Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

το "μυστικό" της ανάστασης Β (Πάσχα 2012 )

 
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
( δες και ) 
 ΟΟΟΟΟΟΟ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ-απόσπασμα (σύνδεση με το πρώτο μέλος)
.....Ελθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ......21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. 22 ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ Θεός. 23 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει αὐτῷ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. 26 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;27 λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος...................
ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΣ= ανά την (όρθια) στάση
ανάστασις=εκ του αν-ίσταμαι=σηκώνομαι όρθιος-ορθοστατώ
εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· 
ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή.
Α-Ν-Α-Σ-Τ-Α-Σ-Ι-Σ= (αναγραμματισμός)
(η) α-ν-ά-σ-τ=σατάν + α-σ-ι-ς =ίασις/η (με διπλή χρήση του Ι-ώτα )
α-ν-α-σ-τ-α-σ=σατανάς + ισ =ΙΣ=ΙησούΣ (=ιάσων-ιητής)
η ανάστασις= σατανάς + ΙΗΣ (ούς) (ή σ-ι-ή=σιός=τον θεό)
βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στον λόγο: η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
"κρύβονται" τόσο ο ενάντιος-σατανάς ( ο όφις ο αρχαίος)
και ο (θεά-) άνθρωπος ΙΗΣούς (χριστός-σιός ) (ΙΣ_ΧΣ)
ο ιησούς-χριστός είναι η ανάστασις της ζωής του ανθρώπου 
(του δισύνθετου πνεύματος του καλού και του κακού)
ο σατανάς είναι ο έχων χρείαν αναστάσεως
(αφού είναι πνεύμα πεπτωκός)
ο άνθρωπος είναι ο διάμεσος και εργο-λάβος-εργάτης
ο οποίος ανέλαβε το έργο της μετουσίωσης του ασώτου πνεύματος-υιού και της επιστροφής του στον θεό όπου θα αποκατασταθεί στην προτέρα του θέση τάξη ως πνεύμα πλέον άγιο-αγαθό-αγνό.( θα θεωθεί και μαζί με αυτόν και ο άνθρωπος ως συνεργάτης του θεού στον κόσμο ) .(εν τέλει το έργο του ΘΕ-ανθρώπου ΙΗΣΟΥχριστού είναι η διαμέσου του ανθρώπου επιστροφή του πνεύματος του κακού-διαβόλου-σατανά στον θεό αφού βεβαίως πρώτα επέλθει η αγίαση-κάθαρση της αρνήσεως και αμαρτίας του πνεύματος αυτού).
Η Α-Ν-Α-Σ-Τ-Α-Σ-Ι-Σ =
 (αναγραμματίζεται=σημαίνει ότι εμπεριέχει εν σοφία όλη την αλήθεια)
η-ά-ν-α-σ-σ-α + Ι-Σ ( ις ) + Τ
η άνασσα=η βασίλισσα
ΙΣ=ΙΣ-ΙΣ=ίσις (με διπλή χρήση του ΙΣ)
Τ= ο σταυρός-κλειδί της ζωής που κρατάει η θεά ίσις
(ομοίως και στους έλληνες= ο σταυρός Τ-αύ 
ο Ankh-κλειδί της ζωής
αλλά ακόμα και 
Η Α-Ν-Α-Σ-Τ-Α-Σ-Ι-Σ =
η-ά-ν-α-σ-σ-α  +  Ι-Σ-Τ (ός)
η άνασσα=η βασίλισσα ΙΣΤ-ός της ΑΡάΧνης-αλήθειας (ΧΡ-Η=χρή)
(σημ: ο συνδυασμός των ελληνικών γραμμάτων ΧΡ δια των οποίων αποδίδεται το όνομα ΧΡιστός ή ΧΡίσμα (τα αρχικά του ονόματος) αποτελούν και τον Μυητικό Μυστικό του αρχαίου αιγυπτιακού ιερατείου δια των οποίων αναπαρίστατο ο θεϊκός Φαραώ-ήλιος-ΟΣΙΡΙΣ-ΡΑ ).
 
ο Φαραώ Αχενατόν-ο Ζων Ηλιος-Οσιρις-Ρά στην γη .
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, λοιπόν, εσωτερικά, αποκαλύπτει-παραπέμπει-ταυτίζεται με την "βασίλισσα της ζωής και της γνώσης"  ΙΣ-ΙΣ-ίσιδα (και συνεπώς και τον όσιρι) η οποία κατα δήλωση της είναι : "Εγώ ειμί", παν το γεγονός και το ον και το εσόμενον και το εμόν πέπλον ουδείς πω θνητός απεκάλυψεν". (δηλαδή εγώ είμαι ό,τι υπήρξε-στο παρελθόν, υπάρχει-στο παρόν, και πρόκειται να υπάρξει-στο μέλλον (ώς αλήθεια) , και τον δικό μου πέπλον (της ύπαρξης-αλήθειας) ουδέποτε θνητός αποκάλυψεν (πλήρως)  .
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, εκ των ένδον-εσωτερικά λογοσοφικά-εν σοφία, ως αλήθεια αποκαλύπτει ακόμα ότι ΣΥΝ-ταυτίζεται με τον ΙΣΤΟ=δίκτυ-πλέγμα της αλήθειας-υπάρξεως αυτής τούτης της θεάς ίσιδος-"βασίλισσας του ουράνιου θρόνου" (που ταυτιζόταν τόσο με την δική μας αρτέμιδα="ΑΡΤΕΜΙΣ-ΣΕΛΗΝΗ" όσο και την "ΑΘΗΝΑ" και ακόμα τις θεές "ΔΗΜΗΤΡΑ"-"ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΗΡΑ) .
(ιησούς-χριστός=εμπεριέχουν εντός (τα γράμματα τους) τα ονόματα "όσιρις-ίσις" αλλά και τον "ισχυρό ιστό ΧΡ" και "= ΧΡΗ). (ίσις=ισότης="ιστός Η" και ιησούς=" ίσους Η" που σημαίνει καθιστά όλους τους ανθρώπους ίσους δια του ΙΣΤού Η και "ούς ίση" πού σημαίνει αυτούς τους οποίους η χάρις ιησού-ιστού Η δίδεται σε ίση μερίδα-συμμετοχή-κοινωνία . ιησοΥς=ισόΤης=ιστός Η δηλαδή ο ιησούς-ίσις είναι το δίκτυ-ιστός της ισότητος όλων των όντων-των κοινωνούντων στην αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού) .
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, ακόμα αποκαλύπει : η ανάστασις= ανάσα + ίαση-ς είναι δηλαδή η ανάσταση η ΑΝΑΣΑ-ΠΝΟΗ που ιάται-θεραπεύει-ανασταίνει τον άνθρωπο ( ο Θεός «εφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν» Γεν.2:7 ). 
 Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς·" Ειρήνη υμίν· καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ, και εγώ πέμπω εσάς.Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει προς αυτούς· Λάβετε Πνεύμα Άγιον". Ιωάν. 20:21-22 )
η ανάστασις είναι η ανάσα-πνοή ζωής=αναγέννηση-Β' γέννηση και αυτή ταυτίζεται τόσο με την ίσιδα και τον όσιρι όσο και τον ιησού χριστό ο οποίος είναι "η ανάστασις και η ζωή των ανθρώπων". εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. 26 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. αυτό βεβαίως ο ιησούς χριστός (ο ισχυρός ιστός Η και ΧΡ =ο οικουμενικός παγκόσμιος ιστός-πλέγμα της αλήθειας του θεού στον κόσμο-γη ) το απέδειξε έμπρακτα-θαυματουργικά με τις πραγματοποιηθείσες αναστάσεις και την αυτοανάσταση του.
 Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ= αποκαλύπτει ακόμα : η ανάστασις= Α-Ν-Α-στάσις 
Α-Ν-Α=
(τα αρχικά γρ. συνθέτουν τις αρετές-πραγματοποιημένη οδό-πόρευση-τέρμα της ανάστασης :)
Α=αλήθεια
Α=αγάπη
Ν=νουνέχεια=σύνεση-σοφία
Σ-Τ-Α-Σ-Ι-Σ=ίσταται-στέκεται όρθια
συνεπώς η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ υπήρξε και είναι η σταθερή και νικηφόρα πορεία-έκφραση της αλήθειας-αγάπης-νουνέχειας-σοφίας η οποία επέφερε στον πορευόμενο την όρθια στάση-την ανάσταση του όντος-πνεύματος (εγώ) του .
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ= αποκαλύπτει ακόμα : η ανάστασις= νήστις + Α-Α-Α-Σ
Η ΝΗΣΤΙΣ = είναι η νηστεία και "ο νήστις άνθρωπος" ο οποίος είναι νήστις όχι τόσο κατα το σώμα-όπου ισχύει το μέτρον αλλά κατα την ψυχή διότι η νηστεία είναι (κυριολεκτικά εν θεώ) αποχή-εγκράτεια απο το κακό το οποίο είναι-εκδηλώνεται με την αδικία-ψεύδος-κλοπή-κακία-διαβολή-υποκρισία-βία-παραπλάνηση κλπ
(ηράκλειτος : ύδωρ (Νήστις), γη (Αίδωνεύς), αήρ (Ήρα) πυρ (Ζευς).
(γη=ύλη-σώμα/ ύδωρ=ψυχή/ αήρ=διάνοια/ πύρ πνεύμα)
ΝΗΣΤΙΣ=ο εγκρατής του κακού-κακίας
Α=αμαρτία (αμφιβολία-πειρασμός)
Α=ασωτεία (ανοησία-προδοσία)
Α=αχαριστία (αγνωμοσύνη)
Σ=συκοφαντία (διαβολή)
ο νήστις άνθρωπος=είναι ο πορευόμενος προς την ανάσταση, ο αναστημένος ψυχικά και πνευματικά ενόσω ζει στον κόσμο είναι ΕΓΚΡΑΤΗΣ κακιών: αμφιβολίας περί θεού-αχαριστίας προς τον ευεργέτη του άνθρωπο/θεό-συκοφαντίας/διαβολής συνανθρώπων του-ασωτείας προς τον εαυτό του και κατα συνέπεια προδοσίας του έργου του θεού .ο ΝΗΣΤΙΣ άνθρωπος, τέλος,  (νηστεύει το κακό) =είναι αυτός που πνευματικά είναι ΑΑΑ=άγιος-αγαθός-αγνός δηλαδή είναι Σοφός (εκφράζει ενεργητικά το καλό) .
τι λοιπόν είναι Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  ;
είναι η ανάσταση του κακού μέσα μας δηλαδή η ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ του εις τρόπον ώστε να ΑΓΙΑΣΘΕΙ, δηλαδή η άρνησις-εναντίωση-φύση και θέση του που είναι ΒΕΒΗΛΟΝ-ΡΥΠΑΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΚΟΥ "σήμερα-τώρα" να αλλάξει-να μεταστραφεί-μετατραπεί-αγιασθεί και τιουτοτρόπως να μπορέσει να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ (που κατέστη μεσα στους αιώνες ο άνθρωπος στην προσπάθεια του να σώσει και να δια-σωθεί) (πόσο δίκαιο είχε ο αιρετικός καζαντζάκης!!!) .
 αυτό σημαίνει: ΑΓΙΑΣΗ-ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ-ΔΙΑΒΟΛΟΥ .
 (σημ:ο ιησούς χριστός με αποκάλυψη του θεού και πατρός τον αποκαλεί με το "ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ διάβολος-σατανάς" και όχι η εμού κατανόηση-προσέγγιση !. μάλιστα αλλού αναφέρεται ως "αρχαίος όφις" και "δράκων" και "ανθρωποκτόνος" και "λεβιάθαν" και "μαμωνάς-βεελζεβούλ" δηλαδή στην προσπάθεια του ο θεός να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει νοητικά το "αποτρόπαιον πρόσωπο του κακού" και του τι σημαίνει να κάνει κάποιος το κακόν ή να έχει επαφές με αυτό και να δίνει υπηρεσίες σε αυτό διαμέσου κακών πράξεων-μαύρης μαγείας-φαρμακείας κλπ. σήμερα λοιπόν, ήρθε η ώρα όλοι να μαθουν την αλήθεια για το προαιώνιο πρόβλημα του κακού : το κακό είναι πνεύμα πλάνον και άδικον και αναληθές και ρυπαρόν-μολυσμένον και εκπεσόν-έκπτωτον . αυτό το κακό-πνεύμα βρίσκεται σπερματικά (χρεώθηκε) ένα μέρος σε κάθε ανθρώπινον ον και γιαυτό καθε άνθρωπος είναι δισύνθετος καλού και κακού όπως ακριβως ένα φίδι που έχει δηλητήριο μέσα του χωρίς να είναι βλαβερό για το ίδιο . το σπερματικό αυτό κακό του καθε ανθρώπου με την πάροδο του χρόνου, την νοητική εξέλιξη και την επιλογή των πράξεων του, αυτό εκβλαστάνει περισσότερο ή ολιγώτερο οδηγώντας κατευθύνοντας και παραπλανώντας τον σε ολοένα και κακύτερες επιλογές-αποφάσεις-πράξεις τις οποίες δυσκόλως αντιλαμβάνεται-συνειδητοποιεί-την κακία/αναλήθεια τους και τούτο διότι το κακό-πνεύμα είναι πρωτίστως σκότος-συγχυση-θολούρα διανοητική και ταραχή ψυχική. όταν όμως μάθει-γνωρίσει ο άνθρωπος την ΔΥΑΔΙΚΗ αυτή αλήθεια (περί καλού και κακού) αρχίζει να ελευθερώνεται να προσπαθεί να απελευθερωθεί απο το κακό του διαμέσου των θετικών πράξεων του καλού και των μετανοητικών του κακού-των λαθών (μετανοεί-συγχωρεί-υπομένει-ταπεινοφρονεί και κυρίως πιστεύει στον θεό την μόνη αληθινή δύναμη καλού (η οποία υπάρχει μέσα του ως πνεύμα καλού και το οποίο αναμένει πάντοτε την πίστη-προσευχή του ανθρώπου για να βοηθήσει-συμβάλει-εμπνεύσει κλπ) οπότε και αρχίζει ο άθλος (12 άθλοι) της ηθικής και πνευματικής αυτοτελειώσεως του. αυτή είναι και η οδός της αναστάσεως της ζωής μας )
7-8-9 απριλίου υπήρξε η σταύρωση-ταφή-ανάσταση του ιησού χριστού
εύχομαι σε όλους μας καλή ανάταση-ανάβαση-ανάσταση
καλή βάδιση-διάβαση-διάχυση 
καλό και ευλογημένο πάσχα
τέλος Β' μέλους
 ΠΧΠΧΠΧΠΧΠΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια: