Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΑΣ η ευλογία των εθνών-3

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες καί
η ημέρα του θεού του παντοκράτορος
πνευματική κατανόηση των στοιχείων του ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΣ
μέσα απο την διερεύνηση της αποκάλυψης του (ιησού)ιωάννη
Ε Λ Λ Α Σ=5 11 11 1 18
5= Ε
Το 5ο κεφάλαιο της αποκάλυψης
Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ=Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ "ερωτά" εάν υπάρχει κανείς στην τριπλή δημιουργία του θεού(πνευματική-αιθερική-υλική) που να μπορεί να ανοίξει το εσφραγισμένο απο τον θεό-νόμο βιβλίο της αποκαλύψεως (ζωής). κανείς δεν απάντησε-δεν βρέθηκε παρα μόνον Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ο λέων-ιούδας εκ της ρίζας δαβίδ=ο ιησούς).αυτό αποδεικνύει ότι ο ιησούς χριστός είναι ο ερχόμενος μεσσίας-σωτήρας-θεός της ανθρωπότητος μας.

Αποκάλυψη 5:1-5 (Βάμβας)
Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένον με σφραγίδας επτά.Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύττοντα μετά φωνής μεγάλης· Τις είναι άξιος να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού;Και ουδείς ηδύνατο εν τω ουρανώ, ουδέ επί της γης ουδέ υποκάτω της γης να ανοίξη το βιβλίον ουδέ να βλέπη αυτό.Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξη και να αναγνώση το βιβλίον ούτε να βλέπη αυτό.
Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει· Μη κλαίε· ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού.
11= Λ
το 11ο κεφάλαιο της αποκάλυψης
ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΩΥΣΗΣ-ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥΣ(αυτοί που ΣΥΝπαραστάθηκαν στην μεταμόρφωση του ιησού στο όρος θαβώρ) οι οποίοι τώρα την τρίτη εποχή του υδροχόου-αγίου πνεύματος απεστάλησαν απο τον θεό-άγιο παράκλητο να αποκαλύψουν στην ανθρωπότητα την τρίτη διαθήκη του αγίου πνεύματος της αληθείας
Αποκάλυψη 11:1-6 (Βάμβας)
Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγων· Σηκώθητι και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτώ.Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσης αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη, και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας.Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης.Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή.Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι.
11+11=Λ+Λ=22 =(το 11ο κεφάλαιο τέμνει (ενώνει) την αποκάλυψη σε δύο ίσα μέρη δηλαδή τονίζεται διπλά-δύο φορές μέσα στον λόγο "ελλάς"ακριβώς διότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλης της αποκάλυψης μαζί με το 12ο το οποίο και αυτό αποκαλύπτεται έμμεσα μέσα στον λόγο "ελλάς" =ΕΛ+ΛΑΣ=5-11 ΚΑΙ 11-1-18 όπου το  "ελ"=5+11=16=16ο κεφ. και "λα"=11+1=12=12ο κεφ. και 1+18=19=19ο κεφ.("έλ"+"λα"=έλλα=έδρα=ελλάς η έδρα των εθνών)
το 22ο κεφάλαιο της αποκάλυψης 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ= Ω-ΜΕΓΑ της αποκάλυψης του θεού για το πεπρωμένο-έργο του ανθρώπου-ανθρωπότητος της γης και η αποκατάσταση-επανείσοδος του ανθρώπου στον παράδεισο.(22=αντιστοιχεί στο γράμμα Χ αλλά και το Ω=τέλος εφόσον το κεφάλαιο 22 είναι το τέλος-τελευταίο)(11+11=Λ+Λ=22=Χ όπου Λ=Λόγος και Λ-Λ=Λαός Λόγου και Χ=χριστός και ω=ων)
Αποκάλυψη 22:1-5 (Βάμβας)
Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου.Εν τω μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ' έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών.Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόνκαι θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών.Και νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί, και δεν έχουσι χρείαν λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1= Α
το 1ο κεφάλαιο της αποκάλυψης 
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ προς τον ΙΗΣΟΥ-τον ΙΩΑΝΝΗ-τον ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ επι της γης .η αποκάλυψη αρχίζει με τις επιστολές αποκάλυψη-προειδοποίηση του ιησού προς τις 7 εκκλησίες(πνεύματα του θεού στην γη) που αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα της γης και με σκοπό-έργο αποστολής την επιτέλεση του θελήματος του θεού στην γη που είναι τα αγαθά έργα και τα έργα μετανοίας του γενόμενου κακού και η πίστις στον εκλεκτό του θεού και θεό ιησού χριστό .

Αποκάλυψη 1:1-3 και 12-16 (Βάμβας)
Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην, όστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού και όσα είδε.Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον............Και εστράφην να ίδω την φωνήν, ήτις ελάλησε μετ' εμού· και στραφείς είδον επτά λυχνίας χρυσάς,και εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου, ενδεδυμένον ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν.Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός,και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών,και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού.
18=Σ
το 18ο κεφάλαιο της αποκάλυψης
Η ΠΤΩΣΗ -ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ δηλαδή καθε κακού-σαθρού-άδικου-πεπλανημένου-αναληθούς πράγματος-κατάστασης τα οποία επικρατούσαν στην ανθρωπότητα απο καταβολής κόσμου και κυρίως επικράτησαν τον 20ο και αρχές του 21ου αιώνα μ.χ

Αποκάλυψη 18:1-3 (Βάμβας)
Και μετά ταύτα είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχεν εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού,και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού·διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής.
Ε Λ Λ Α Σ=5 11 11 1 18
ΕΛΛΑΣ=ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ=κεφ. Α-Ε-Λ-Σ (1-5-11-18) ΚΑΙ Μ-Π-Τ (12-16-19)

12ο κεφ.=Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΡΕΤΗ=ΕΛΛΑΣ δίδαξε στους ανθρώπους την αρετή-την σοφία
Αποκάλυψη 12:1-5 (Βάμβας)
Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση.Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά,και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση.Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.

16ο κεφ.=Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ-ΒΑΒΥΛΩΝΑ=ΑΜΕΡΙΚΗ δίδαξε στους ανθρώπους το κακό-το κακό πολιτεύεσθαι-τον κακό σπάταλο και άδικο και πεπλανημένο τρόπο καθημερινής ευδαιμονικής διαβίωσης και ως εκ της επήρρειας και διδαχής και διάδοσης της αμερικάνικης ιδεολογίας επικράτησε το κακό στον κόσμο-ο εκδαιμονισμός των ανθρώπων. (ΔΙΔΑΞΕ-ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ-ΤΟ ΧΡΗΜΑ-ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ).εδώ εξαγγέλλεται-προαναγγέλλεται η τιμωρία και πτώση της πόρνης βαβυλώνος(πύργοι του κακού=τεχνικός πολιτισμός και υλισμός-αθεϊα) και όλων όσων την ακολουθούν. προηγήθηκε βέβαια η καταστροφή του περιβάλλοντος απο την πολιτική που ακολούθησαν όλοι όσοι ακολούθησαν την πόρνη βαβυλώνα.
(Αποκάλυψη 16:1 &17-21) Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας (7) φιάλας του θυμού του Θεού.........Και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τον αέρα· και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από του θρόνου, λέγουσα· Ετελέσθη.Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός.Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού διά να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού.Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν.Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους· και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν διά την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα.

19ο κεφ.=Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ=ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΕ ΕΑΥΤΟΝ (ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΡΝΙΟΥ) ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ(αρνίον-δίδαξε στους ανθρώπους την αλήθεια)
Αποκάλυψη 19:11-16 (Βάμβας)
Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη.Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός,και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού.Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν.Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος·και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.

ΕΛΛΑΣ=5-11-11-1-1
ο αριθμός 5==άνθρωπος τέλειος (ον-εγώ)
ενδιάμεσα 6 μονάδες==τέλειον πνεύμα
ο αριθμός 8=8γωνον=το εναρμονία αγάπης-σοφίας δίπολο ζεύγος
ΕΛΛΑΣ=[ΕΡΓΟΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ]ΤΕΛΕΙΟ ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ-ΔΙΠΟΛΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ


ΕΛΛΑΣ=όχι δεν είναι αυτό που φαίνεται-ούτε αυτο που μπορεί κανείς καλοπροαίρετα να υποθέσει . η αληθινή ελλάδα είναι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-ΦΥΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΛΠ και αυτό το πνεύμα είναι ζωντανό και επίκαιρο και εμπνέον όλους όσους αγαπούν την αυτοτελείωση-αυτοταπείνωση τους (εκμηδένιση του πονηρού-κακού μέσα και έξω από την ζωή τους ) και τον συνάνθρωπο και τον χριστό.
ΕΛΛΑΣ=είναι ο φορέας αυτής ταύτης της αποκαλύψεως της ΑΛΗΘΕΙΑΣ(τότε πάτμος σημερα όλη η χώρα)είναι αυτή αύτη η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ των εθνών-της ανθρωπότητος, είναι αυτή αύτη η ΙΣΟΤΗΤΑ (μέτρον-συμμετρία) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (βασιλεία-ειρήνη χριστού-αγίου πνεύματος) των ανθρώπων.
ΕΛΛΑΣ=ναι είναι ο πολύτιμος ηλιακός και σεληνιακός λίθος-ομφαλός και οφθαλμός του κόσμου-το πνεύμα της και όλοι όσοι μετέχουν-ακολουθούν-υπηρετούν το πνεύμα της αλήθειας έτσι όπως το δίδαξε ο ελληνικός πολιτισμός και ο χριστός και τώρα η σοφία του θεού.(ο υδροχόος ο οποίος κρουνηδόν διαχέει νάματα αλήθειας-αγάπης-σοφίας για τους φίλους-αδελφούς του ανθρώπους)

Υ.Γ: σε μια έρημη πνευματικότητος ψυχή ή χώρα πάντοτε θα συντελούνται πνευματικά γεγονότα ερήμην τους, και πάντος τώρα συμπληρώθηκε-ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που οι έρημοι θα κατοικηθούν και οι λύκοι θα κανουν άφοβα παρέα με τα αρνιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: