Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

προφητείας το ανάγνωσμα 3Α

 Ι Σ . Χ Σ
Υ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
 η εξουσία
Εχουμε μέχρι τώρα αποσυμβολίσει και κωδικοποιήσει μέσω των γραμμάτων της ελληνικής γλώσσας, αρχομένων απο το αριθμητικό έτος Κ=10ον, κάποια γεγονότα τα οποία συνδέονται με την αποκάλυψη του ιωάννη και που αφορούν-αναφέρονται κυρίως στο πνεύμα της αληθείας, τον παράκλητο του θεού καί την στελέχωση της ιεραρχίας του στην γη απο ποιμένες ανθρώπους οι οποίοι σκοπό και έργο τους θα έχουν την εγκατάσταση της πνευματικής βασιλείας του θεού στην γη, αλλά καί την αναμενόμενη αντίδραση του κακού και των κακών-εχθρών ανθρώπων προς το έργο αυτό και τους ποιμένες του παρακλήτου .
ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013
τα έτη 2010-2013 της Γ' χιλιετίας του 21ου αιώνα
(τετραετία)
2010=έτος 10ον του 21ου αιώνα=10
2011=11
2012=12
2013=13
10=κ-άππα=Κ
11=λ-άμβδα=Λ
12=μί=Μ
13=νί=Ν
Κ-Λ-Μ-Ν= 2010-11-12-13
 τα σύμφωνα σχηματίζουν τον σκελετό-σπονδυλική στήλη της λέξης-λόγου :
ΚαΛουΜεΝος
ΚΑ
ΛΟΥ
ΜΕ
ΝΟΣ
( ο καλούμενος=ο καλεσμένος=ο παράκλητος)
(κατα το πρότυπο του "Ερχόμενος"=Μεσσίας Χριστός)
ΤΑ ΕΤΗ= 2014-2018
τα έτη 2014-2018 της Γ' χιλιετίας του 21ου αιώνα
(πενταετία)
2014=14ο=Ξ
2015=15ο=Ο
2016=16ο=Π
2017=17ο=Ρ
2018=18ο=Σ
Ξ=ξύλα γνώσεως-ζωής 
(παράκλητος-χριστός)
Ο=ον-χριστός
Π=πνεύμα-παράκλητος
Ρ =ράβδος
Σ=σιδηρά
Ξ = Ο-Π-Ρ-Σ =Ο ΠαΡακλητοΣ-δένδρο γνώσεως
 Ξ=ξύλον: γνώσεως =πνεύμα-σοφία
είναι Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ=ΠΟΙΜΗΝ
(ο οποίος θέλει-μέλλει Ποιμαίνειν πάντα τα έθνη εν)
Ρ-ΑΒΔΩ Σ-ΙΔΗΡΑ
(Παράκλητος=Ρώμος=Σωφία-σιός)
(ρώμος=σημαίνει δυνατός-ισχυρός και σιός=σημαίνει θεός)
( έτη 10-11-12-13 παρέδωσε-ανέδειξε την καλαμον-ράβδον και τώρα
τα έτη 14-15-16-17-18 θα παραδώσει-αναδείξει την σιδερένια ράβδο )
 είναι 
τα 2 Οντα
(Οι Δύο-Δίδυμοι=τα δύο Ξύλα-Δένδρα) 
Ο Π-αράκλητος-Ρώμος και Ρήτωρ (-Ρήμα=Λόγος) Σ-ιού (=θεού)
(Α'παράκλητος=Λόγος-Ρήτωρ και Β' παράκλητος=Πνεύμα-Ρώμος)
είναι
το Ξ-ύλον-Ξύλα-1
το Ο-ν-2
το Π-νεύμα-3
η Ράβδος-4
η Σ-ιδηρα-5 
 Ξ=ξύλα: γνώσεως =(πνεύμα-σοφία) και ζωής (ον-λόγος-αγάπη)
 στην αρχή της αποκάλυψης λέγεται-προειδοποιητικά:
"Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών, και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά, θέλουσι συντριφθή ως τα σκεύη του κεραμέως,....(Αποκ. 2:26-29)
στο μέσον της αποκάλυψης λέγεται ενημερωτικά-ειδοποιητικά :
Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. (Αποκ. 12:5-6)
στο τέλος της αποκάλυψης λέγεται τελειωτικά-δοξαστικά :
Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος· και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. (Αποκ. 19:15-16)
ΤΑ ΕΤΗ 2019-2024
τα έτη 2019-2024 της Γ' χιλιετίας του 21ου αιώνα
(εξαετία)
2019=Τ=19
2020=Υ=20
2021=Φ=21
2022=Χ=22
2023=Ψ=23
2024=Ω=24
"ΚΑΙ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ράβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ  καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·". (ΙΑ´-αποκάλυψη ιωάννη)
ράβδος καλαμένια=άνθρωπος θεληματικός μαθητής της αλήθειας=αγάπη
ράβδος σιδερένια=άνθρωπος ισχυρός διδάσκαλος της αλήθειας=σοφία
ράβδος χρυσή=ουράνιος άγγελος και ισάγγελος άνθρωπος=αλήθεια
τα γράμματα και οι αριθμοί πάντοτε λειτουργούσαν είτε ΘΕΤΙΚΑ (καλόν) είτε ΑΡΝΗΤΙΚΑ (κακόν). οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή την Γνώση-Αλήθεια την αγνοούσαν και εξακολουθητικά συνεχίζουν να την αγνοούν ακριβώς γιατί δεν υποψιάζονται καν την ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ καλού-κακού τόσο του ανθρώπου όσο καί του κόσμου και των εντός αυτών . πχ : στην θεία μονάδα= 1 ή Α= (+) άλφα αντιστοιχεί-αντιτίθεται-ανταγωνίζεται η αρνητική μονάδα=-1 ή αρνητικόν Α= (-) άλφα, είναι ακριβώς όπως τις αρετές : πχ η αγάπη έχει ενάντιο της το μίσος και η αλήθεια έχει άρνηση της την αναλήθεια κλπ . (όπως και καθε έτος σε όλους τους αιώνες καί όσο θα εξακολουθεί να υφίσταται το κακό στον κόσμο και τον άνθρωπο, θα εξακολουθούν να υπάρχουν ΑΝΤΙ-αρετές και ΜΕΙΟΝ-εκτικοί αριθμοί δηλαδή ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ αριθμοί (καί ιδέες=αντιιδέες) .
έτσι λοιπόν τα έτη 2019-2024 
(ορώμενα απο την αρνητική τους όψη-πλευρά)
(Τ-Υ-Φ: συναποτελούν την ρίζα της λέξως ΤΥΦ-ώνας.)
(συνώνυμος της καταστροφής-ολέθρου)
ΤΥΦώνας:μετεωρολογικό φαινόμενο ιδιαίτερα φοβερό, μια μηχανή ασύλληπτης δύναμης, με ανέμους πού τον συνοδεύουν που μπορούν να ξεπερνούν τά 300 χιλιόμετρα την ώρα καί που στο πέρασμα τους αφίνουν πίσω τους χάος-καταστροφή-όλεθρο-πλημμύρες-καταρρεύσεις-συντρίμια-τεράστιες εως και ανεπανόρθωτες ζημιές)
αλλά καί ΤΥΦος.
(συνώνυμος της επώδυνης ασθένειας και του θανάτου)
ο ΤΥΦος είναι οξεία λοιμώδης νόσος-ασθένεια, χαρακτηρίζεται παθολογοανατομικά από εξελκώσεις στο λεπτό έντερο και κλινικά από πυρετό, βραδυκαρδία, θόλωση της διάνοιας και από βαριές επιπλοκές. ο όρος τύφος καθιερώθηκε από τον Ιπποκράτη και στην αρχαία ελληνική σημαίνει αλαζονεία καθώς και την εκτός πραγματικότητας κατάσταση του ατόμου.
 αλλά καί ΤΥΦλός.
(ΤΥΦλός=ο μή βλέπων,ο βυθισμένος στο σκοτάδι)
υπάρχουν δύο ειδών τυφλοί στην ζωή αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν τυφλοί ή απώλεσαν την φυσική τους όραση-φώς σε ατύχημα και οι ψυχικά και πνευματικά τυφλοί, δηλαδή οι μη αγαπώντες τον θεό, τον συνάνθρωπο και εν τέλει ούτε τον εαυτό τους και οι συνειδητοί υπηρέτες του σκότους-κακού (σκοτεινοί και κακοί άνθρωποι-φαρμακοί-φονιάδες-βιαστές-όλοι όσοι με οποιονδήποτε τρόπο γίνονται υπαίτιοι ώστε οι συνάνθρωποι τους να γίνονται προβληματικοί-με σοβαρά προβλήματα ή να πεθαίνουν δολοφονημένοι-κακοποιημένοι)
     http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Hurricane_Isabel_from_ISS.jpg/800px-Hurricane_Isabel_from_ISS.jpg     
Τ
(Τ: είναι τα αρχικά των λέξεων Τυφώνας και Τρόμος ).
Τυφώνας= το υλοποιημένο πνεύμα κακού (Τιτανομαχία-Τάρταρος) καί Τρόμος=η κατάσταση την οποία προκαλεί το πνεύμα του κακού προκειμένου να εκφοβίσει-τρομοκρατήσει τον άνθρωπο για να τον κάνει στο Τέλος να υποκύψει και προσκυνήσει ενώπιον του (πτώση-έκπτωση-προσκύνηση της εξουσίας-δύναμης του κακού και των υποχείριων του εχθρών ανθρώπων) .
Υ
(Υ: είναι τα αρχικά του Υ-ιού της απωλείας αλλά και και της Υ-βρεως)Υιός όχι θεού ο οποίος είναι Ο ΩΝ-υπάρχων εώνιος αλλά υιός απωλείας ο οποίος είναι ο ΜΗ ΩΝ-μή υπάρχων εώνιος -αλλά μόνο όσο διαρκούν οι έγχρονοι υλικοί αιώνες, γιαυτό και ο μη ων λέγεται και "άρχων του κόσμου τούτου"- καί η Υβρις είναι κατά τους αρχαίους έλληνες η βίαιη προσβλητική-αλαζονική-αυθάδης συμπεριφορά-στάση τόσο πρός τούς συνανθρώπους καί τούς νόμους της πολιτείας, όσο και πρός τους ηθικούς άγραφους νόμους καί ήθη καί κυρίως η προσπάθεια εξίσωσης του θνητού-ανθρώπινου (εν προκειμένω του υβριστή) με το θείον και τις ικανότητες-δυνάμεις-αρετές του θείου ή και η εξ-ύβριση του θείου με υποτίμηση των θεών ή και μή απόδοση σεβασμού-τιμής πρός το θείον (με συνέπεια ο υβριστής-Φιλόδοξος να υποστεί την άτη=θόλωμα του νού, την νέμεση=θεία δίκη-κρίση καί τέλος να υποστεί την τίση=τιμωρία-ανταπόδοση κακή για την ύβρη του)
Φ
(Φ: είναι το αρχικό της Φαρμακείας-Φόνου καί του Φόβου του κακού-σκότους)
η Φαρμακεία δεν είναι μόνον ο υλικός δηλητηριασμός που επιφέρει τον υλικό θάνατο του φαρμακωμένου αλλά κυρίως είναι η ψυχική-ηθική και πνευματική φαρμακεία-δηλητηριασμός που κάνει ο φαρμακός στούς συνανθρώπους του με τις κακίες και τις κακές επήρρειες-συμβουλές καί την εξώθηση-σπρώξιμο πρός την οδό του κακού-σκότους-αναλήθειας με αποτέλεσμα όχι απλώς τον υλικό θάνατο του φαρμακωμένου αλλά και τον ψυχικό-πνευματικό του θάνατο. (αυτός είναι ο κακο-ποιός άνθρωπος ο οποίος δεν είναι άνθρωπος αλλά όργανο-υπηρέτης του κακού-το κακό το ίδιο). ο Φόβος του κακού γενικά δείχνει άνθρωπο της άγνοιας του κακού και φυσικά και του καλού . ο φόβος-η άγνοια όμως αυτή είναι αποτέλεσμα του ίδιου του κακού και κατα συνέπεια ο φοβούμενος το κακό-σκότος φοβάται τον θάνατο της υλικής του ζωής, αγνοών τον θάνατο της ψυχής του πού ήδη του επιβάλλει ο φόβος του κακού που είναι η άγνοια του κακού . ο φοβούμενος το κακό είναι νεκρός και δεν το γνωρίζει-όταν όμως γνωρίσει τόσο το καλό όσο και το κακό στην πνευματική τους διάσταση-φύση-θέση (αυτή είναι η αλήθεια) τότε ελευθερώνεται απο τον φόβο αλλά και ενεργεί θαρραλέα και θεληματικά το καλό υπέρ του συνανθρώπου του εαυτού του και του έργου του θεού .
Χ
(είναι το αρχικό του Χ-άους αλλά και του αγνώστου Χ [;] )
(Χ-άος=έκπτωτον αρνητικό πνεύμα-αταξία που έγινε "κόσμος"=τακτοποιήθηκε το πνευματικό χάος δια υλοποιήσεως του σε κόσμο-δημιουργία, από τις δυνάμεις του πνεύματος του θεού= θείος έρως (αγάπη-σοφία)  και ο άγνωστος Χ ="ο μή ων "=αυτός που είναι άγνωστος-ακατάγνωτος-σκοτεινός δηλαδή μη φωτεινός= το πνεύμα του κακού-σκότους )
Ψ
(είναι το αρχικό τού Ψ-εύδους καί του Ψ-όφου)
Ψεύδος=η ψευτιά-τα ψέματα= πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος-διαβάλλει και ο λεγόμενος σατανάς=ενάντιος στην αλήθεια, καί Ψόφος= υπόκωφος θόρυβος καί μεταφορικά κρύο, θάνατος, εξουθένωση= καταστάσεις νεκρού-αδύναμου .
Ω
είναι το αρχικό των λέξεων : Ωδίνες (πνεύμα κακού) και του Ωού (δισύνθετο αυγό-σπέρμα). Ωδίνες=πόνοι-σπασμοί-βάσανα-κολασμός-ανυπόφορη κατάσταση (Λουκ. 16:23-24) και εν τω αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα τον αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη. Ωόν-αυγό=σπέρμα δισύνθετον κακού καί καλού τόσο στην φύση όσο και στον άνθρωπο-σπερματικό κακό το εντός του ανθρώπου, το οποίο εαν δεν μετουσιωθεί σε καλό μέσα απο τις επιλογές-πράξεις του ίδιου του ανθρώπου, ο άνθρωπος οδηγείται σε πνευματική απώλεια-δεύτερο θάνατο της ζωής-ψυχής του .(εάν το ωόν- αυγό-σπέρμα (πνεύμα) του καλού που έχει μέσα του κάθε ανθρωπος-εγώ δεν χρησιμοποιηθεί με σκοπό το σχετικό και προσωρινό-έγχρονο ον-εγώ-ο εαυτός του, να (αυτό) γονιμοποιηθεί-εκκολαφθεί-βλαστήσει-γίνει ζωντανό ον ή δένδρο καλού για να κάνει καρπούς καλούς, (δηλαδή το να τελειοποιηθεί ηθικά και πνευματικά και να παράξει καρπούς καλούς) είναι φυσικό ότι θα παραμένει σε ανεκδήλωτη-αδημιούργητη  κατάσταση μέχρι εως ότου έρθει η ώρα που θα αυτο-καταστραφεί εντελώς-καί υλικά και ψυχικά και πνευματικά) .
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ :
Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω
ΤΥΦ-ώνας= τέρας φοβερό και τρομερό, (με μορφή ανθρώπινη και αγρίου θηρίου. Είχε 100 κεφάλια και γλώσσες και φωτιά εκτοξευόταν απ’ τά μάτια ενώ φοβερές κραυγές εξεβάλλοντο από τους λαιμούς του.) ο μεγαλείτερος εχθρός του πατέρα τουν θεών (Ζεύς-Δίας), γυιός της Γαίας (ύλη-γη) και του Τάρταρου = είναι αυτό τούτο το πνεύμα του κακού-αναταραχής-καταστροφής (είναι αρνητικά τριαδικό ως πνεύμα κακού και αναλογίζεται ως αναλήθεια-πλάνη-αδικία οι οποίες αντιτίθενται στην αλήθεια-σοφία-αγάπη του θεού-Δία). αποσυμβολιστικά λοιπόν, όπως τότε ο Τυφώνας (προσωποποίηση-μορφή) εναντιώθηκε στο έργο του πατέρα των θεών Δία, έτσι και τώρα το πνεύμα του κακού ,που είναι πάλι ο τυφώνας αλλά με την μορφή έκφραση των ίδιων των εχθρών ανθρώπων, (καί κυρίως των δυναστών-κυβερνώντων των λαών) εναντιώνονται στο θείον έργο επι της γης .
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Zeus_Typhon_Staatliche_Antikensammlungen_596.jpg/800px-Zeus_Typhon_Staatliche_Antikensammlungen_596.jpg
(ο Δίας=η αλήθεια κατακεραυνώνει τον Τυφώνα=η αναλήθεια)
Τ
Τ-ρόμος και τρομοκρατία είναι η κατεξοχήν φύση-έκφραση του κακού η οποία είναι αντιδραστική-επιθετική-βίαιη-ολέθρια-καταστροφική-ισοπεδωτική .η πηγή της τρομοκρατίας είναι η άγνοια και η βάση στην οποία εδράζεται η (κοινωνική) αδικία και οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων .το κακό ως πνεύμα είναι ένα Τέρας-μιά λερναία ύδρα-μιά χίμαιρα-ένας Τυφώνας, τα οποία Τέρατα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνον ένας ήρως-ημίθεος Ηρακλής Τοξότης ο οποίος κατά το πρότυπο του Τοξότη θεού Απόλλωνα μπορεί να τοξεύσει νοητικά και πνευματικά το τέρας και να το φονεύσει .
Υ
Υ-ιοί απωλείας-όπως ο ιούδας ο προδότης :( Ιωάν. 17:12) Ότε ήμην μετ' αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου· εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απωλέσθη ειμή ο υιός της απωλείας, διά να πληρωθή η γραφή.) είναι όλοι οι άνθρωποι που αντί του "αγαπάτε αλλήλους" μισούσιν αλλήλους και αντί του "αγαπάτε τους εχθρούς υμών" καί του "ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς" εξολοθρεύουν κάθε εχθρό ή και υποτιθέμενο ανταγωνιστή-αντίπαλο και εχθρό των συμφερόντων τους, φονεύουν και τιμωρούν κάθε έναν ο οποίος θίγει τα ατομικίστικα-εγωϊστικά και ανάδελφα-διαστροφικά ιδεολογήματα-θεωρίες-δοξασίες-πιστεύω-διακηρύξεις τους. Υ-βρις είναι-κατήντησε να είναι αυτή η ίδια η ζωή του κάθε ανθρώπου, ο τρόπος που ομιλεί-σκέφτεται-αγαπά-ερωτεύεται-τρέφεται-διασκεδάζει-διαβιώνει-συμπεριφέρεται-επιλέγει καί εν γένει διάγει τον βίο-ζωή-δημιουργηκότητα του . γιατί ; διότι είναι έξω απο αυτό που ο θεός τον δημιούργησε καί προώρισε για να κάνει-επιτελέσει ως αποστολή στην γη καί μέσα εντελώς στις εμπνέυσεις-οδηγήσεις-σχέδια του κακού που ως πνεύμα είναι ο ενάντιος-σατανάς στα σχέδια του θεού .
Φ
Φ-αρμακεία και Φ-όνος είναι αυτό τούτο το κακό το οποίο φαρμακώνει τον κάθε άνθρωπο δια μέσου των εχθρών-δικών του ανθρώπων,με την κακή επήρρεια,την κακότητα,τα πάθη,τα ελαττώματα,τις σκοτοφορικές εμπνεύσεις,την διαίρεση,τον διαχωρισμό,την αρνητικότητα κλπ
η Φαρμακεία είναι φόνος-ένας αργός-επώδυνος-κακός θάνατος ανεξαρτήτως εάν το συνειδητοποιεί ο κακοποιημένος-φαρμακωμένος-επηρρεασμένος-εμπνευσμένος εκ του κακού άνθρωπος, ή όχι . αργός θάνατος είναι και ο Φόβος του κακού καθώς αυτός που φοβάται, φοβάται γιατί εξακολουθεί να έχει μέσα του αμετουσίωτο το κακό του, το οποίο έχει εκβλαστήσει και έχει γίνει δένδρο κακού-έχει κυριαρχήσει επάνω του και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι που τον καταλαμβάνει ολόκληρο (ως άτομο-εγώ) καί συνεπώς πλέον δεν ενεργεί το ανθρώπινον ον ως άνθρωπος αλλά ως ένας υπάκουος-πειθήνιος εκτελεστής του θελήματος του κυρίου του που εν προκειμένω είναι αυτό τούτο το κακό .
Χ
Χ-άος-Χαωτική κατάσταση=αταξία πνευματική= είναι αυτό τούτο το κακό-η πνευματικά έκπτωτη πρωταρχική ουσία του η οποία μεταλλάχθηκε-μεταμορφώθηκε-μετουσιώθηκε, κάτω απο την συνεχή και διαρκή επήρρεια των δυνάμεων του πνεύματος του θεού, μέσα στους αμέτρητους υλικούς αιώνες σε ύλη-τάξη-κόσμο-δημιουργία αμιγώς δισύνθετη κακού (χάος) καί καλού (έρως) . αυτή ακριβώς την πρωταρχική διαδικασία-δημιουργία οφείλει να επαναλάβη-μιμηθεί και κάθε αμιγώς πνευματικώς δισύνθετο καλού-κακού ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα το οποίο με πολύ σοφία αναλογίζεται-παρομοιάζεται στην (χωρίς αριθμό-αφού είναι μηδενική= 0) 22η αρκάνα των ταρώς με την επωνυμία "Ο ΑΝΟΗΤΟΣ" ή τρελός ή παράφρων ή επιπόλαιος κλπ. ο αριθμός 22 αντιστοιχεί στο 22ο γράμμα= Χ . κυριολεκτικά η αρκάνα αυτή (η 22η= Χ =ο ανόητος-παράφρων) αποκαλύπτει το κακέκτυπο"ανθρώπινο πρόσωπο του κακού" που δικαίως χαρακτηρίσθηκε ως "υιός-τέκνον διαβόλου" απο τον ιησού χριστό, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο"το ανθρώπινο πρόσωπο του θεού". (σημ: κάθε άνθρωπος κρατώντας το μέσα-εντός του κακό του αμετουσίωτο, ουσιαστικά και σταδιακά αυτό (το κακό-πνεύμα) εκβλαστάνει-γίνεται δέντρο σαπρόν-πονηρού-κακού με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να καθίσταται υιός-τέκνο διαβόλου, (ο άνθρωπος παραμένει ατελής-αγνοών το καλό καί γεμάτος κακίες-ελαττώματα) το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους του καλού, που μετουσιώνουν το κακό τους σε καλό μέσα απο αυτοθυσιαστικές του καλού πράξεις αλλά και μετανοητικές του κακού, καθίστανται υιοί-τέκνα φωτός-χριστού) (πολύ χαρακτηριστικές είναι οι δύο παραβολές του σπορέα-σίτος καί ζιζάνια- και των δύο δένδρων-αγαθό καί σαπρόν- των ευαγγελίων).
Ψ
το Ψεύδος είναι αυτή αύτη η φύση-έκφραση του κακού, είναι το ίδιο το κακό ως προσωποποίηση-εκδήλωση-εμφάνιση του ΑΝΤΙ-λογου (ο ΛΟΓΟΣ του θεού=αλήθεια καί ο αντίλογος του κακού=ψεύδος) . λέγει επί τούτου ο ιησούς χριστός απευθυνόμενος πρός τους ιουδαίους : (Ιωάν. 8:44) Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του Ψεύδους. το Ψεύδος είναι χαρακτηριστικό καί σφραγίδα κυρίως όλων των Ψευδοπροφητών και Ψευδομεσσιανικών σωτήρων,γιαυτό και στην αποκάλυψη το πνεύμα του κακού λαμβάνει αυτή την μορφή, (μετάλλαξη-μετασχηματισμός) πέρα απο την παραδοσιακή του μορφή του δράκοντος-θηρίου, με απώτερο βέβαια σκοπό να παρα-πλανήσει τον άνθρωπο της γης :(Αποκ. 19:20) Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης,.....ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον.(Αποκ. 20:10) και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεσθαι ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων.
εδώ βέβαια ο Ψευδοπροφήτης δεν είναι ένας άνθρωπος αλλά ο τεχνικός πολιτισμόςυλοποίηση-πραγματοποίηση της θεωρίας του (ιστορικού καί καπιταλιστικού) υλισμού που αντιπροσωπεύει το θηρίον) τον οποίο δημιουργησε ο άνθρωπος χρησιμοποιώντας τις αρετές του καί που στο τέλος με επήρρεια και έμπνευση του πνεύματος
του κακού κατέστη ο δυνάστης ολόκληρης της ανθρωπότητας .
Ω
(το Ω είναι ένα Ο-μικρον το οποίο Διευρυνόμενο ανοίγει καί γίνεται μέγα (όμικρον) με σκοπό την δημιουργία "έξω του εαυτού του" δηλαδή την δημιουργία εντός του έκπτωτου χάους .)
πνευματικά υπάρχουν δύο κατηγορίες τέκνων (με ελευθερία-θέληση-επιλογή δική τους καί μόνον ) : τα τέκνα του θεού-ο ών και τα τέκνα του διάβόλου-ο μή ων, οι υιοί φωτός-τα τέκνα της ελευθερίας και οι υιοί σκότους-τα τέκνα της δουλείας και ανελευθερίας του κακού. ο θεός τα τέκνα του-αυτά που ομοιάζουν με αυτόν αλλά και υπηρετούν το θέλημα του, τα καθιστά "θεούς εν θεώ" τα θεώνει δηλαδή τα καθιστά "ΩΝ" αφού ο ίδιος είναι Ο ΩΝ , αντίθετα ο ΜΗ ΩΝ δηλαδή το πνεύμα του κακού τα τέκνα τα οποία "γεννά"(ωδίνες)-εκκολάπτει (ωά-σπέρματα-σπερματικό κακό εντός του ανθρωπου) δηλαδή όλους όσους ομοιάζουν με αυτόν (κακία-εχθρότης-άγνοια-ψεύδος κλπ) και υπηρετούν το θέλημα του, τα καθιστά Ωλεσίτεκνα= τέκνα απώλειας, υιούς καταστροφής-χαμένους (όλεθρος-παν-ώλεια-παν-ωλεθρία=ὄλλυμι και ὀλλύω, λλυν καιλλυον, ὀλῶ, λεσα, ὄλωλα καί ὄλλυμαι, λλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην) . υιοί-τέκνα φωτός= καθίστανται :"ΩΝ"-εώνιες υπάρξεις, καί υιοί-τέκνα σκότους=καθίστανται Ωλεσίτεκνα-τέκνα απώλειας-ανυπαρξίας . πολύ χαρακτηριστική είναι η περιγραφή απο τον ιησού της ώρας-κατάστασης στην οποία γεννάται ο άνθρωπος στον κόσμο : (Ιωάν. 16:20-21) αμην αμην λεγω υμιν οτι κλαυσετε και θρηνησετε υμεις, ο δε κοσμος χαρησεται. υμεις λυπηθησεσθε αλλ η λυπη υμων εις χαραν γενησεται. η γυνη οταν τικτη λυπην εχει οτι ηλθεν η ωρα αυτης οταν δε γεννηση το παιδιον ουκετι ετι μνημονευει της θλιψεως δια την χαραν οτι εγεννηθη ανθρωπος εις τον κοσμον .(Ρωμ. 8:22 οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν..)
τα 6 τελευταία γράμματα Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω ως αντιαρετές
Τ=Τρομοκρατία
Υ=υποκρισία
Φ=φόβος
Χ=χρήμα-τισμός
Ψ=ψεύδος
Ω=ωφελιμισμός
(ωφελισμός=εγωιστική-ατομικίστικη συνεπειοκρατία-ευδαιμονισμός)
η εξουσία των δυναστών-κυβερνώντων-εξουσιαστών πάσης φύσεως (οικονομικής-εργασιακής-επιχειρηματικής-χρηματικής-πολιτικής-επιστημονικής-κυβερνητικής-θρησκευτικής-διανοητικής κλπ) του καιρού-εποχής μας, με όπλο πότε το χρήμα και την υλική ωφέλεια-τον υλικό ευδαιμονισμό καί πότε με τον φόβο το ψεύδος την υποκρισία και την τρομοκρατία της απώλειας δήθεν αυτών των δήθεν αγαθών, κατόρθωσε και κατορθώνει μέχρι στιγμής να πλανά-παραπλανά καί να αδικεί τον άνθρωπο της γης, τον οποίο υπέταξε στην δύναμη-εξουσία-υπηρεσία της (ή μήπως είναι τυχαίο όταν ο φόβος και η τρομοκρατία δεν λειτουργούν η εξουσία(στες) καταφεύγει στον χρηματισμό-δηλαδή την προδοσία; ή ακόμα και το κατεστημένο των εκκλησιαστικών παραγόντων (σε όλες τις θρησκείες του κόσμου) δεν χρησιμοποιεί μονίμως την απειλή-εκβιασμό της βασιλείας του θεού, κάνοντας χρήση δήθεν του δικαιώματος ότι αποτελούν-οι εκπρόσωποι της (όποιας) θρησκείας-εκκλησίας, τους αντιπροσώπους του θεού στην γη ; .
ποιά είναι αυτη η εξουσία ; 
είναι αδιακρίτως όλοι οι άνθρωποι του κακού,
γνήσια τέκνα διαβόλου και υιοί σκότους-σκοτοφόροι
 (τρομοκράτες-υποκριτές-φοβεριστές-χρηματιζόμενοι και χρηματίζοντες-ψευδολόγοι-ωφελημιστές και ευδαιμονιστές καί που το σύνολο τους αθροίζει=εκ-δαιμονιστές) .
τέλος α' μέρους του Γ' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: