Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

αλήθεια 6

 η Θεία ελαία το Δώρον της Αθηνάς
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
ΑΛΗΘΕΙΑ
αλή Θ εια : με κέντρο το Θ = Θεός
Θ+α=9=Ι
Θ+λ=19=Τ
Θ+η=15=Ο
Θ+ε=13=Ν
Θ+ι=17=Ρ
Θ+α=9=Ι
αλήθεια=δημιουργεί τα γράμματα: Ι-Τ-Ο-Ν-Ρ-Ι= ΤΟ ΙΝΡΙ (INRI) δηλαδή:
Ι-ησούς Ν-αζωραίος Ρ-έξ=Rex=βασιλιάς Ι-ουδαίων
τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν των ιουδαιων οτι εγγυς ην της πολεως ο τοπος οπου εσταυρωθη ο ιησους και ην γεγραμμενον εβραιστι ελληνιστι ρωμαιστι ( Ιωάν. 19:20) . ο Ματθαίος αναφέρει «οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων», ο Μάρκος «ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων», ο Λουκάς «οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» και ο Ιωάννης «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων». (Ματθ. 37:37· Μάρκ. 15:26· Λουκ. 23:38· Ιωάν. 19:19, 20)
αλλά επίσης δημιουργείται η λέξη: Ι Ρ Ι Ν και το Ο με το Τ
----Ο----
Ι
Ι
Ι
δημιουργούν τον σταυρό της ζωής και πάνω απο την κεφαλή του εσταυρωμένου θεανθρώπου την 7φωτη ΙΡΙΝ-ουράνιο τόξο
ΑΛ-ΗΘ-ΕΙ-Α-οι δυάδες των γραμμάτων της
Α+Λ=1+11=12=Μ 
Η+Θ=7+8=15=Ο
Ε+ Ι=5+9=14=Ξ
Α =Α αλλά καί Α+Α+Β
(το τέλος Α προστίθεται στην αρχή Α =α+α=Β)
αλήθεια=Μ- Ο- Ξ- Α + Β
Μ=ΜΕΣΣΙΑΣ (=χρισμένος-χριστός)
Α=ΑΝΘΡΩΠΟΣ Β=ΒΑΣΙΛΙΑΣ (ίδε ο άνθρωπος,ίδε ο βασιλεύς υμών)
Ξ=ΞΥΛΟΝ=ΣΤΑΥΡΟΣ (επι ξύλου κρεμάμενος)(ξύλον ζωής=χριστός και ξύλον γνώσεως=ιησούς, αυτά τα 2 ξύλα ένωσε-αποκατέστησε σε 1 ο ιησούς χριστός).
Ο=Ο (αρθρο Ο καί Ον)
σημαίνουν: (λέγει η "αλήθεια") Ο ΜΕΣΣΙΑΣ= ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ =ΞΥΛΟΝ =πάνω στο ξύλον =σταυρός =εσταυρωμένος αλλά και ΞΥΛΟΝ=πινακίς-τίτλος με το ΙΝΡΙ =INRI (ιησούς ναζωραίος βασιλεύς ιουδαίων) και ξύλον=δένδρο ζωής-γνώσεως αποκατεστημένα στον θεό όπως ήταν πρό της πτώσεως του υιού-πνεύματος του).
Α-ΛΗΘΕΙ-Α
Α=(αρχή)=ΑΓΑΠΑΤΕ (αφύπνιση)
Α=(τέλος)=ΑΛΛΗΛΟΥΣ (ανάσταση)
είναι η ΕΝΤΟΛΗ του χριστού πρός τους ΜΑΘΗΤΕΣ του δηλαδή πρός ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ , είναι η περίληψη της Β' ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΛΟΓΟΥ πρός την ανθρωπότητα της γης .
α-ΛΗΘΕΙ
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ
α
Λ=ΛΟΓΟΥ
Η=ΗΝ
Θ=ΘΕΟΥ
Ε=ΕΝΤΟΛΗ
Ι=ΙΗΣΟΥ
α
αγαπάτε αλλήλους=η εντολή του θεού-λόγου ιησού (χριστού)
αλλά και ενδιάμεσα του Α_Α =αγαπάτε αλλήλους
ΕΙΗ=είη=είναι-θα είναι (μεθ'ημών)
Θ_Λ=(ο) Θεός Λόγος
Α-ΛΗΘΕΙ-Α
τα ευαγγέλια αρχίζουν με τον Α-ΜΝΟ(Σ) και τελειώνουν στην αποκάλυψη με το Α-ΡΝΙΟΝ αλλά και Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ αφού βαπτίσθηκε απο τον ιωάννη καί δέχθηκε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-θεοφανέρωση της αγίας τριάδος :Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοὺ θεοὺ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοὺ κόσμου.(ιωα:Α-29) ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ αφού πλέον έχει νικήσει κατα κράτος οριστικά και τελειωτικά το ίδιο το κακό και τα παρακλάδια του τόσο στην γη όσο και στον ουρανό: Καὶ ἔδειξεν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καῖ τοῦ ἀρνίου.(αποκ:ΚΒ-1) .
α-ΛΗΘΕΙΑ-α
ΑΜΝΟΣ-ΑΡΝΙΟΝ
α
Λ-ΟΓΟΣ
Η-Ν
Θ-ΕΟΣ
Ε-ΡΧΟΜΕΝΟΣ
Ι-ΗΣΟΥΣ
α
ΑΜΝΟΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΓΗ
ΑΡΝΙΟΝ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΟΥΡΑΝΟΣ
αμνός=μ-ο-ν-ά-ς=1 ή Α =αλήθεια=η οδός της θυσίας-σταυρού=ζωής στην γη (ιησούς χριστός-η οδός η αλήθεια και η ζωή του κάθε ανθρώπου, ακόλουθου της εσταυρωμένης αλήθειας) .
αρνίον=ρ-α-ί-ν-ο--ν= ραίνει όλους τους νικητές του κακού-θηρίου (ο γάμος=του νυμφίου χριστού με την νύμφη) (α-ω=Α_αμνός-Ω_αρνίον) .
η αλήθεια λέγει: ο Αμνός-Αρνίον Ην=ήτο προαιωνίως ο Θεός ο Ερχόμενος (μεσσίας) Ιησούς (σωτήρ).
Α-ΛΗΘΕΙΑ
το Α =1 = μονάς συσχετιζόμενο με τα υπόλοιπα στοιχεία-γράμματα της Αλήθειας αποδίδουν άλλη μία πλευρά-όψη της αλήθειας :
Α-λ=1-11=1-1-1=Α Α Α
Α-η=1-7=17=Ρ
Α-θ=1-8=18=Σ
Α-ε=1-5=15=Ο
Α-ι=1-9=19=Τ
Α-α=1-1=11=Λ
αλήθεια= Α Α Α Ρ Σ Ο Τ Λ = ΑΛ ΑΡΤΟΣ Α'
Α=ΜΟΝΑΣ=πηγή των γραμμάτων-αριθμών-λόγων και αρχικό της αλήθειας
ΑΛ=ΑΛΗΘΕΙΑ καθώς ολόκληρη η λέξη λέγει ΑΛ η θεία, συνεπώς η ΑΛ είναι η θεία αλήθεια η οποία εκπορεύεται εκ της μονάδος (Α), είναι η ίδια η μονάς-αλήθεια .
ΑΡΤΟΣ Α'= ο άρτος-λόγος ο πρώτος (ο εν αρχή=Α) :εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε.  (ιωα:ΣΤ-35) .
Α' ΑΡΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΣ-λόγος
Β' ΑΡΤΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-πνεύμα
Α'+Β' ΑΡΤΟΣ (ΑΒ=Α-Ω)=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΑΤΗΡ
Α'=μόνος-πρώτος-αρχή
ΑΛ=η αλήθεια (α=1 λ=11 αλ=111)
ΑΡΤΟΣ=ο ιησούς χριστός (λόγος) αλλά και η σωφία-παράκλητος (πνεύμα) : ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.(ιωα:ΣΤ-32-35) ..Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον..(προσευχή πατερ ημών)
Α=αγάπη (αλήθεια)
Ρ=ρήμα-ρήτωρ/ρητώς=λόγος
Τ=τελειον (τριάς=πνεύμα)
Ο=όν
Σ=σοφία
αλήθεια=αγάπη-σοφία=ΑΒ ή Α-Ω άρτος
αλήθεια=ρήμα=λόγος-ον=Α' άρτος
αλήθεια=τέλειον-σοφία (πνεύμα)=Β' άρτος
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ(ν-ξ-ο-...)
όλα τα γράμματα της "αληθεια-ς ευρίσκονται στην 1η δωδεκάδα(12)
Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως ΣΥΝπεριλαμβάνει και τα 24 γράμματα=όλη την ΑΒ η οποία είναι απο το Α έως το Ω (Α-Ω) .
αλήθεια=12=χριστός
αλήθεια=12=παράκλητος
α-λ-η-θ-ε-ι-α=1η δωδεκας
α-λ-η-θ-ε-ι-α χ 2 (διπλασιαζόμενη)=
το α γίνεται Β
το λ γίνεται Χ
το η γίνεται Ξ
το θ γίνεται Π
το ε γίνεται Κ
το ι γίνεται Σ
το α γίνεται Β
αλήθεια=2η δωδεκάς= Β Χ Ξ Π Ι Σ Β
Β Β= ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (λόγος)
Χ=ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΑΡΙΣ (λόγος-θεός)
Ξ=ΞΥΛΟΝ (δένδρον=ξύλον ζωής)
Π=ΠΝΕΥΜΑ-ΠΑΤΗΡ αλλά και ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
Κ=ΚΑΛΟΝ-ΚΑΚΟΝ (δένδρο γνώσεως=παράκλητος)
Σ=ΣΩΦΙΑ (πνεύμα-θεός))
εάν μελετήσει κανείς προσεκτικά την "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ" θα διαπιστώσει ότι ΧΡΙΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (υιός ανθρώπου-ισχυρός άγγελος κλπ) είναι ΟΜΟΙΟΙ ως προς την δράση-ενέργεια τους ακριβώς γιατί είναι το ΔΥΑΔΙΚΟ ΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ΠΑΤΗΡ .
χριστός-παράκλητος=1-2=δυαδικόν εν
σωφία (πνεύμα)-παράκλητος=1-2=διπολικόν εν
ξύλον-καλόν και κακόν=1-2=(αμιγώς) δισύνθετον πνεύμα-εγώ (άνθρωπος), είναι το δένδρο της γνώσεως καλού και πονηρού-κακού (γνώση αλήθειας παρακλήτου=πνεύμα διάκρισης) αλλά και το ξύλον-δένδρο της ζωής (βίωση αλήθειας του λόγου=πνεύμα ανάτασης) .
πέρας 6ου μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: