Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

οικοδομείν

μυκηναϊκός 12 πέταλος ρόδακας
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Γ
διανοητικοί εντυπωσιασμοί
παροδικοί
σαν τα βήματα στην άμμο της θάλασσας
σβήνονται με το πρώτο μεγάλο κύμα
Γ
θαυμάσια γεγονότα
διηνεκή
χαράσσουν στην διάνοια την νοημοσύνη
εντυπώνουν στην ψυχή την μνημοσύνη
Γ
αληθινά βιώματα
 αθάνατα-εσαεί
μεταμορφώνουν την ποιότητα της ψυχής
μετουσιώνουν την συνείδηση του όντος
Γ
πνευματικές συλλήψεις
αιώνιες-εώνιες
ιδέες αστράφτει ο ουρανός στο πνεύμα
υλη διάνοια και ψυχή κρατάνε τα ίσα
Γ
πνευματικές εξόδιες ακολουθίες
υπέρλογικές πτήσεις
σαν την αγάπη ντυμένος γυμνή την αλήθεια
με σοφία ακολουθείς τον νυμφίο στο γάμο σας
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

το σημείον "Υ"


η υπαπαντή του χριστού από τούς ιερέα συμεών-προφήτιδα άννα
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ο ιησούς χριστός ολοκλήρωσε το έργο του-της αγάπης του ΛΟΓΟΥ(ιχθύς) και ταυτόχρονα έσπειρε το έργο του δίδυμου του "αδελφού" του αγίου πνεύματος-τον οποίο αποκαλεί: ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ(υδροχόος) -το πνεύμα της αληθείας.
ΣΠΕΡΜΑΤΑ αυτών των αληθειών-της αλήθειας για τον άγιο παράκλητο και το έργο του-που είναι το έργο και των δύο(χριστού-παρακλήτου),ευρίσκονται ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ (διασπορά) μέσα στα ευαγγέλια.(και σε όλη την αγία γραφή)
ιδού ένα σχετικό απόσπασμα(απο τον ιωάννη βέβαια!τον ευαγγελιστή της πάτμου και της αποκάλυψης της Γ' του θεού διαθήκης-παρακλητικής-υδροχοϊκής,και η σύνδεση του με τους έλληνες-και μάλιστα της διασποράς (οικουμενικός ελληνισμός)
Ιωάννης 7:33-39 (Βάμβας)
Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Έτι ολίγον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και υπάγω προς τον πέμψαντά με.Θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρεί· και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύνασθε να έλθητε.Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους· Που μέλλει ούτος να υπάγη, ώστε ημείς δεν θέλομεν ευρεί αυτόν; Μήπως μέλλει να υπάγη εις τους διεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων και να διδάσκη τους Έλληνας;Τις είναι ούτος ο λόγος τον οποίον είπε, Θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρεί, και, όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύνασθε να έλθητε;Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη.Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.
Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΥΠΗΡΞΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΙΧΘΥ(2 ιχθείς ενωμένοι με ένα νήμα) και τα συναποτελούντα ΓΡΑΜΜΑΤΑ την λέξη-λόγο:Ι-Χ-Θ-Υ-Σ
Ι-ησούς=Ι-σχύς του ανθρώπου επι του κόσμου-κακού
Χ-ριστός=Χ-άρις του θεού-αγάπης υπέρ του ανθρώπου
Θ-εού=Θ-υσία του ανθρώπου-εκλεκτού χάριν των ανθρώπων
Υ-ιός=Υ-πηρέτηση του θελήματος-έργου του θεού στον κόσμο
Σ-ωτήρ=Σ-οφία του θεού-πνεύματος υπέρ του κόσμου-ανθρωπότητας
Ι-Χ-Θ-Υ-Σ=ΘΥΣΙΧ =σταυρός-Χριστός (ΘΥΣ-Ι-Χ)
(Α' ιχθύς=αγάπη και Ω' ιχθύς= σοφία ) κλπκλπ.
Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Γ'άμμα=3-Τρία "Υ"(ψιλόν)
Υ-Υ-Υ=Υδροχόοςδρίαδωρ
1-υδροχόος=1514
2-υδρία=515
3-ύδωρ=1304
------------------------
σύνολο=3333
 3
3 + 3
3
+ =σταυρός=χριστός-θυσία
+ =γη-κόσμος
+ =Α-Δ-Α-Μ=παγκόσμιος-οικουμενικός άνθρωπος
+ =4 ποταμοί Ε-Δ-Ε-Μ =παράδεισος
3=ΠΝΕΥΜΑ-3333=ΟΛΗ Η  ΓΗ-ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΥ
3333=4χ3=12
ΥΥΥ=400χ3=1200=12
και η φράση : ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ "Υ"
αναδιατάσσεται κυκλικά(αναγραμματίζεται) σε
"Μ-Ε  Τ-Ο-Ν  Ι-Η-Σ-Ο-Υ"
δηλαδή 
Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ "Υ"
προυποθέτει απο τον άνθρωπο
να είναι αυτός :πιστός-ακόλουθος του ιησού
δηλαδή να είναι αυτός ένας:
χθύς της αγάπης του λόγου"
Η ΓΝΩΣΙΣ=1271
ΣΤΑΥΡΟΣ=1271
ΙΩΑΝΝΗΣ+ΜΑΡΙΑ=1271
συνεπώς 
Η ΓΝΩΣΙΣ=ΣΤΑΥΡΟΣ(1271)
που ο σταυρός είναι η θυσία-ιησούς
ο εσταυρωμένος(=2171) ιησούς
και όπου κατω απο τον σταυρό του ευρίσκονται
ο ιωάννης με την μαρία (1271)
(κάθε άνθρωπος άρρεν ή θήλυ-δίπολον)
για να ακούσουν το ΔΙΨΩ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ-ΥΔΡΟΧΟΟ
ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΔΙΨΑΣΕΙ-ΖΩΝ ΥΔΩΡ
ΔΙΨΩ=1514=ΥΔΡΟΧΟΟΣ=1514
"ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ"
τον εσταυρωμένο τον κόσμο-άνθρωπο
σημαίνει 
"ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ"-εγώ
εσταυρωμένο στον κόσμο
(θυσία-σταύρωση η οποία συνεπιφέρει και την ανάσταση)
δηλαδή
"ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ"πάνω στον σταυρό
και εμένα-εγώ κάτω απο τον σταυρό
(να ακούσω το διψώ) σημαίνει
"ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ" πάνω στον σταυρό
επειδή ακολουθώ τον ιησού-πιστός εγώ
βλέπω και ακούω και κατανοώ το 
"ΔΙΨΩ"που είναι "ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ Υ"  
ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
(Υδροχόος=παράκλητος-άγιον πνεύμα)

 Υ=με Υ-ψιλόν αρχίζει και ο Υ-ιός και ο Υ-δροχόος
Υ-Ψ-Ι-Λ-Ο-Ν = Υ-Ι-Ο-Ν + Λ (όγος)
συνεπώς Υ=Υδροχόος=Υδρία-Υδωρ=
Υ-ψιλον=Υιός Λόγος =ιησούς χριστός
Υ-ψιλον-Υδροχόος-Υιός=
"Τότε απεκρίθησάν τινές των γραμματέων και Φαρισαίων, λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν να ίδωμεν σημείον από σου.Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου".(Ματθαίος 12:38-39)
"Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίη τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας."((Ιωνάς 1:17)
εβραίος-ΙΩΝΆΣ======ΊΩΝΑΣ-έλληνας
 (ισραήλ-γένος χριστού)(ελλάς-έλληνες-γένος παρακλήτου)
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

 η απειρόμορφη παναγία μητέρα όλων των ανθρώπων και των αγγέλων
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)(ο απλός άνθρωπος είναι αυτός που είναι ένας έλλογος άνθρωπος αναβάτης του άλογου εαυτού του και υποζύγιον του υπέρλογου εαυτού-πνευματος του.)
1) ε-λ-λ-ά-ς=έλλα=έδρα S=σοφίας
η ελλάδα ως όνομα-χώρα είναι Η ΕΔΡΑ-το έδρασμα)(ακούμπημα-βάση) της ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ και ως εξ αυτού είναι ΔΟΧΕΙΟΝ-ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΗΡΡΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ-ΑΛΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ,ΜΕ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ-ΔΙΑΔΟΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑΣ-Η ΣΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
2) ε-λ-λ-ά-ς=σέλλα=κάθισμα(έδρα) ίππου
η ελλάδα είναι Η ΣΕΛΛΑ(κάθισμα) των αλόγων (ανθρώπων) η οποία (είναι δέον-πεπρωμένον) οφείλει να χρησιμοποιηθεί για το άλογο μέρος του καθε ανθρώπου-στην ανθρωπότητα (άλογον=α=στερείται, λόγον=λόγου-φωνής=άλογος άνθρωπος και σέλλα(ελλάς)=η επένδυση-βάση-κάθισμα που τοποθετείται στο εξημερωμένο-εκπαιδευμένο-υπάκουο πλέον άλογο για να είναι αυτό χρήσιμο-εξυπηρετικό στον έλλογο-υπέρλογο αναβάτη του-που είναι η ελλάδα) με άλλα λόγια Η ΕΛΛΑΣ-Η ΣΕΛΛΑ-χώρα της πνευματικής σοφίας και του υπερβατικού λόγου (πνευματικού πολιτισμού) ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΕΛΛΩΣΕΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΑΛΟΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ-ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΥΠΟΖΥΓΙΑ ΑΛΟΓΑ ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (σοφία που η ίδια κατέχει και είναι και έχει αποστολή να διαδόσει στην ανθρωπότητα)(ά-λογον=το στερούμενον-μη έχον λόγον-φωνή αλλά σε πνευματικό επίπεδο αποσυμβολίζεται το μη ενοικούμενον όν απο τον Λόγο-Πνεύμα του θεού και συνεπώς,ΤΟ ΜΗ ΛΟΓΙΚΟΝ-ΛΟΓΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΝ , ΤΟ ΜΗ ΕΛΛΟΓΟΝ, ΤΟ ΜΗ ΥΠΕΡΛΟΓΟΝ, και  σε ένα άλλο επίπεδο πάλι πνευματικό-υπερβατικό το ά-λογον=Α=ομού-μαζί +ΛΟΓΟΝ=το ενοικούμενον υπό του λόγου, το ταυτοποιημένο με τον λόγο,το καβαλλικεμένο ζώο-όν (ανθρώπινον ον) υπο του απεσταλμένου λόγου του θεού-της χάριτος του θεού λόγου. με άλλα λόγια 1ον το ασυνείδητον άλογο χρεία έχει της εξημερώσεως-διαπαιδαγωγήσεως-εκ-παιδεύσεως-μορφώσεως-τελειοποιήσεως κλπ και 2ον το ενσυνείδητον άλογο χρείαν έχει της επιπρόσθετης χάριτος του θεού-της ενοικήσεως θείου λόγου-πνεύματος,ώστε αυτό να καταστεί απεσταλμένος-εντεταλμένος εξ ουρανού και να οδηγήσει τα ασυνείδητα-απαίδευτα-αδιαπαιδαγώγητα άλογα-ανθρώπους)
ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ-Ο ΛΑΟΣ-ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
3) ε-λ-λ-ά-ς=λαέ λάς=ΛΑΕ ΛΙΘΕ=έλληνα+ελληνίδα είστε λαός-λάς=λίθινος=ΣΤΑΘΕΡΟΣ-ΣΟΦΙΑΣ-ΣΟΦΟΣ,δηλαδή λαός ΟΜΦΑΛΟΣ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ(κάθε έλληνας-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ μπορεί να γίνει ένα ομφαλός-οβελίσκος-μέλος του ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΜΦΑΛΟΥ-ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-αυτό είναι το πεπρωμένο-αποστολή κάθε έλληνα σε συνείδηση-ενσυνείδηση-υπερσυνείδηση)("έλληνας"ασυνείδητος δεν είναι ΕΛΛΗΝΑΣ ούτε και πρέπει να το επικαλείται!)

ΕΛΛΑΣ-Η ΓΗ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ-ΦΩΤΟΣ
4) ε-λ-λ-ά-ς-έλληνες=ελ=φως λας=γη-τόπος-έμπεδον λίθου=ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΙ Η ΓΗ-ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-η χώρα του φωτός
ε-λ-λ-α-ς-έλληνες=ελ=θεός-ήλιος λας=λίθος-ομφαλός=ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΙ Ο ΟΜΦΑΛΟΣ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΟΥ-φωτόπυρός
ΕΛΛΑΣ-Η ΓΗ-ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣ(ΣΕΛΑΣ) ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
5)ελλάς=σέλα=το σεληνιακό φώς Λ=του λόγου.ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ-ΤΟ ΣΕΛΑΣ=ΦΩΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ-ΚΟΣΜΟΥ
ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ-Ο ΣΑΛΛΟΣ-ΣΑΛΕΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ
6) ε-λ-λ-ά-ς=σαλλέ-λαέ=ΕΛΛΗΝΑ ΛΑΕ ΕΙΣΑΙ ΛΑΟΣ ΣΑΛΛΟΣ(σελλοί)-ΣΑΛΕΜΕΝΟΣ-ΕΚΣΤΑΤΙΚΟΣ (υπερβατικός-μυστηριακός)-ΜΑΝΙΑΚΟΣ (ιερή μανία) εξαιτίας ακριβώς της ΗΛΙΑΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ(έλιος-ηλιολάτρης) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (σεληνολάτρης) (ελλάς=Λ-σέλας ).(αυτό δείχνει ότι ο έλληνας άνθρωπος έχει αφενός τις προδιαγραφές για εκστατική-μυητική βίωση της αλήθειας-θρησκείας και των μυστηρίων (διόνυσσος-περσεφόνη-μαινάδες-μύστες-μυστήρια-σίβυλλες-μαντεία-χρησμοί κλπ) και αφετέρου είναι προωρισμένος να μεταδώσει-κοινωνήσει τον θείο αυτό οίνο-άρτο της αλήθειας του λόγου-σοφίας και προς ολους τους ανθρώπους
ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ-Ο ΛΑΟΣ-ΛΟΓΟΣ/ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ
7) ε-λ-λ-ά-ς=λαέ Λ(-όγου) Σ(-οφίας)=ΕΛΛΗΝΑ ΛΑΕ ΕΙΣΑΙ ΛΑΟΣ ΛΟΓΟΥ(Λ-όγοΣ) -ΛΟΓΟΪΚΟΣ-ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΣΟΦΟΣ.ο θεός Λόγος=η Αγάπη του θεού και ο θεός Πνεύμα=η Σοφία του θεού.Η Αγάπη-Σοφία=η Αλήθεια-Θεός-Πατήρ=Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ-Ο ΘΕΟΣ.(λαέ Λ_Σ=λίθινε-σοφέ λαέ του λόγου και της σοφίας του θεού είσαι ο εκλεκτός-υπηρέτης του θείου θελήματος του θεού-ηέλιου)
ΤΕΛΟΣ, αυτό το έργο σκέπεται και στέφεται απο τον ίδιο τον θεό και τον χριστό,και όλοι όσοι εναντιώνονται σε αυτό,κτυπούν-λακτίζουν προς κέντρα θεϊκά και ατρωτα,ο χρόνος-πολύ σύντομα θα επιβεβαιώσει ή θα εκκαθαρίσει τα λεγόμενα..ενός σαλεμένου.
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

πρόσκληση σε δείπνο αριθμών


ο ολύμπιος ζεύς στεφανωμένος νικητής
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
σε όλα τα ευαγγέλια γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τους αριθμούς 5-πέντε και 2-δύο και 12-δώδεκα.ας δούμε λοιπόν γιατί αυτή η επιμονή του ιησού στούς αριθμούς αυτούς-μεσα απο την συγκεκριμένη θαυματουργική πράξη-ενέργεια:
Η δε ημέρα ήρχισε να κλίνη·(έφυγε το υλικό φως-άρχιζε το υλικό σκότος) και προσελθόντες οι δώδεκα(οι 12 μαθητές-ακόλουθοι του χριστού), είπον προς αυτόν·(ο ιησούς χριστός-το πνευματικό φως του κόσμου) Απόλυσον τον όχλον, διά να υπάγωσιν εις τας πέριξ κώμας και τους αγρούς και να καταλύσωσι και να εύρωσι τροφάς, διότι εδώ είμεθα εν ερήμω τόπω.Και είπε προς αυτούς· Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσιν. Οι δε είπον· Ημείς δεν έχομεν πλειότερον παρά πέντε άρτους και δύο ιχθύας, εκτός εάν υπάγωμεν ημείς και αγοράσωμεν τροφάς δι' όλον τον λαόν τούτον·διότι ήσαν ως πεντακισχίλιοι άνδρες· και είπε προς τους μαθητάς αυτού· Καθίσατε αυτούς κατά αθροίσματα ανά πεντήκοντα.Και έπραξαν ούτω, και εκάθησαν άπαντας.Λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, ανέβλεψεν εις τον ουρανόν και ευλόγησεν αυτούς και κατέκοψε, και έδιδεν εις τους μαθητάς διά να βάλλωσιν έμπροσθεν του όχλου.Και έφαγον και εχορτάσθησαν πάντες, και εσηκώθη το περισσεύσαν εις αυτούς εκ των κλασμάτων δώδεκακοφίνια.(Λουκάς 9:12-17 (Βάμβας)
ο αριθμός 1=ο χριστός-η αλήθεια
ο αριθμός 2= οι 2 ιχθείς=η αγάπη και η σοφία
(η αγάπη=η εντολή-να αγαπάτε και η σοφία=αλλήλους-να είστε αλληλέγγυοι)
ο αριθμός 5=οι 5 άρτοι=η πενταπλή αλήθεια-τα 5 άρθρα της τα οποία ο κάθε άνθρωπος-μαθητής οφείλει να γνωρίζει εαν θέλει να μπορεί να ακολουθεί-βιώνει την αλήθεια του χριστού(1-πίστη 2-συγχώρηση 3-μετάνοια 4-υπομονή 5-ταπεινοφροσύνη)
ο αριθμός 12=το περίσσευμα απο τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων(και όχι των ιχθύων)=τα 12 κοφίνια κλασμάτων(των 5) άρτων (12 αρετές των 12 θεών-12προφητών-12μαθητών)
οι αριθμοί αυτοί επισημαίνονται ιδιαίτερα και στο  
ημερολογιακό έτος
1=το έτος του χρόνου=1 έτος
12=12 μήνες
5-2=52 εβδομάδες του έτους
(5 εργάσιμες ημέρες καί  2 ανάπαυσης εβδομαδιαίως)
αλλά και στην ελλάδα
1=ελλάδα=μία πνευματική μητέρα (του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού) όλόκληρης της ανθρωπότητας-κόσμου(ότι υπήρξε και είναι ο χριστός-ανάλογα είναι και η ελλάδα για την ανθρωπότητα της γης-κόσμου)
12=δώδεκα θεοί-αρετές-δωδεκάθεον της αρχαίας προ χριστού πίστεως-θρησκείας-λατρείας αλλά και τωρα η συνέχεια των 12 αποστόλων του χριστού(αφού η ελλάδα έχει θρήσκευμα-πίστη-λατρεία χριστού-είναι χριστιανική χώρα-έθνος
2=οι δύο βασικές κολώνες της "αρχαίας αλήθειας"των ελλήνων-της μητέρας ελλάδας ήταν και είναι το "απολλώνιον φως"(δωριείς) και η "πύρινη σοφία της αθηνάς"(ιωνες)(ζεύς-δίας=οι δύο πόλοι της αγάπης-σοφίας του πατρός θεού)
5=ο προβεβλημένος Ε=εί δηλαδή το ει(έψιλον=ο αριθμός 5 )το εν δελφοίς ως η περίληψη της διδασκαλίας του θεού του φωτός απόλλωνα(που συνεπικουρείται απο το "γνώθι σ'αυτόν"=Ε-αυτός(γνώρισε τον εαυτό σου) και το "μηδέν άγαν"(μήν κανεις οτιδήποτε υπερβολικό),υπήρξε η άνωθεν-εκ του θεού αλήθεια με την οποία οι έλληνες διαπαιδαγωγήθηκαν-οδηγήθηκαν και μεγαλούργησαν φυσικά-ηθικά και πνευματικά,οικουμενικά-παγκοσμίως.ο Ε=εί (5-πέντε) υπήρξε οσαύτως προβολή της σοφίας του θεού-αθηνάς μέσα απο την παναθηναϊκή της εορτή και τα ελευσίνια μυστήρια(που εξωτερικά εμφανίζεται η δήμητρα και η κόρη περσεφόνη)δια μέσου των οποίων οι μέτοχοι-μαθητές μυούμενοι-μεμυημένοι-μύστες μυούντο σταδιακά στον Ε=έωνα ερχόμενο εκλεκτό-τον εμμανουήλ(ο οποίος κατήλθε στην βηθλεέμ-και ο οποίος λίγο αργότερα όταν οι ιερομύστες ελευσίνιοι διδάσκαλοι τον επισκέφθηκαν-παραμονές πάσχα,τους παρέδωσε την εντολή του λόγου και μαζί και την πνευματική μύηση-αλήθεια για να συνεχίσουν το έργο του)
έτσι λοιπόν ΕΕΕ (555)δηλαδή Ει-Ελλάς-Ελευσις(απόλλων-ΖΕΥΣ/ΔΙΑΣ-αθηνά)υπήρξε όλη η φανερή και εσωτερική αρχαία ελληνική αλήθεια (ΕΕΕ-555 )η οποία κωδικοποιείται στον Εί=έψιλον=πέντε=5 δηλαδή την μία 5πλή αλήθεια του θεού και τα 5 άρθρα της:(που ο καθε ανθρωπος της γης οφείλει να γνωρίζει για να μπορέσει Εργαζόμενος-επι του Εαυτού-Εγώ του να Ελευθερωθεί απο το κακό του (και το κακό των άλλων-συνανθρώπων του) και να Ενωθεί με το καλό του(και το καλό των άλλων-συνανθρώπων του) α) ποιός-τί είναι ο θεός=είναι ο ών-η αλήθεια β) ποίος-τί είναι το κακόν=είναι ο μή ών-η αναλήθεια γ) ποιό είναι το σχέδιο του θεού για τον άνθρωπο-κόσμο=είναι το σχέδιο της επαναφοράς του εκπεσόντος πνεύματος δια μετουσιώσεως του σε καλόν-δια μέσου του ανθρώπου δ) ποιός-τι είναι ο νόμος της ίσης απόδοσης δικαιοσύνης=ο νόμος ανταπόδοσης καλού και κακού ε) ποιός είναι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας-κόσμου ανθρώπου=η θέωση-αποκατάσταση των πάντων στον θεό.
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΩΡΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ
η αλήθεια του θεού-η χώρα έκφρασης της-ο χρόνος έκφρασης της
Ε-5----Ε-5----Ε-5

Ο
ΟΟ
ΟΟΟ
ΟΟΟΟ
ΟΟΟΟΟ

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Η ΥΔΡΟΧΟΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΑΣ ΩΣ ΑΕΤΟΣ ΑΡΠΑΖΕΙ 
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΑΝΥΜΗΔΗ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΛΛΑΔΑ δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο ζώδιο αλλά είναι η χώρα-απο όλες παγκοσμίως,η οποία ανήκει και στα 12 ζώδια-πύλες του ήλιου διότι:1ον-είναι εκδήλωση επι της γης του πατέρα των θεών ΔΙΑ-ΑΘΗΝΑΣ,2ον-είναι η εκλεκτή χώρα και λαός του έωνος υπερίωνος ΗΛΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ και 3ον-είναι εκδήλωση-διαδήλωση των 12 ηλιακών αρετών-θεών του ύψιστου θεού-πατέρα θεων και ανθρώπων Δία και ως εξ αυτού είναι ο αιώνιος πνευματικός ομφαλός-οφθαλμός της γης αλλά και η μητρόπολη των γεννητόρων-της αγάπης-σοφίας του θεού επι της γης και γιαυτό και η μητέρα του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού,παρελθόντος και μελλοντικού.
ΠΑΡΕΛΘΟΝ-1Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ(2000 ΠΧ)ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ:ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ/ΛΑΤΡΕΙΑ/ΜΑΝΤΕΙΑ/ΜΥΗΣΗ/ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΟΛΙΤΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟ /ΝΟΜΟΙ/ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΝΑΟΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ/ΑΓΑΛΜΑΤΑ-ΣΟΦΙΑ/ΛΟΓΟΣ-ΜΕΤΡΟ/ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ/ΚΑΛΛΟΣ/ΡΗΤΟΡΙΚΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΘΕΑΤΡΟ/ΤΕΧΝΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ
2Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ(2000ΜΧ)ΤΟΥ ΙΧΘΥ-ΙΧΘΥΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΡΩΜΑΙΟΙ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ:ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ-ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ/ΘΡΗΣΚΕΙΑ/ΛΑΤΡΕΙΑ/ΟΙΚΟΔΟΜΗ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ/ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΛΟΓΟΣ-ΣΟΦΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΜΟΥΣΙΚΗ/ΥΜΝΟΙ/ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ/ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ-ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΛΠ
3Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ(4000ΜΧ) ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ Η ΕΛΕΥΣΗ-ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 1962 ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΡΥΦΩΘΕΙ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ-ΚΟΣΜΟ.Η ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΗ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
1η εποχή ΚΡΙΟΣ-1η διαθήκη θεού=ΝΟΜΟΣ=ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΛΟΓΙΚΗ-ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
2η εποχή ΙΧΘΥΣ-2η διαθήκη θεού=ΑΓΑΠΗ=ΛΟΓΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
3η εποχή ΥΔΡΟΧΟΟΣ-3η διαθήκη=ΕΝ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ=ΠΝΕΥΜΑ-ΣΟΦΙΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ -ΘΕΩΣΗ.
ο αριθμός
της νέας Τρίτης-Γ' εποχής-διαθήκης του παρακλήτου-υδροχόου
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΩΜΕΓΑ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ 
είναι ο
153=Ρ=100 Ν=50 Γ=3
ή =1=Α 5=Ε 3=Γ
Γ=ΓΑΜΜΑ-ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ-ωμέγα ΔΙΑΘΗΚΗ στην ΓΗ-κοσμο
Ν=ΝΟΜΟΣ-ΝΑΟΣ θεου γίνεται ο ΝΟΥΣ άνθρωπος
Ρ=ΡΗΜΑΤΑ ΘΕΟΥ ΡΑΙΝΟΥΝ (ρόδα-τον ΝΙΚΗΤΗ) ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ
(ρήμα=λόγος ράστος=ελεύθερος ανθρωπος)
(ΧΡ=Χ=σταυρός-χριστός=χάρις και Ρ=αετός-άνθρωπος=ράστος)
(α-ρ-ν-ί-ο-ν = ρ-α-ί-ν-ο-ν)(Γ=τρίτη=3=αγία τριάς)
(Ω-μέγα=τέλος-τελείωση-ολοκλήρωση-κλείσιμο του κύκλου άνθρωπος-κόσμος)
Α=ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ιωάννη(θεού)=Γ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Γ' διαθήκη=είναι και οι 3 διαθήκες μαζί)
Ε=ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ιησούς χριστός=Β ΔΙΑΘΗΚΗ
Γ=ΓΕΝΕΣΗ-μωϋσής/ησίοδος=Α ΔΙΑΘΗΚΗ
(153=ΑΓΕ-μας άγει-οδηγεί ΓΕΑ στην γή)
γένεση=δημιουργία κόσμου-ανθρώπου=πνεύμα θεού
(γένεση+νόμος=προετοιμασία-λογικοποίηση του ανθρώπου)
ευαγγέλια=αλήθεια του λόγου του θεού
(ευαγγέλια=αληθεια-αγάπη-ανάσταση του ανθρώπου)
αποκάλυψη=η αποκάλυψη του πατρός θεού
(αποκάλυψη+Γ'διαθήκη=3 διαθήκες μαζί=αλήθεια-σοφία-θέωση του ανθρώπου)
153=Α-Ε-Γ
Α=ΑΔΑΜ Ε=ΕΥΑ Γ=ΓΑΜΟΣ
(αδάμ-εύα=ανθρωπότητα=γάμος)
(Ω-μ.έ.γ.α=γ.α.μ.έ.ω=έρχομαι-κάνω γάμο)
Α=ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Ε=ΕΛΛΑΔΑ Γ=ΓΗ
(η ανθρωπότητα της γης πάντοτε λάμβανε-και θα λάβει και τώρα
το φως του πνεύματος-λόγου-σοφίας-αλήθειας-πολιτισμού απο τούς ελληνες)
(Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων 
διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή
...Κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν....
Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγων·
Ήλθεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.
(Ιωάννης 12:20-23)
Ω
(Ελλάς=1-μήτηρ Ανθρωπότης=5-τέκνα Γη=3-πατρίς-κόσμος)
153=Ρ-Ν-Γ
ΓΝώ Ρήμα-Ρήση
(γνω=γνωρίζω ρήμα=ρήμα θεού=αλήθεια ρήση=άφεση-ελευθέρωση)
("και γνώ-σεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"ισ.χρ)
η=8
Γ-άμμα=85
διαθήκη=60 +
---------------------------
153
1=Α εποχή-κριός(κΥριος)
5=Β εποχή-2 ιχθείς(5άρτοι)
3=Γ εποχή-υδροχόος(Υ-Υ-Υ)
[α1+β2=γ3 καί Γ3=α1+β2+γ3]
[1-πάντοτε ο κριός 5-φρόνιμοι παρθένες 3-υδροχόος/υδρία/ύδωρ]
Ω
η μονάδα=1 συμβολίζει την ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-
ΕΝΟΤΗΤΑ
η πεντάδα=5 συμβολίζει τόν ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟ-
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
η τριάδα=3 συμβολίζει την ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ω
η =τρίτη=Γ = ω-μέγα εποχή-διαθήκη==1-2-3
1 υψωμένο στην 3η δύναμη=1χ1χ1=1
5 υψωμένο στην 3η δύναμη=5χ5χ5=125
3 υψωμένο στην 3η δύναμη=3χ3χ3=27
----------------------------------------------------
σύνολο 1+125+27=153
Ω
1=μονάς-θεός-πατήρ
5=εγώ-άνθρωπος-ανθρωπότητα-υιός
3=πνεύμα-δημιουργία(φύση)
Ω
1=ελλάδα-κορυφή-αρχηγός
5=πέντε ήπειροι-ανθρωπότητα
3=τρείς διαθήκες-πνεύματική βασιλεία του θεού
Ω
1=αλήθεια-πατήρ
5=αγάπη-λόγος
3=σοφία-πνεύμα
Ω
ΕΛΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

"άλαδε μύσται"

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(απο την εφημερίδα καθημερινή:ο αλιγενής αιγαιοπελαγίτης Ηλιος-Του Χρ. Γ. Ντουμα)
Ετσι, από το αλς (αλός) προέκυψε το επίθετο άλιος που σημαίνει αυτόν που σχετίζεται με –ή προέρχεται από– τη θάλασσα. Στα Ομηρικά Επη ο Νηρεύς και ο Πρωτεύς συχνά συνοδεύονται με τον χαρακτηρισμό «άλιος γέρων», οι δε Νηρηίδες αναφέρονται ως «άλιαι κόραι». Αλία δε ήταν το όνομα της νύμφης που σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ερωτεύθηκε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδών, αποκτώντας μαζί της έξι γιους και μια θυγατέρα. Στη μακραίωνη χρήση του το επίθετο άλιος απόκτησε και άλλες σημασίες, όπως δείχνει η φράση «άλιον βέλος». Πρόκειται για το βέλος που αστοχώντας ξέφυγε από την τροχιά του κι έπεσε στη θάλασσα. Ετσι κατέληξε στη μεταφορική σημασία του άκαρπος, μάταιος, με παράγωγο το ρήμα άλιό-ω, ματαιοπονώ, απογοητεύω.
Στις μυθολογίες όλου του κόσμου ο ήλιος αναγνωρίζεται ως ζωοδότης και γι’ αυτό λατρεύτηκε ως θεός. Οι αντιλήψεις των προϊστορικών κατοίκων του Αιγαίου μάς είναι άγνωστες και ίσως κάποιος απόηχός τους να έχει διατηρηθεί στους αρχαίους ελληνικούς μύθους. Η απεικόνιση του ήλιου στα πρωτοκυκλαδικά τηγανόσχημα σκεύη της 3ης χιλιετίας π.Χ. ίσως αποτελεί κάποια ένδειξη για τη σημασία που του απέδιδαν οι Κυκλαδίτες της εποχής.
Οι νησιώτες του Αιγαίου και όσοι κατοικούν τις ανατολικές ακτές της Ελληνικής χερσονήσου βλέπουν κάθε πρωί τον ήλιο να αναδύεται από τη θάλασσα, ακριβώς όπως τον περιγράφουν οι πρώτοι στίχοι της τρίτης ραψωδίας στην Οδύσσεια. Εχοντας, λοιπόν, αυτή την εμπειρία οι κάτοικοι του Αιγαίου, όταν έπλασαν τον δικό τους μύθο για την δημιουργία του κόσμου, θεώρησαν το ουράνιο αυτό σώμα(ο άλιος ήλιος) ως καρπό της ένωσης μεταξύ δύο Τιτάνων, του Υπερίωνος και της Θείας, η οποία στον Ομηρικό ύμνο προς τον Ηλιο αναφέρεται και ως Ευρυφάεσσα. Αν και η λέξη Ευρυφάεσσα απαντά μόνον ως όνομα της μητέρας του Ηλίου, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για το ουσιαστικοποιημένο θηλυκό του επιθέτου ευρυφάεις (-εσσα, -εν) (φάος=φώς-φωτεινό)

.......Δεν είναι δύσκολο, λοιπόν, να αντιληφθεί κανείς ακόμη και σήμερα βλέποντας τον ήλιο να αναδύεται από τη θάλασσα, ότι πίσω από το ουσιαστικοποιημένο επίθετο ευρυφάεσσα κρύβεται το γένους θηλυκού ουσιαστικό αλς.Πράγματι, την ώρα που ανατέλλει ο ήλιος η θάλασσα δίνει την εντύπωση ότι φλέγεται από τη μιαν άκρη ώς την άλλη. Συνεπώς, η μητέρα του Ηλίου, είναι η ευρυφάεσσα Αλς και αυτός, ως ουράνιο σώμα αναδυόμενο από τη θάλασσα είναι άλιος αστήρ. Οταν με τη χρήση το αστήρ αποβλήθηκε ως αυτονόητο, παρέμεινε σκέτο το άλιος. Συνεπώς το όνομα άλιος δεν μπορεί να είναι η δωρική εκδοχή του ήλιος, αλλά αντίθετα το ήλιος είναι η ιωνική εκδοχή του άλιος.
άλς=θάλασσα
αλιος ήλιος=αναδυόμενος-καταδυόμενος θαλάσσιος-άλιος ήλιος-αστήρ
άλιον φώς=το φωτίζων τον κόσμο φώς του αλιγενή ήλιου
άλας=το αλάτι της θάλασσας
8888888888888888888888888888
ανατέλλει ο ήλιος απο την θάλασσα-υψούται στον ουρανό φωτίζων ουρανό-θάλασσα-γη και παλιν επιστρέφων-δύων στην θάλασσα(άλς)
ο ήλιος-θεός του αγίου φωτός και του αγίου πυρός ακουμπάει την θάλασσα και την πυρ-πολεί με το πύρ-φωτιά του γιαυτό και η θάλασσα εξαγνίζεται και γίνεται πηγή εξαγνισμού-αγιασμού-καθαρότητος,όπου πλέον οι άνθρωποι μπορούν να πάνε να πλυθούν-να καθαρισθούν-να αλατισθούν-και έτσι εξαγνισμένοι να προχωρήσουν στην μύηση τους στα μυστήρια της ζωής-της λατρείας του θεού και της αποδοχής-βίωσης-πρόσληψης-μετάληψης της αλ-ή-θειας(η θάλασσα η θεία)
"άλαδε μύσται"
"μακάριοι μύστες του πνεύματος-αναζητητές της αληθείας του θεού-ήλιου
προσέλθετε να λουστείτε-καθαρθείτε σωματικά-ψυχικά στην αλία-θάλασσα
και εν συνεχεία να μυηθείτε πνευματικά στην μεγάλη θάλασσα-ευρυφάεσσα
τον Ωκεανό της θείας ηλιακής πυροφωτεινής Αλήθειας"
αλαλααλαλααλαλααλαλααλαλααλαλααλαλααλαλα

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

επιφαίνειν

παρθενώνας το αιώνιο σύμβολο δόξας της αθήνας και του κόσμου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η ελλάδα υπήρξε είναι και παντοτε θα είναι η χώρα-σημείο-ομφαλός του κόσμου-γης ακριβώς γιατί επιλέκτηκε το σημείο αυτό της γης απο τον θεό (ΖΕΥΣ-ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΣ) να αποτελέσει τον χώρο,την περιοχή των ουράνιων αποκαλύψεων και συνεπώς το πιστό αντίγραφο-αναπαράσταση του ουρανού-ουράνιου έργου-θελήματος του θεού .
(απόλλων=1061+άρτεμις=656=1717=το θέλημα του θεού=1717)
ΕΛΛΑΣ=ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ=πατήρ-αλήθεια (ζών-δίδων την ζωή)
ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ=ΑΠΟΛΛΩΝ (άρτεμις)-ΑΘΗΝΑ (ήφαιστος)
ΑΠΟΛΛΩΝ=αγάπη-ΛΟΓΟΣ (το φώς)
ΑΘΗΝΑ-σοφία-ΠΝΕΥΜΑ (το πύρ)
ΑΠΟΛΛΩΝ=έδωσε το Εί (εν δελφοίς-της αυτογνωσίας=Ε)
ΑΘΗΝΑ=έδωσε την ΕΛΑΙΑ (δένδρο ζωής-σοφίας)
Ε=γράμμα=στοιχείο του έλλογου λόγου=αγάπη
ελιά=δένδρο σοφίας=σοφία
ελλάς=χώρα-τόπος-γη=σημείο επι της γης=χωροχρονικό περιβάλλον.
Ε------------ΕΛΛΑΣ--------ΕΛΑΙΑ
έλλην λόγος--ομφαλός της γης---δένδρο σοφίας
(ελληνίδα γλώσσα)-(ένωση ουρανού-γης)-(ανθρώπου-θεού)
αγάπη-------αλήθεια---------σοφία
λόγος------πολιτισμός------τέχνες
λατρεία-------μύηση------επιστήμες
θρησκείες-----μυθολογία-----φιλοσοφία
.....
Ε=5+ΕΛΛΑΣ=266+ΕΛΑΙΑ=47=318=ΗΛΙΟΣ=318
318= ΗΛΙΟΣ
300=Τ = "η τάξη χριστός"=η ιεραρχία-ιεραρχική τάξη χριστού
18=ΙΗ=ΙΗ-σούς= "η ιεραρχία ΙΗΣΟΥΣ= Ι-στός Η-τα (πλέγμα αρετών)
ΗΛΙΟΣ=ΙΗΤ-ής=ιατρός=ιησούς=σημαίνει ιάσων-ιητής)
ΗΛΙΟΣ=ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ=ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ (ΖΕΥΣ)
ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ=ΘΕΑ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΣΕΛΗΝΗ=ΑΡΤΕΜΙΣ
ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ=ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ-ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ=ΘΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (Η-ΦΑΙΣΤΟΣ)
Ε------ΕΛΛΑΣ------ΕΛΑΙΑ
5αριθμός----5γράμματα----5γράμματα

1  4  7     α  δ  η
5  8     β  ε  θ
3  6  9     γ  ζ  ι
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

πολιτική ανασκολόπιση 3

http://timesdesfinas.files.wordpress.com/2008/04/sokratis.jpg
 προτομή-κεφαλή του αθηναίου έλληνα σοφού σωκράτη
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
πολιτική ανασκολόπιση
πολιτική ανασκολόπιση 2

ελληνικέ λαέ
φέρσου για μία και μόνη φορά στην ιστορία σου
α-πολιτικά
δηλαδή ενήργησε μόνος σου χωρίς την σύμφωνη γνώμη των πολιτικών
θάναι μια πράξη πολιτισμού απο ένα έθνος πολιτών με δημοκρατικά ιδεώδη
κυβέρνηση
φύγετε όσο είναι νωρίς-θα τρέχετε νύκτα
αντιπολίτευση
δεν είναι αργά να φύγετε έστω και τώρα-προλαβαίνετε την ημέρα
δημοσιογράφοι
κοράκια των κακών οιωνών-νεκροθάφτες της πατρίδας-ιερών και οσίων
δεν προλάβαίνετε είτε φύγετε είτε μείνετε-θα σας προλάβουμε
βολεμένοι
ξεβολευτείτε τώρα-γλυτώνετε τα χειρότερα
τραπεζίτες
η γη είναι πολύ μικρή-ένα τετράγωνο οικόπεδο

καιρός να ψάξετε διαστημόπλοιο για άλλη πατρίδα
επιχειρηματίες
επι των χειρών σας το αίμα μας 

και επι των τέκνων σας η δικαιοσύνη του ήλιου
μακαριώτατε*

 "ανέστη χριστός,και πεπτώκασι δαίμονες.."
 ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
*υγ:ο χριστός σίγουρα ανέστη-τα δαιμόνια δεν μας λέει ο υμνογράφος
που πεπτώκασι και σε ποιό μνήμα ζωντανά κατοικοεδρεύουν-σήμερα.