Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

προφητείας το ανάγνωσμα 3Β

 
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και)
ΤΑ ΕΤΗ 2019-2024
τα έτη 2019-2024 της Γ' χιλιετίας του 21ου αιώνα
(εξαετία)
2019=Τ=19
2020=Υ=20
2021=Φ=21
2022=Χ=22
2023=Ψ=23
2024=Ω=24
"ΚΑΙ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ράβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ  καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·". (ΙΑ´-αποκάλυψη ιωάννη)
ράβδος καλαμένια=άνθρωπος θεληματικός μαθητής της αλήθειας=αγάπη
ράβδος σιδερένια=άνθρωπος ισχυρός διδάσκαλος της αλήθειας=σοφία
ράβδος=ουράνιος άγγελος και ισάγγελος άνθρωπος=αλήθεια
τα γράμματα και οι αριθμοί πάντοτε λειτουργούσαν είτε ΘΕΤΙΚΑ (καλόν) είτε ΑΡΝΗΤΙΚΑ (κακόν). οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή την Γνώση-Αλήθεια την αγνοούσαν και εξακολουθητικά συνεχίζουν να την αγνοούν ακριβώς γιατί δεν υποψιάζονται καν την ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ καλού-κακού τόσο του ανθρώπου όσο καί του κόσμου και των εντός αυτών . πχ : στην θεία μονάδα= 1 ή Α= (+) άλφα αντιστοιχεί-αντιτίθεται-ανταγωνίζεται η αρνητική μονάδα=-1 ή αρνητικόν Α= (-) άλφα, είναι ακριβώς όπως τις αρετές : πχ η αγάπη έχει ενάντιο της το μίσος και η αλήθεια έχει άρνηση της την αναλήθεια κλπ . (όπως και καθε έτος σε όλους τους αιώνες καί όσο θα εξακολουθεί να υφίσταται το κακό στον κόσμο και τον άνθρωπο, θα εξακολουθούν να υπάρχουν ΑΝΤΙ-αρετές και ΜΕΙΟΝ-εκτικοί αριθμοί δηλαδή ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ αριθμοί (καί ιδέες=αντιιδέες) .
τα 6 τελευταία γράμματα (ΑΒ) Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω ως αντιαρετές:
Τ=Τρομοκρατία
Υ=υποκρισία
Φ=φόβος
Χ=χρήμα-τισμός
Ψ=ψεύδος
Ω=ωφελιμισμός
(ωφελισμός=εγωιστική-ατομικίστικη συνεπειοκρατία-ευδαιμονισμός)
η εξουσία των δυναστών-κυβερνώντων-εξουσιαστών πάσης φύσεως (οικονομικής-εργασιακής-επιχειρηματικής-χρηματικής-πολιτικής-επιστημονικής-κυβερνητικής-θρησκευτικής-διανοητικής κλπ) του καιρού-εποχής μας, με όπλο πότε το χρήμα και την υλική ωφέλεια-τον υλικό ευδαιμονισμό καί πότε με τον φόβο το ψεύδος την υποκρισία και την τρομοκρατία της απώλειας δήθεν αυτών των δήθεν αγαθών, κατόρθωσε και κατορθώνει μέχρι στιγμής να πλανά-παραπλανά καί να αδικεί τον άνθρωπο της γης, τον οποίο υπέταξε στην δύναμη-εξουσία-υπηρεσία της (ή μήπως είναι τυχαίο όταν ο φόβος και η τρομοκρατία δεν λειτουργούν η εξουσία(στες) καταφεύγει στον χρηματισμό-δηλαδή την προδοσία; ή ακόμα και το κατεστημένο των εκκλησιαστικών παραγόντων (σε όλες τις θρησκείες του κόσμου) δεν χρησιμοποιεί μονίμως την απειλή-εκβιασμό της βασιλείας του θεού, κάνοντας χρήση δήθεν του δικαιώματος ότι αποτελούν-οι εκπρόσωποι της (όποιας) θρησκείας-εκκλησίας, τους αντιπροσώπους του θεού στην γη ; .
ποιά είναι αυτη η εξουσία ; 
είναι αδιακρίτως όλοι οι άνθρωποι του κακού,
γνήσια τέκνα διαβόλου και υιοί σκότους-σκοτοφόροι

 (τρομοκράτες-υποκριτές-φοβεριστές-χρηματιζόμενοι και χρηματίζοντες-ψευδολόγοι-ωφελημιστές και ευδαιμονιστές καί που το σύνολο τους αθροίζει=εκδαιμονισμένοι εκδαιμονιστές) .
τα 6 τελευταία γράμματα (ΑΒ) Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω ως αρετές :
(που αφορούν την παρουσία τού χριστού=ο θεός της ανθρωπότητος στην γη=εκδήλωση του τριαδικού όντος=πατήρ+λόγος+πνεύμα)
Τ=Τάξη-Ιεραρχία του λόγου(-πνεύματος ιησού χριστού)
Υ=Υιός θεού (καί υιός ανθρώπου=ιησούς χριστός)
Φ=φώς λόγου (φως=ο λόγος και πύρ=το πνεύμα)
Χ=χριστός ιησούς (θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος)
Ψ=ψήφος λευκή (υπέρ του νικητή ανθρώπου)
Ω=ων+ην+ερχόμενος (λόγος-πατήρ-πνεύμα)
( Αποκ. 2:17) όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν...ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει  ειμή ο λαμβάνων . καί (Αποκ. 1:8) Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.συνεπώς Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι : ο ΥΙΟΣ του θεού καί του ανθρώπου δηλαδή το ΦΩΣ του κόσμου και του ανθρώπου .(Ιωάν. 8:12) Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. είναι επίσης ως ο λόγος του θεού "Ο ΩΝ" καί αυτή είναι η ιεραρχημένη θέση-ΤΑΞΗ του που είναι η Τάξη ΕΩΝ= Ο ΩΝ  δηλαδή ο ιησούς χριστός είναι ΘΕΟΣ . (θεός=3 ουρανός=3 άνθρωπότητες=3 δημιουργίες=3) (σημ: τα 12 Τάγματα των 12 θεών των αρχαίων ελλήνων δεν ανήκουν στην τάξη:"ΘΕΟΣ" αλλά στην τάξη "ΟΥΡΑΝΟΣ"-"θεός" με εντολή του ΘΕΟΥ καί αντ'Αυτού") .
συμπέρασμα-τα :
Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω
(Αποκ. 12:7-9) και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτούκαι δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ.Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας,(Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ) ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ' αυτού.(το γεγονός αυτό ήδη "χρονολογείται" απο το έτος 1993 και εντεύθεν και συνδέεται άμεσα και κυριολεκτικά με το 12ο κεφ. της αποκάλυψης και την μεγάλη γυναίκα=Η ΕΛΛΑΣ :(Αποκ. 12:1-6)  Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση.Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά,και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση.Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα .
Ο ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ!!! το πνεύμα του κακού είναι-ευρίσκεται "ολόκληρο" πλέον στην γη καί κάνει βόλτες καί γυροφέρνει αναζητώντας οπαδούς-φίλους-συνεργάτες-υπηρέτες στα ΦΙΛΟΔΟΞΑ σχέδια του που είναι η καταστροφή ή παραποίηση-διαστροφή της γνώσης-αλήθειας που αφορά τον θεό και το λυτρωτικό του έργο υπέρ του ανθρώπου καί βέβαια με απώτατο σκοπό-στόχο την καταστροφή του κόσμου και της ανθρωπότητος της γης .(δυστυχώς ξεκίνησε την τελική επίθεση εναντίον της ελλάδας αλλά ευτυχώς "έχουν γνώσιν οι φύλακες καί ο ουρανός" των οποίων το εργο παρότι υπονομεύτηκε και εξακολουθεί να υπονομέυεται "εκ των έσω", εντούτοις συνεχίζεται αφανώς και σιωπηλώς μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου-της ώρας-"της ημέρας του θεού του παντοκράτορος") (ώΡα Χ )
εδώ είναι όμως και το πνεύμα-η Γ'διαθήκη-αλήθεια του παρακλητικού πνεύματος του ιησού χριστού που είναι σωφία θεού .(Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω) ο πόλεμος-η μάχη-ο αγώνας είναι πνευματικός (γιαυτό και κανείς δεν παίρνει είδηση αλλά και όλοι κρίνουν κατακρίνουν και προσπαθούν να διακρίνουν τα αίτια αφορμόμένοι απο τα εξωτερικά γεγονότα-που όλα έχουν την σφραγίδα του κακού καί βέβαια καταλήγουν σε λάθος συμπεράσματα δηλαδή του κακού-εμπνεόμενα εκ του κακού, αφού η εξωτερικότητα είναι όλη πλέον "δική του" καί μάλιστα δικαιωματικά αφού πάντοτε ήταν "άρχων του κόσμου τούτου") . (το δε μεγαλείτερο "κατόρθωμα" του πνεύματος του κακού είναι ότι κατάφερε να πείσει τον άνθρωπο "ότι δεν υπάρχει" ούτε ως πνεύμα ούτε ως ύπαρξη η οποία πρωταγωνιστεί στην καταστροφή του, ακριβώς γιατί το κακό εκφραζόμενο εκδηλώνει σκότος-πλάνη-αναλήθεια την οποία εμφανίζει παραπλανητικά ως την μόνη αλήθεια-δηλαδή μας γνωρίζει-λέγει ακριβώς το αντίθετο απο την (εσωτερική-πνευματική) αλήθεια ! καί μάλιστα η εξωτερική-υλική πραγματικότητα "δεν το διαψεύδει"! . είναι όμως άλλο η πραγματικότητα καί άλλη η αλήθεια . η πραγματικότητα του κόσμου είναι υλική-διανοητική καί γίνεται αντιληπτή απο τις αισθήσεις και την διάνοια δηλαδή απο τα ατελέστερα μέσα όρασης-αντίληψης της αλήθειας η οποία είναι ΠΝΕΥΜΑ-τική . "καί γνώσεσθε την αλήθεια" όχι την πραγματικότητα του κόσμου! "καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς"(το είναι-ων). όχι η πραγματικότητα ή εμπειρία ή οι αισθήσεις ή η διάνοια ελευθερώσει υμάς!! (το φαίνεσθαι-μη ον). αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος χρείά-ζεται ΠΝΕΥΜΑτωση σεπνεύμα- αλήθεια (αγάπη-σοφία θεού) δηλαδή ηθική και πνευματική αυτοτελείωση κατά θεόν ο οποίος είναι πνεύμα και αλήθεια, το πνεύμα της αληθείας !
τι οφείλει να κάνει η ανθρωπότητα-όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως ;
(προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κακό εαυτό-εγώ-ϊσμό τους !)
Τ-απεινότης (εγώ)
(ζωής-διαβίωσης-εκφράσεων-προαιρέσων)
Υ-πομονή (ύλη)
(πρός το κακό,τον κόσμο,τις όποιες δυσκολίες-βάρη)
Φ-ρούρηση (διάνοια)
(Φρουρός-Φύλακας των κεκτημένων του καλού-εαυτού)
Χ-ριστού (πίστις) ακόλουθος (πνεύμα)
( Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς·όπου είναι ο θρόνος του Σατανά·και κρατείς το όνομά μου (χριστός) και δεν ηρνήθης την πίστιν μου...Αποκ. 2:13 )
Ψ-υχής αγάπη-εγκράτεια (ψυχή)
(η αγάπη είναι η δύναμη που καθιστά την ψυχή: εγκράτεια και δότειρα)
Ω-δές υμνολογών θεόν
(ο υμνολογών ωδές άνθρωπος είναι ο πορευόμενος καί προσευχόμενος προς τον θεό-πατέρα του)Ταπεινός-Υπομονητικός-Φρουρητικός-Χριστού ακολουθος-Ψυχής εγκρατής-Ωντος Ωδές υμνητής : αυτός είναι "ο άνθρωπος του θεού" καί "ο κύριος εαυτού άνθρωπος" ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αυτο-καταστεί νικών- νικητής του πνεύματος του κακού (πάθη-ελαττώματα-έξεις-εχθρότητα-αρνητικότητα-διαχωρισμός κλπ) καί βασιλιάς του κόσμου! σε αυτόν τον άνθρωπο αξίζει όντως το : "ίδε ο άνθρωπος" ίδε ο βασιλεύς υμών" κατα το παραδειγματικό πρότυπο του διδασκάλου του ιησού χριστού εσταυρωμένου σωτήρα της ανθρωπότητας μας .
Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω
"ΚΑΙ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ράβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ  καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·". (ΙΑ´-αποκάλυψη ιωάννη)
ράβδος καλαμένια=άνθρωπος θεληματικός μαθητής της αλήθειας=αγάπη
ράβδος σιδερένια=άνθρωπος ισχυρός διδάσκαλος της αλήθειας=σοφία
ράβδος χρυσή=ουράνιος άγγελος και ισάγγελος άνθρωπος=αλήθεια
 στα έτη 2010-2013 αντιστοιχεί η καλαμένια ράβδος (σε όσους αυτοκαταστούν βιωματικά-καθημερινά με τα έργα τους μαθητές-ακόλουθοι της αγάπης) .
στα έτη 2014-2018 αντιστοιχεί η σιδερένια ράβδος (σε όσους αυτοκαταστούν βιωματικά-καθημερινά με τα έργα τους ακόλουθοι της σωφίας του αγίου πνεύματος) .
καί στα έτη 2019-2024 καί μέχρι τέλους των αιώνων αντιστοιχεί η χρυσή ράβδος (μαθητής-μύστης της αλήθειας-αγάπης-σωφίας) καθώς ο κάθε άνθρωπος και η ανθρωπότητα στο σύνολο της σταδιακά και διαρκώς, θα εξελίσσεται σε μία γήϊνη ΙΣ-αγγελική πολιτεία: ισαγγέλων ανθρώπων αδελφών, κατα το πρότυπο της ουράνιας πολιτείας στον ουρανό  (1-ιδέα-2-εικόνα-3-μορφή) .
τέλος β' μέρους Γ' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: