Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

ΟΙ Ε Π Τ Α ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

σταυρός τετράγωνος ευρεθείς στην κνωσσό
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)

ΟΙ Ε Π Τ Α ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
  1. Πάτερ άφες αυτοίς ου γάρ οίδασι τι ποιούσιν
  2. Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τώ παραδείσω
  3. Γύναι ίδε ο υιός σου, ίδε η μήτηρ σου
  4. Ηλί Ηλί λιμά σαβαχθανί (Ελωϊ Ελωϊ..)
  5. Διψώ
  6. Τετέλεσται
  7. Πάτερ εις χειρας σου παραδίδω το πνεύμα μου
7777777777777777777777777777
1ος =Συγχωρεί ο εκλεκτός
2ος =Μετανοεί ο ληστής-κλητός
3ος=Ο Εκλεκτός δείχνει την οδό της Ταπεινοφροσύνης στους δύο έμπιστους-εκλεκτούς του, την φυσική του μητέρα και τον αγαπημένο του μαθητή ,εκείνην φαίνεται να την «υποβιβάζει» από μητέρα δική του σε μητέρα του μαθητή του και εκείνον τον «αναβιβάζει» σε υιό της δικής του μητέρας ,στην πραγματικότητα όμως εξισορροπεί, αποκαθιστά την πραγματική όσο και την αληθινή-πνευματική τους σχέση ως φυσικής και πνευματικής μητέρας και τέκνου.Η ιεράρχηση έτσι αποκαθίσταται κατά φυσικό και πνευματικό τρόπο και μαζί τους και η δέουσα-αρμόζουσα τάξη.
4ος =Η «εγκατάλειψη»από τον θεό είναι η δοκιμασία κάθε εκλεκτού και συνεπώς η Υπομονή προς το κακό και τον κοσμο είναι η μόνη οδός παραμονής στο θέλημα του θεού{από ώρας 6ης-9ης εγένετο σκότος εφ’όλης της γής –εκλείποντος του ηλίου}
5ος=ο εκλεκτός διψά το ύδωρ το ζών ως άνθρωπος και καλεί τον υδροχόο-παράκλητο να έρθη και να τον ποτίσει-δηλαδή να ολοκληρώσει εντελώς το δικό του έργο της αγάπης.αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και κλήση του κάθε ανθρώπου που διψά το ύδωρ το ζών τόσο της αγάπης του λόγου που ο ίδιος έρρευσε όσο και το ύδωρ το παρακλητικό που μέλλει να ρέυσει όταν θα έρθη ο παράκλητος-το πνεύμα της αληθείας κατά την Γ΄πνεύματική-υδροχοϊκή εποχή. Οί άνθρωποι κλητοί λοιπόν, οφείλουν να γίνουν πιστοί της αγάπης του θεού ώστε και εν συνεχεία να καταστούν πιστοί-εκλεκτοί της ερχόμενης σοφίας του θεού-του υδροχοϊκού παρακλητικού πνεύματος.
6ος =Η έλευσις-ερχομός του εκλεκτού του θεού-και θεού τελειώνει-ολοκληρώνει το έργο τού θεού στη γή {ΤεΤεΛεΣΤαι}και εγκαθιστά την εν αγάπη-σοφία βασιλεία του θεού-λόγου χριστού, στη γή.
7ος =Η παράδοση-απόδοση εν σοφία του πνεύματος του ανθρώπου-της ανθρωπότητος στον θέο πατέρα, σημειώνει και το πέρας της τριπλής δημιουργίας.
{1Πάτερ…7Πάτερ}
1 Σ-υγχώρεση/άφεση{του πατρός διά του υιού}των κακών ανθρώπων
2 Μ-ετάνοια του ληστή ανθρώπου(γίνεται πιστός) και επιστροφή του στον παράδεισο {δικαία ανταπόδοση)
3 Τ-απεινοφροσύνη των πιστών-εκλεκτών ακόλουθων του εκλεκτού του θεού, μεταξύ τους
4 Υ-πομονή των πιστών-εκλεκτών του θεού στη γή έναντι του κακού-κόσμου
5 Π-ίστις των διψώντων κλητών για το ύδωρ το ζών της αγάπης και της σοφίας θεού
6 Α-γάπη/Λόγος, η δύναμις η τα πάντα τελειοποιούσα στο σχέδιον του θεού (ΗΘΙΚΗ).
7 Σ-οφία/ Πνεύμα,η δύναμις η τα πάντα πνευματοποιούσα και αποδίδουσα στο θεό (ΣΟΦΙΑ).
1--7 = Μ--Υ--Σ--Τ--Α---Π (ΝΕΥΜΑΤΟΣ) @ Π (ΙΣΤΟΥΣ) Μ-Υ-Σ-Τ-Α-Σ
(τα αρχικά γράμματα των 7 αρετών που απορρέουν-αποκαλύπτονται δια μέσου των 7 λόγων (5+2) του σωτήρος χριστού)
Π-Α-Σ Μ-Υ-Σ-Τ- Η-Σ =κάθε μύστης άνθρωπος που εκπληρώνει-τηρεί τις αρετές αυτές τελειοποιείται Η-θικά εν αγάπη και πνευματικά εν Σ-οφία γίνεται-εν-καθίσταται ΜΥΣΤΗΣ Π-ιστός-Π-νεύματος στον κόσμο-γη.
(ΟΙ 4 ΚΟΣΜΟΙ-ΠΟΤΑΜΟΙ-ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΣΟΦΙΑΣ=
ΥΛΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΔΙΑΝΟΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΨΥΧΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΑ-ΜΥΗΣΗ).
ο ΜΥΣΤΗΣ του Πνεύματος είναι κύριος εαυτού και κύριος των 4 κόσμων της σοφίας-αλήθειας
ΜΥΗΣΙΣ στην αλήθεια(του θεού)=ΜΑΘΗΤΕΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ:
1-μυούμενος (1ος βαθμός μυήσεως-εισδύσεως)
2-μεμυημένος (2ος βαθμός μυήσεως-χωρήσεως )
3-μύστης (3ος βαθμός μυήσεως-υψώσεως).ο μύστης του πνεύματος είναι ο σοφός-λόγος της αλήθειας-αγάπης-σοφίας του θεού στην γη. αυτή είναι η οδός η αλήθεια και η ζωή που διδάσκουν-οδηγούν και εμπνέουν οι 7 λόγοι του σωτήρα(ΜΕΣΣΙΑ) ιησού χριστού στον σταυρό.(εξού και η ΜΕΤΑΝΟΙΑ του ληστή ανθρώπου).
κυπρο-κυκλαδικής τέχνης ειδώλιο
ευρεθέν στο χωριό  πωμός πάφου κύπρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: