Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

2013 Επιφάνεια Φωτός Πανσελήνου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-1937
Ποίηση : Γιώργος Σεφέρης
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Καλογιάννης
Video Clip : Γιούλα
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. 32 καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 
τα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ είναι η θεϊκή-πνευματική ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ στον κόσμο μας, δηλαδή η ΠΝΕΥΜΑΤΙΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ-ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΕΣΟΝΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, (σκοτο-φόρος) δια αντ-αυτενεργοποιήσεως του, ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΛΟΥ, (εωσ-φόρος) δια μέσου ελεύθερων θεληματικών ενσυνείδητων του καλού αποφάσεων- πράξεων και θετικών έργων- ενεργειών μετανοητικών του κακού (λαθών- παραλείψεων- αμαρτιών- εγκλημάτων κλπ) του ανθρώπου. ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΘΗΚΕ- ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ( ο Φ, το φως του θεού- άνω και του ανθρώπου- κάτω) .

επιφάνεια= 
φωνέεντα= ε- ι- α- ε- ι- α
σύμφωνα= π- φ- ν

φωνήεντα= αεί - αεί =

ΑΕΙ =
α ζ η
β ε θ  =  αεί ο θεός ο μέγας γεωμετρεί..(κύκλους) .
γ δ ι

α-ζ-η=πνεύμα
β-ε-θ=ψυχή
γ-δ-ι=ύλη+διάνοια
(α-β-γ=1φαντασία-2θέληση-3ισχύς=πνεύμα ουράνιον το οποίον χωρεί στούς 3 κόσμους του παντός: πνευματικό- ψυχικό- υλικό και δημιουργεί πνευματικά όντα- δημιουργίες- βοηθά-εμπνέει-αποκαλύπτει κλπ ) .
ΑΕΙ =
Α =1-μονάς=Αλήθεια=
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/RomanA-01.svg/60px-RomanA-01.svg.png
Ε =5-πεντάς=πενταπλή αλήθεια=
Ι =9-εννεάς=3τριαδική εκδίπλωση αλήθειας
 ΣΗΜ: το ε= (e)= είναι το εί δηλαδή το αεί = 2,71

σύμφωνα= π, φ, ν
π= 3,14 = ο δημιουργός- ο λόγος   
φ= 6,18 = ο σύμμετρος- ο ανάλογος
ν= νεπέριος= ε =2,71 = ο υπέρβατικός- ο κύριος
ν= νεπέριοι αριθμοί= ο ε = e αλλά και ν= η νιοστή ρίζα αριθμών=ΑλφαΒητο Μαθηματικών-Φυσικών Επιστημών (ε=ν= ΕΝ)

επιφάνεια=
αεί αεί Εν- Π- Φ

Α=αλφα= Αλήθεια= -1Α= Α-Αστήρ=πηγή-αίτιον των Α-μονάδων,αριθμών
Ε=εί = Ε-αυτός=Εκλεκτός Α-νθρωπος= 5Α Α-στήρ
Ι=ιώτα=Ίωτα-ίωγα=τα τέλεια ανθρώπινα πνεύματα=9Α Αστήρ= 3τρίγωνα= Δ Δ Δ (3 πυραμίδες= 3χ3=9 ).

ο Α Ε Ι (ε= εί = αεί) είναι ο πεντάκτινος αστήρ-5Α = ο Αστήρ ο πρωϊνός= Ηως-φόρος= Εωσ-φόρος= Αυγερινός- Αφροδίτη (1= Α-στήρ, Ε =5-Α Αστήρ, 9-Α= Ι Αστήρ=3 τρίγωνα-τριλαμπές = 3χ Δ)=" Ἐγὼησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυῒδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός "(1-5-3) (Αποκάλυψις 22-16) .
1 αστήρ=πνευματικόν ον
5 γωνο-κέντρον=ψυχή 
3 γωνο-ακτινοβολεί απο τα 5 άκρα του το πνεύμα= 3-Δ αλλά και ο 1 αστήρ ολόκληρος σχηματοποιεί-εμφανίζει 5Α ή 5Δ ή και 5Λ (1Αστήρ: άνω 3Α κυριαρχούν στα 2Α κάτω ή ακόμη 1Αστήρ: 1Α κατευθύνει τα 2Α άνω και κυριαρχεί στα 2Α κάτω) .
1 5 3 
Αυτό το πνευματικόν ον =ΑΑΑΑΑ
είναι ο αγαθός-άγιος-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος άνθρωπος, πρότυπο παραδειγματικό του οποίου υπήρξε και είναι ο ιησούς χριστός . σήμερα οι άνθρωποι εορτάζουμε τα θεοφάνεια τιμώντας την επιφάνεια του τριαδικού όντος χάριν και υπέρ του ιησού χριστού, ο οποίος είναι ο θεός της ανθρωπότητος μας- η οδός η αλήθεια και η ζωή των πιστών μαθητών ακόλουθων της αγάπης-σωφίας του. η ημέρα αυτή σήμανε για την τότε πορευόμενη ανθρωπότητα μια νέα Πνευματικά Ηθική Δημιουργία και για τον άνθρωπο μία νέα δυνατότητα ηθικής αυτοδημιουργίας-αυτοτελειοποιήσεως. η εποχή αυτή έχει ολοκληρώσει το έργο της και τώρα ο παράκλητος το άγιον πνεύμα (θα) μας προετοιμάζει για μια νέα τελική δυνατότητα αυτοδημιουργίας και πνευματικής αναγέννησης, πνευματικά τελειοποιητική και έτσι το έργον θα πληρωθεί- ολοκληρωθεί εντελώς, σε αλήθεια- αγάπη- σωφία θεού .
Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 
αμνός= μ-ο-ν-ά-ς =59
μονάς= 1
μονάς= 59
μονάς= 159
μονάς=1=Α 5=Ε 9=Ι
Α  ζ  η
β Ε  θ
γ  δ  Ι
ΑΛΗΘΕΙΑ----------- ΑΣΤΗΡ----------- ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΕΩΝ---------------------ΕΩΣΦΟΡΟΣ-------ΕΚΛΕΚΤΟΣ
ΙΣΧΥΣ------------------- ΙΣΧΥΡΟΣ-------------ΙΣΧΥΕΙ
(Λόγος------------ Χριστός--------------- Ιησούς)
χαίρετε

Δεν υπάρχουν σχόλια: