Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Οἱ εννέα μακαρισμοὶ

η πάντων ανθρώπων μητέρα-πίστις-ελπίς-αγάπη-σοφία
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
῾Η ἐπὶ τοῦ ῎Ορους ῾Ομιλία του ιησού χριστού
(Οἱ εννέα μακαρισμοὶ)
(μάκαριος=ο μέγας-ο υψηλός-ο ισχυρός και μάκαρ-ισμός σημαίνει (την ευλογία-χάρη) το μεγαλείον-το μέγεθος-η δύναμη-ισχύς) (μακάριος=υλικά θεωρείται ο ευδαίμων-ευτυχής-πούσιος αλλά ψυχικά-πνευματικά (που είναι και το ορθόν-αληθές) είναι-θεωρείται ο καταλήγων στην ευφορη φθία-τον παράδεισο (ακριβώς λόγω της ενάρετης-εν θεώ ζωής-διαβίωσης που είχε-έκανε ενόσω ζούσε στον υλικό κόσμο) όπου εκεί θα ζη με τους θεούς-ημίθεους-ήρωες και επομένως ο μακαριος είναι ο καλός-αγαθός-σοφός άνθρωπος-και ουδέποτε ο κακός-πονηρός διότι τότε και ο θεός δεν θα ήτο αγαθός-δίκαιος-άγιος κλπ )
Ε´\ΙΔΩΝ δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·
3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες,
ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
5 μακάριοι οἱ πραεῖς, 
 ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.
6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 
7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
8 μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, 
ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
11 μακάριοι ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.
ερμηνεία-διευκρίνηση
1ος = μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι= ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ=ΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ-ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΑ-ΑΓΑΘΑ=ΧΩΡΙΣ ΕΓΩ-ΕΓΩΪΣΜΟ-ΑΤΟΜΙΣΜΟ
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.(πνευματοφόροι)
2ος = μακάριοι οἱ πενθοῦντες= ΟΙ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝΤΕΣ=ΠΕΝΘΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΦΕΣΗ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΔΟΛΑ. ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.(χριστοφόροι)
3ος = μακάριοι οἱ πραεῖς=ΟΙ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΕΣ=ΜΕ ΠΡΑΟΤΗΤΑ-ΣΤΩΪΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ-ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.(οι αληθινοί ιερείς-βασιλείς του θεού στον κόσμο)
4ος = μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην= ΟΙ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΕΣ= ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΔΙΚΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑΥΤΟ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(όπως ο άσωτος υιός«πόσοι μίσθιοι του πατρός μου περισσέυουσιν άρτους εγώ δε λιμώ απόλλυμαι»)ΠΟΥ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΑΝΤΑΣ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.(οι ποιούντες την δικαιοσύνη-δίκαιοι)
5ος =μακάριοι οἱ ἐλεήμονες =ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ τοις πάσι=ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ (υλική-ψυχική-νοητική-πνευματική ελεημοσύνη). ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.(οι ποιούντες την αδελφοσύνη-σύν-αδελφοί-αδελφοποιοί)
6ος = μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ =ΟΙ ΑΓΝΟΙ (ΑΔΟΛΟΙ)ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ(οι σοφοί-μοναχοί-ερημίτες). ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.(οι τέλειοι-ισάγγελοι-συνεργάτες του θεού στον κόσμο)
7ος = μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί=ΟΙ ΑΓΑΘΟΙ=ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ-ΑΓΑΘΟΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.(οι αγαπημένοι λόγοι του Λόγου-αγαπώντες-ειρηνικοί-ειρηνοποιοί)
8ος = μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης=ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-ΠΙΣΤΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.(μάρτυρες της αλήθειας-σταθεροί πνευματικά-πιστά παράκλητα πνεύματα)
9ος = μακάριοι ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν εμού =ΟΙ ΑΓΙΟΙ=ΟΙ ΟΝΕΙΔΙΣΜΕΝΟΙ-ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ-ΔΙΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ,ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. και η ελπιδοφόρα καταλείδα- εντολή- προτροπή του διδασκάλου ιησού χριστού προς τους διαχρονικούς πιστούς- μαθητές- ακόλους της αγάπης του λόγου του :  "χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν"(θέωση-θεοφόροι-θεωθέντες επι της γης) . (ο 9ος μακαρισμός ανακεφαλαιώνει τους 9.)(1=9 και 9=1).

οι 9 μακαρισμοί- ευλογίες- αλήθειες οδηγούν-εν-καθιστούν :
στο πνεύμα=αγαθότης-αγιότης-αγνότης
στην ψυχή= πίστις-συγχωρητικότης-οφειλή
στην ύλη και νόηση=υπομονή-μετάνοια-ταπεινοφροσύνη

ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ-ΚΟΣΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΜΕ αγαθότητα-αγιότητα-αγνότητα-πίστι στον θεό-συγχωρητικότητα προς τον συνάνθρωπο-οφειλή προς πάντας τους ανθρώπους-υπομονή έναντι του κακού-μετάνοια για τα λάθη τους-ταπεινοφροσύνη προς τον θεό αλλά και τους συνανθρώπους τους. αυτοί και μόνον θα καταλήξουν στον θεό-ισάγγελοι με τον θεό και τους αγίους του αγγέλους.
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: