Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

πρόσκληση σε δείπνο αριθμών


ο ολύμπιος ζεύς στεφανωμένος νικητής
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
σε όλα τα ευαγγέλια γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τους αριθμούς 5-πέντε και 2-δύο και 12-δώδεκα.ας δούμε λοιπόν γιατί αυτή η επιμονή του ιησού στούς αριθμούς αυτούς-μεσα απο την συγκεκριμένη θαυματουργική πράξη-ενέργεια:
Η δε ημέρα ήρχισε να κλίνη·(έφυγε το υλικό φως-άρχιζε το υλικό σκότος) και προσελθόντες οι δώδεκα(οι 12 μαθητές-ακόλουθοι του χριστού), είπον προς αυτόν·(ο ιησούς χριστός-το πνευματικό φως του κόσμου) Απόλυσον τον όχλον, διά να υπάγωσιν εις τας πέριξ κώμας και τους αγρούς και να καταλύσωσι και να εύρωσι τροφάς, διότι εδώ είμεθα εν ερήμω τόπω.Και είπε προς αυτούς· Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσιν. Οι δε είπον· Ημείς δεν έχομεν πλειότερον παρά πέντε άρτους και δύο ιχθύας, εκτός εάν υπάγωμεν ημείς και αγοράσωμεν τροφάς δι' όλον τον λαόν τούτον·διότι ήσαν ως πεντακισχίλιοι άνδρες· και είπε προς τους μαθητάς αυτού· Καθίσατε αυτούς κατά αθροίσματα ανά πεντήκοντα.Και έπραξαν ούτω, και εκάθησαν άπαντας.Λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, ανέβλεψεν εις τον ουρανόν και ευλόγησεν αυτούς και κατέκοψε, και έδιδεν εις τους μαθητάς διά να βάλλωσιν έμπροσθεν του όχλου.Και έφαγον και εχορτάσθησαν πάντες, και εσηκώθη το περισσεύσαν εις αυτούς εκ των κλασμάτων δώδεκακοφίνια.(Λουκάς 9:12-17 (Βάμβας)
ο αριθμός 1=ο χριστός-η αλήθεια
ο αριθμός 2= οι 2 ιχθείς=η αγάπη και η σοφία
(η αγάπη=η εντολή-να αγαπάτε και η σοφία=αλλήλους-να είστε αλληλέγγυοι)
ο αριθμός 5=οι 5 άρτοι=η πενταπλή αλήθεια-τα 5 άρθρα της τα οποία ο κάθε άνθρωπος-μαθητής οφείλει να γνωρίζει εαν θέλει να μπορεί να ακολουθεί-βιώνει την αλήθεια του χριστού(1-πίστη 2-συγχώρηση 3-μετάνοια 4-υπομονή 5-ταπεινοφροσύνη)
ο αριθμός 12=το περίσσευμα απο τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων(και όχι των ιχθύων)=τα 12 κοφίνια κλασμάτων(των 5) άρτων (12 αρετές των 12 θεών-12προφητών-12μαθητών)
οι αριθμοί αυτοί επισημαίνονται ιδιαίτερα και στο  
ημερολογιακό έτος
1=το έτος του χρόνου=1 έτος
12=12 μήνες
5-2=52 εβδομάδες του έτους
(5 εργάσιμες ημέρες καί  2 ανάπαυσης εβδομαδιαίως)
αλλά και στην ελλάδα
1=ελλάδα=μία πνευματική μητέρα (του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού) όλόκληρης της ανθρωπότητας-κόσμου(ότι υπήρξε και είναι ο χριστός-ανάλογα είναι και η ελλάδα για την ανθρωπότητα της γης-κόσμου)
12=δώδεκα θεοί-αρετές-δωδεκάθεον της αρχαίας προ χριστού πίστεως-θρησκείας-λατρείας αλλά και τωρα η συνέχεια των 12 αποστόλων του χριστού(αφού η ελλάδα έχει θρήσκευμα-πίστη-λατρεία χριστού-είναι χριστιανική χώρα-έθνος
2=οι δύο βασικές κολώνες της "αρχαίας αλήθειας"των ελλήνων-της μητέρας ελλάδας ήταν και είναι το "απολλώνιον φως"(δωριείς) και η "πύρινη σοφία της αθηνάς"(ιωνες)(ζεύς-δίας=οι δύο πόλοι της αγάπης-σοφίας του πατρός θεού)
5=ο προβεβλημένος Ε=εί δηλαδή το ει(έψιλον=ο αριθμός 5 )το εν δελφοίς ως η περίληψη της διδασκαλίας του θεού του φωτός απόλλωνα(που συνεπικουρείται απο το "γνώθι σ'αυτόν"=Ε-αυτός(γνώρισε τον εαυτό σου) και το "μηδέν άγαν"(μήν κανεις οτιδήποτε υπερβολικό),υπήρξε η άνωθεν-εκ του θεού αλήθεια με την οποία οι έλληνες διαπαιδαγωγήθηκαν-οδηγήθηκαν και μεγαλούργησαν φυσικά-ηθικά και πνευματικά,οικουμενικά-παγκοσμίως.ο Ε=εί (5-πέντε) υπήρξε οσαύτως προβολή της σοφίας του θεού-αθηνάς μέσα απο την παναθηναϊκή της εορτή και τα ελευσίνια μυστήρια(που εξωτερικά εμφανίζεται η δήμητρα και η κόρη περσεφόνη)δια μέσου των οποίων οι μέτοχοι-μαθητές μυούμενοι-μεμυημένοι-μύστες μυούντο σταδιακά στον Ε=έωνα ερχόμενο εκλεκτό-τον εμμανουήλ(ο οποίος κατήλθε στην βηθλεέμ-και ο οποίος λίγο αργότερα όταν οι ιερομύστες ελευσίνιοι διδάσκαλοι τον επισκέφθηκαν-παραμονές πάσχα,τους παρέδωσε την εντολή του λόγου και μαζί και την πνευματική μύηση-αλήθεια για να συνεχίσουν το έργο του)
έτσι λοιπόν ΕΕΕ (555)δηλαδή Ει-Ελλάς-Ελευσις(απόλλων-ΖΕΥΣ/ΔΙΑΣ-αθηνά)υπήρξε όλη η φανερή και εσωτερική αρχαία ελληνική αλήθεια (ΕΕΕ-555 )η οποία κωδικοποιείται στον Εί=έψιλον=πέντε=5 δηλαδή την μία 5πλή αλήθεια του θεού και τα 5 άρθρα της:(που ο καθε ανθρωπος της γης οφείλει να γνωρίζει για να μπορέσει Εργαζόμενος-επι του Εαυτού-Εγώ του να Ελευθερωθεί απο το κακό του (και το κακό των άλλων-συνανθρώπων του) και να Ενωθεί με το καλό του(και το καλό των άλλων-συνανθρώπων του) α) ποιός-τί είναι ο θεός=είναι ο ών-η αλήθεια β) ποίος-τί είναι το κακόν=είναι ο μή ών-η αναλήθεια γ) ποιό είναι το σχέδιο του θεού για τον άνθρωπο-κόσμο=είναι το σχέδιο της επαναφοράς του εκπεσόντος πνεύματος δια μετουσιώσεως του σε καλόν-δια μέσου του ανθρώπου δ) ποιός-τι είναι ο νόμος της ίσης απόδοσης δικαιοσύνης=ο νόμος ανταπόδοσης καλού και κακού ε) ποιός είναι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας-κόσμου ανθρώπου=η θέωση-αποκατάσταση των πάντων στον θεό.
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΩΡΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ
η αλήθεια του θεού-η χώρα έκφρασης της-ο χρόνος έκφρασης της
Ε-5----Ε-5----Ε-5

Ο
ΟΟ
ΟΟΟ
ΟΟΟΟ
ΟΟΟΟΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: