Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 5ον)

 http://www.krassanakis.gr/linear.files/kypro.gif
αρχαία κυπριακά συλλαβογράμματα-ιδεογράμματα (ΑλφαΒήτα)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
 Ν
( Νί )
το γράμμα Ν εικονίζει 2 κάθετες στήλες ( Ι Ι ) ΕΝωμένες στα 2 άκρα των 2 στηλών,της αριστερής στο άνω μέρος απ'οπου γίνεται-εκπορεύεται και η πλαγιο-κάθετη ευθεία-ακτίνα και η οποία καταλήγει, διερχόμενη το ενδιάμεσο επίπεδο ,(που δεν εικονίζεται) στο δεξιό κάτω μέρος της εκ δεξιών όρθιας στήλης. το ιδεόγραμμα Ν συμβολίζει-αποσυμβολιστικά τις δύο Μεγάλες Αρχές (στήλες) της αγάπης και της σοφίας στον άνθρωπο-οι οποίες συνδρούν ως Νόμος θεού-ΕΝιαία, οι οποίες ανταλλάσσουν τις αρετές-ιδιότητες τους και δημιουργούν στον άνθρωπο την κατάσταση του Νου-διάΝοια εντυπώνοντας σε αυτόν την Νοημοσύνη-που είναι η ανθρώπινη σοφία, και την διαΝοητική καταΝόηση των ιδεών τους (η σοφία εμπνέει και η αγάπη δημιουργεί το περιβάλλον της σύλληψης των ιδεών του πνεύματος και της εν συνεχεία καθόδου τους και προσλήψεως-κατανοήσεως εκ του νού-διανοίας). ο άνθρωπος που ΝΟητικά-διαΝοητικά καταλαμβάνει-καταλαβαίνει-κατανοεί τις θείες ιδέες διαΝοητικά και τις βιώνει συΝαισθηματικά-ψυχικά,σταδιακά μέσα του αυτοσυγκροτεί-ται ένας Ναός θεού-αγάπης και σοφίας ο οποίος δεν είναι μόνον λειτουργικός (ψάλλειν-λειτουργείν-Ναουργείν) όπως ο υλικός πέτρινος Ναός (άνθρωποι) αλλά είναι και ιερουργικός Ναός (άγγελοι-ισάγγελοι-συνωδείν-ιερουργείν-Νεουργείν) και θεουργικός Ναός (θείον δίπολον-θεουργείν-Νεοδημιουργείν).
 Ξ
( Ξί
το γράμμα Ξ ( ) (σύνθεση των συμφώνων Κ και Σ = Ξ ) εικονίζει 3 οριζόντιες-παράλληλες ευθείες ( Ξ ) οι οποίες τέμνονται-ενώνονται στο κέντρο τους, καθώς απο πάνω (καθοδικά-η ακτίνα διασχίζει τα επίπεδα των ευθειών) προς τα κάτω κατέρχεται το πνεύμα του θεού () .  
το γράμμα Ξ συμβολίζει τα 3 επίπεδα δημιουργίας-τους τρείς κόσμους-δημιουργίες του ΠΑΝτός, πνευματικό επίπεδο (ανω ευθεία), ψυχικό-αιθερικό επίπεδο (μεσαία ευθεία), κοσμικό-φυσικό-υλικό επίπεδο (κάτω ευθεία) τα οποία είναι συνδεδεμένα-ενωμένα στο κέντρο τους καθώς η κάθετος ευθεία που διαπερνά-διασχίζει καθοδικά τις τρείς δημιουργίες-επίπεδα, είναι ο Ξοινός=κοινός λόγος-πνεύμα του θεού που συνδέει-ενώνει και ζωοποιεί-τροφοδοτεί τα επίπεδα-δημιουργίες που δημιουργήθηκαν για την υπηρέτηση (διέλευση-επικοινωνία) του έργου του θεού. το Ξ είναι ολοκληρωμένη η εικόνα-δράση του θεού στον κόσμο και αποσυμβολίζεται ως το Ξύλο της ζωής-γνώσεως (ζωής=διπολικότητα αγάπης-σοφίας και γνώσεως=δισυνθετότητα καλού-κακού) (Κ+Σ= Ξ ως θέση =καλόν(αγάπη)+σοφόν(σοφία) =Ξύλον ζωής-χλωρόν και ως άρνηση θέσεως=κακόν-σκότος =Ξύλον Ξηρόν και ως άρνηση-θέση=κακόν-καλόν και σαφές-σκότος=Ξύλον Γνώσεως ). το γράμμα   εικονίζει απο άλλη πλευρά ορώμενο τα 2 Ε αντίνωτα Ε (η κάθετη ευθεία διερχόμενη των 3 επιπέδων ) που πάλιν αποσυμβολιζόμενα αποκαλύπτουν την ΕΝωση και την ΕΝότητα την οποία δημιουργεί και επιδιώκει να διδαξει ο θεός και η αγάπη-σοφία του (αλήθεια) τον άνθρωπο (Ξενία-φιλοΞενία-Ξοινότητα=κοινότητα όλων των ανθρώπων σε όλους τους κόσμους του παντός δηλαδή να γνωρίσουν-γευτούν τον δένδρο-Ξύλον της γνώσεως και να επιλέξουν-γίνουν-εκφράζουν μόνο το καλόν-δένδρον=Ξύλον ζωής, δηλαδή να μετουσιώσουν-μεταμορφώσουν το κακό και τη γνώση του κακού σε καλό)
 Ο
( Ομικρον
το Ο-μικρον εικονίζει έναν κύκλο (κύκλος-τροχός-κόσμος-κρίκος-σφαίρα) ή ένα ΑΥΓΟ-αυγοειδές κυκλικό σχήμα (κάθε έλλειψη μπορεί να εκφραστεί ως ορθή προβολή κύκλου ). το Ο-μικρον ως κύκλος αποκαλύπτει την περικαλυπτική φύση-δραστηριότητα του θεού και της αγάπης του (ήλιος-κύκλος-αγάπη) και ως αυγοειδές σχήμα Ο-μικρον αποκαλύπτει την διπολική δραστηριότητα της ουράνιας αγάπης σοφίας του πνευματικού διπόλου (κοσμικό-3-συμπαντικόν Ωόν-αυγό). το γράμμα Ο-μικρόν αποκαλύπτει ακόμα τις ιδέες της τελείας πληρότητας (ΟλΟν)-της πρόνοιας-προστασίας-(γύρω-γύρω,κυκλικά-Ολιστικά με απόλυτη θέαση του επιτιθέμενου) και της αλληλοκάλυψης-αλληλεγγύης (κρίκΟι της μίας αλύσΟυ-αλληλέγγυος αλληλουχία-Ολοκληρωτικά). τέλος το Ο-μικρον εικονίζει το ένα σχέδιο του θεού (κλειστό κύκλωμα) για τον άνθρωπο-ανθρώπινον Ον , την απολυτότητα (Ολοκληρωτική) της φύσεως και της αλήθειας του, (Ο ΩΝ-ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ ) την φύση και δημιουργική παγκόσμια-Οικουμενική έκφραση-εκδήλωση-δημιουργικότητα του στους κόσμους-κύκλους (Ο Ο Ο) του παντός (αστέρες-πλανήτες-κΟσμοι-ΟυρανΟς-ήλιΟς-κύκλΟς ζωής-κύκλοι κύκλοι κύκλοι-Ολυμπιακών προδιαγραφών !!)
Ω
Ο
Ν
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Δεν υπάρχουν σχόλια: