Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

αλήθεια

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα) .
τί είναι ο θεός ;
η αλήθεια είναι ο θεός η αγάπη σωφία!
η αλήθεια είναι η πνευματική τάξη του ενός!
η αλήθεια είναι η απρόσωπη ιεραρχημένη ενότης!
η αγάπη-ο λόγος του!
η σωφία-το πνεύμα του!
η πνευματική τάξη του ενός-η μονάς!
το απρόσωπον-η τριάς πνεύμα ("πνεύμα ο θεός")!
η ιεραρχημένη ενότης-το αεί (απειραιώνιον) εν όλον (παν)!
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11 (=2)
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
------------
42 33)
Ε=5=ο ιησούς χριστός γεννήθηκε το έτος -5 πχ (6/12)
Η=7 Θ=8 Ι=9 = ο ιησούς χριστός σταυρώθηκε -τάφηκε-αναστήθηκε στις 7-8-9 απριλίου του έτους +30 μχ .
Α=1 Λ=11 Α=1= 1-11-1=1111= ο ιησούς χριστός κήρυξε στην γη τον Λόγο του Θεού=Β' διαθήκη του θεού για 1111 ημέρες (+27μχ-+30μχ)
αλήθεια=42 ή 33 (εφόσον ο αριθμός 11 αναλυθεί σε 2)= ο ιησούς χριστός έζησε συνολικά στην γη 33 χρόνια (και σε 42 ημέρες μετά την σταύρωση-θάνατο του ανελήφθηκε προς τον θεό πατέρα-του ) (Ι.Ν.Β.Ι=33) (έων=42) .
σημ: την ακριβή ημερομηνία της γέννησης του χριστού αποκαλύπτει 600 χρόνια προ χριστού ο προφήτης Δανιήλ. (και την οποία προφητεία διευκρινίζει-ερμηνεύει ο αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης στο βιβλίο του "ο Αστήρ της Βηθλεέμ") .

(Ιωάν. 14:6-7) Λέγει προς αυτόν (τον Φίλιππο) ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν.) ("εγώ και ο πατήρ έν είμεθα" ιωα:10,30)

ιησούς χριστός : η αλήθεια ομολογεί την αλήθεια !
ιησούς χριστός : η οδός του ανθρώπου πρός τον θεό αποκαλύπτεται !
ιησούς χριστός : η ζωή η αληθινή εν θεώ μαρτυρείται απο τον Λόγο της Ζωής !
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
χριστός=118
Λ=λόγος
Θ=θεός
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
παράκλητος=115
Α=αλήθεια
Α=άγιον
Ε=ερχόμενος
το ΑΓΙΟΝ πνεύμα είναι το πνεύμα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ο (ην=πατήρ ων=λόγος) ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ-παράκλητος δηλαδή το πνεύμα της αληθείας.
(Αποκ. 1:3-4) Ο Ιωάννης προς τας επτά εκκλησίας τας εν τη Ασία· χάρις υμίν και ειρήνη από του ο ων και ο ην και ο ερχόμενος· και από των επτά πνευμάτων, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού (ων=παρόν ην=παρελθόν ερχόμενος=μέλλον)
(Ιωάν. 16:7-8) Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς·και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=1
Λ=11
Η=7
Θ=8
Ε=5
Ι=9
Α=1
απομένουν το Ι και Η = ΙΗ-σούς ( Ιστός Η-τα ) .
ο ιησούς=ο χριστός=ο λόγος-ων
ο ιησούς=ο παράκλητος-ερχόμενος (αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς) (Ιωάν. 14:14-17) Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, (αφού είμαι εγώ ο Α' παράκλητος) διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι).
πατήρ-υιός-άγιον πνεύμα=απόλυτη ΜΟΝΑΣ-ΔΥΑΣ-ΤΡΙΑΣ=αλήθεια-αγάπη-σοφία (αγάπη-σοφία-ον, ον-αγάπη-σοφία κλπ) .
ΑΛΗΘΕΙΑ=χριστός+παράκλητος+ Ι Η
118=ΧΡΙΣΤΟΣ=Ι=ιησούς (Ματθ. 27:46-47) περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες; Και τινές των εκεί εστώτων ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτος.
115=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=Η=ηλίας (Ματθ. 17:2-3) και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγειναν λευκά ως το φως.Και ιδού,εφάνησαν εις αυτούς Μωϋσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού.(Ηλίας=ελιαγιάχού=σημαίνει ο Γιαχβέ =ο αιωνίως υπάρχ-ών, είναι ο θεός μου)(Ηλίας-Ηλιος-Απόλλων=Ζεύς)(Ηλίας=Μωϋσής).
ο ΙΗσούς=ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ του πατρός θεού-ην ο οποίος κατασκηνώθηκε απο τον ΛΟΓΟ του θεού-ων και ΧΡΙΣΘΗΚΕ την χάρι του αγίου πνεύματος-ερχόμενος (χριστός-εκ του χρίω=ο κεχρισμένος το άγιο πνεύμα)(ΙΗσούς=87 Ισχύς=87)(ι-Η-σ-ο-ύ-ς χ-ρ-ι-σ-τ-ό-ς=ισχυρός ιστός Η).
ΠΑΤΗΡ=ΧΡΙΣΤΟΣ (ΛΟΓΟΣ)-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (ΠΝΕΥΜΑ)=ΙΗΣΟΥΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ= η αποκάλυψη του τριαδικού όντος στην ανθρωπότητα της γης (ιησούς σημαίνει σωτήρ και εμμανουήλ σημαίνει μεθ'ημών ο θεός ) .(και επειδή είναι μαζί μας ο σωτήρ είναι μαζί μας και ο θεός και αν και εμείς είμαστε μαζί του γινόμαστε σωτήρες όπως ο χριστός ) .
τέλος του Α' μέλους
ΕΑ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: