχωρισμό της διπολικότητας (όμοια θεού-δένδρο ζωής Τ) απο την δισυνθετότητα (ανόμοια θεού-δένδρο γνώσεως + ) και εν συνεχεία την μετουσίωση και κατάργηση της διαιρετότητας του πνεύματος κακού μέσα απο πράξεις-ενέργειες-δράσεις έργων καλού-ώστε να επέλθει η πλήρης απλοποίηση και απλότητα του ανθρώπινου όντος-εγώ-πνεύματος.
Ε.Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ:
είναι η συνέπεια= η πραγμάτωση-άρση τής αμιγούς δισυνθετότητος καλού-κακού (απλοποίηση δισυνθετότητος) από όλους τούς ανθρώπους καί η διπολική εν αγάπη-σοφία εκδήλωση τους (παρομοίωση διπολικότητος) και εν τέλει η ένωση-θέωση τους (απλότητα-ομοίωση θεού-όμοιοι θεού= το ένα ενιαίο διπολικό δένδρο ζωής και αλήθειας ) .
555
ΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: