Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

το σημείον "Υ"


η υπαπαντή του χριστού από τούς ιερέα συμεών-προφήτιδα άννα
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ο ιησούς χριστός ολοκλήρωσε το έργο του-της αγάπης του ΛΟΓΟΥ(ιχθύς) και ταυτόχρονα έσπειρε το έργο του δίδυμου του "αδελφού" του αγίου πνεύματος-τον οποίο αποκαλεί: ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ(υδροχόος) -το πνεύμα της αληθείας.
ΣΠΕΡΜΑΤΑ αυτών των αληθειών-της αλήθειας για τον άγιο παράκλητο και το έργο του-που είναι το έργο και των δύο(χριστού-παρακλήτου),ευρίσκονται ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ (διασπορά) μέσα στα ευαγγέλια.(και σε όλη την αγία γραφή)
ιδού ένα σχετικό απόσπασμα(απο τον ιωάννη βέβαια!τον ευαγγελιστή της πάτμου και της αποκάλυψης της Γ' του θεού διαθήκης-παρακλητικής-υδροχοϊκής,και η σύνδεση του με τους έλληνες-και μάλιστα της διασποράς (οικουμενικός ελληνισμός)
Ιωάννης 7:33-39 (Βάμβας)
Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς· Έτι ολίγον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και υπάγω προς τον πέμψαντά με.Θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρεί· και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύνασθε να έλθητε.Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους· Που μέλλει ούτος να υπάγη, ώστε ημείς δεν θέλομεν ευρεί αυτόν; Μήπως μέλλει να υπάγη εις τους διεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων και να διδάσκη τους Έλληνας;Τις είναι ούτος ο λόγος τον οποίον είπε, Θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρεί, και, όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύνασθε να έλθητε;Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη.Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.
Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΥΠΗΡΞΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΙΧΘΥ(2 ιχθείς ενωμένοι με ένα νήμα) και τα συναποτελούντα ΓΡΑΜΜΑΤΑ την λέξη-λόγο:Ι-Χ-Θ-Υ-Σ
Ι-ησούς=Ι-σχύς του ανθρώπου επι του κόσμου-κακού
Χ-ριστός=Χ-άρις του θεού-αγάπης υπέρ του ανθρώπου
Θ-εού=Θ-υσία του ανθρώπου-εκλεκτού χάριν των ανθρώπων
Υ-ιός=Υ-πηρέτηση του θελήματος-έργου του θεού στον κόσμο
Σ-ωτήρ=Σ-οφία του θεού-πνεύματος υπέρ του κόσμου-ανθρωπότητας
Ι-Χ-Θ-Υ-Σ=ΘΥΣΙΧ =σταυρός-Χριστός (ΘΥΣ-Ι-Χ)
(Α' ιχθύς=αγάπη και Ω' ιχθύς= σοφία ) κλπκλπ.
Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Γ'άμμα=3-Τρία "Υ"(ψιλόν)
Υ-Υ-Υ=Υδροχόοςδρίαδωρ
1-υδροχόος=1514
2-υδρία=515
3-ύδωρ=1304
------------------------
σύνολο=3333
 3
3 + 3
3
+ =σταυρός=χριστός-θυσία
+ =γη-κόσμος
+ =Α-Δ-Α-Μ=παγκόσμιος-οικουμενικός άνθρωπος
+ =4 ποταμοί Ε-Δ-Ε-Μ =παράδεισος
3=ΠΝΕΥΜΑ-3333=ΟΛΗ Η  ΓΗ-ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ  ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΥ
3333=4χ3=12
ΥΥΥ=400χ3=1200=12
και η φράση : ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ "Υ"
αναδιατάσσεται κυκλικά(αναγραμματίζεται) σε
"Μ-Ε  Τ-Ο-Ν  Ι-Η-Σ-Ο-Υ"
δηλαδή 
Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ "Υ"
προυποθέτει απο τον άνθρωπο
να είναι αυτός :πιστός-ακόλουθος του ιησού
δηλαδή να είναι αυτός ένας:
χθύς της αγάπης του λόγου"
Η ΓΝΩΣΙΣ=1271
ΣΤΑΥΡΟΣ=1271
ΙΩΑΝΝΗΣ+ΜΑΡΙΑ=1271
συνεπώς 
Η ΓΝΩΣΙΣ=ΣΤΑΥΡΟΣ(1271)
που ο σταυρός είναι η θυσία-ιησούς
ο εσταυρωμένος(=2171) ιησούς
και όπου κατω απο τον σταυρό του ευρίσκονται
ο ιωάννης με την μαρία (1271)
(κάθε άνθρωπος άρρεν ή θήλυ-δίπολον)
για να ακούσουν το ΔΙΨΩ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ-ΥΔΡΟΧΟΟ
ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΔΙΨΑΣΕΙ-ΖΩΝ ΥΔΩΡ
ΔΙΨΩ=1514=ΥΔΡΟΧΟΟΣ=1514
"ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ"
τον εσταυρωμένο τον κόσμο-άνθρωπο
σημαίνει 
"ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ"-εγώ
εσταυρωμένο στον κόσμο
(θυσία-σταύρωση η οποία συνεπιφέρει και την ανάσταση)
δηλαδή
"ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ"πάνω στον σταυρό
και εμένα-εγώ κάτω απο τον σταυρό
(να ακούσω το διψώ) σημαίνει
"ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ" πάνω στον σταυρό
επειδή ακολουθώ τον ιησού-πιστός εγώ
βλέπω και ακούω και κατανοώ το 
"ΔΙΨΩ"που είναι "ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ Υ"  
ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
(Υδροχόος=παράκλητος-άγιον πνεύμα)

 Υ=με Υ-ψιλόν αρχίζει και ο Υ-ιός και ο Υ-δροχόος
Υ-Ψ-Ι-Λ-Ο-Ν = Υ-Ι-Ο-Ν + Λ (όγος)
συνεπώς Υ=Υδροχόος=Υδρία-Υδωρ=
Υ-ψιλον=Υιός Λόγος =ιησούς χριστός
Υ-ψιλον-Υδροχόος-Υιός=
"Τότε απεκρίθησάν τινές των γραμματέων και Φαρισαίων, λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν να ίδωμεν σημείον από σου.Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου".(Ματθαίος 12:38-39)
"Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίη τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας."((Ιωνάς 1:17)
εβραίος-ΙΩΝΆΣ======ΊΩΝΑΣ-έλληνας
 (ισραήλ-γένος χριστού)(ελλάς-έλληνες-γένος παρακλήτου)
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια: