Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

"λάζαρε δεύρο έξω"

ιησούς χριστός παντοκράτωρ-μονή δαφνίου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΦΦΦ
"39. Λέγει ο Ιησούς· Σηκώσατε τον λίθον. Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος η Μάρθα· Κύριε, όζει ήδη· διότι είναι τεσσάρων ημερών.40. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δεν σοι είπον ότι εάν πιστεύσης, θέλεις ιδεί την δόξαν του Θεού;41. Εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον, όπου έκειτο ο αποθανών. Ο δε Ιησούς, υψώσας τους οφθαλμούς άνω, είπε· Πάτερ, ευχαριστώ σοι ότι μου ήκουσας.42. Και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις· αλλά διά τον όχλον τον περιεστώτα είπον τούτο, διά να πιστεύσωσιν ότι συ με απέστειλας.43. Και ταύτα ειπών, μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε· Λάζαρε, ελθέ έξω.44. Και εξήλθεν ο τεθνηκώς, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγη"(ιωάννη11:39-44)

 1
ΧΡΙΣΤΟΣ
Ι
Ι
4-ΜΑΡΘΑ---------ΑΝΘΡ5 ΕΓΩ------ ΛΑΖΑΡΟΣ-3
Ι
Ι
ΜΑΡΙΑ
2
1=Πνεύμα=χριστός
2=Ψυχή=μαρία
3=Νόηση=λάζαρος
4=Υλη=μάρθα
5=το Ανθρώπινον Εγώ=Π-Ψ-Ν-Υ
38. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά· και γυνή τις ονομαζομένη Μάρθα39. Και αύτη είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού.40. Η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν· και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε· Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνην να υπηρετώ; είπε λοιπόν προς αυτήν να μοι βοηθήση.41. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά·42. πλην ενός είναι χρεία· η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής. υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής.(λουκα 10:38-42)
1=ο ιησούς-διδάσκαλος της αλήθειας διδάσκει καθε άνθρωπο-που θέλει να τον ακούσει
2=η μαρία τον ακούει πρόθυμα-καθισμένη στα πόδια του
3=η μάρθα περισπάται-έχει το νού της  στο σεβίρισμα-και παραπονείται για την αδελφή της η οποία την άφισε να σερβίρει μονη και δεν την βοηθά
4=ο λάζαρος απουσιάζει -δεν εμφανίζεται στην συγκέντρωση-εξαφανισμένος
5= το εγώ μας-οδηγούμενο-αυτοτελειοποιούμενο-καθημερινά με όλα όσα του συμβαίνουν
(η άλλη περίπτωση είναι όταν ο διδάσκαλος-πνεύμα μας αγνοείται-περιφρονείται απο το σύνολο του εαυτού μας και παραμένει σε άγνοια-ατέλεια)
ψψψψψψψψψ
Και ταύτα ειπών, μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε· Λάζαρε, ελθέ έξω.44. Και εξήλθεν ο τεθνηκώς, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον.(άνθρωπος-νοηση/διάνοια=θάνατος του νοείν-κατανοείν κατα κόσμον-κοσμικά για να μπορέσει η νόηση υπαγώμενη στο πνευμα(χριστός)να ακούσει την φωνή του(ο λογος του θεού) και ακούγοντας(βιωματικά πλέον)να εξέλθει του τάφου(αφάνεια-σιωπή-εξαφάνιση)και να αναστηθεί(αναβαθμισμένος-αναγεννημένος ο άνθρωπος και το νοείν-κατανοείν του-το σκέπτεσθαι του να γίνει-είναι πνευματικό,κατα θεόν-αλήθεια)
ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ'εικόνα θεού και με δυνατότητα ομοίωσης με τον θεό:"Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς· Δεν είναι γεγραμμένον εν τω νόμω υμών, Εγώ είπα, θεοί είσθε;"(ιωα.10-34)(ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένας σπόρος-σπέρμα=ωόν-αυγό-θεϊκό-θεός)
-όταν ο καθε άνθρωπος ΑΥΤΟοδηγείται απο το πνεύμα της αληθείας-το εντός αυτού και το εκτός αυτού(διδασκαλία χριστού)και εφαρμόζει στην ζωή του τις εντολές και το έργο της αλήθειας-που είναι ο προωρισμός-ο σκοπός και το έργο του,τότε και ΑΥΤΟανασταίνεται πνευματικά-ψυχικά-νοητικά-υλικά(αυτοτελειοποιείται-αληθοποιείται ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία )
ΥΓ:εάν δεν (αυτο)ανασταίνεται ακούγοντας την κραυγή σημαίνει ότι είναι "κουφός"! ή κατι δεν παει καλά! (τα ελαττώματα-παθη-κακές έξεις αποτελούν στεγανά-παραπετάσματα και εμποδίζουν την φωνή του πνεύματος να φθάσει στο όν-εγώ)και συνεπώς χρειάζεται αλλαγή πλεύσης δηλαδή εγκατάλειψη της νοητικής αλαζονείας και του συμφεροντολογικού εγωϊσμού αλλά και του αδιέξοδου υλιστικού ευδαιμονισμού.(εγκατάλειψη των ελαττωματικών "τεράτων"-ερπετών-θηρίων που παρεμβάλλονται μεταξύ του πνεύματος του θεού και του ανθρώπινου εγώ)έτσι έτσι!
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: