Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΕΛΛΑΣ : Ο ΣΠΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 2

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Mediterranian_Sea_16.61811E_38.99124N.jpg/800px-Mediterranian_Sea_16.61811E_38.99124N.jpg
Ολόκληρη η ελλάδα- περιφερειακά σχηματίζει έναν ΑΥΓΟΕΙΔΗ ΚΥΚΛΟ τόσο επιφανειακά-γεωμορφικά όσο και γεωλογικά- στο γεωλογικό υπέδαφος της και ότι ακόμη τα πόδια της χαλκιδικής είναι ένα ανοικτό χέρι που σπέρνει μέσα στον κύκλο τούς ΣΠΟΡΟΥΣ- τα σπέρματα- ωά που ειναι τα ελληνικά νησιά, το ίδιο ακριβώς σχήμα χεριού (δεύτερο χέρι) έχει και ολόκληρη η πελοπόνησος (νήσος του πέλοπα= τεράστιος) και επομένως 2 χέρια (των γεννητόρων του πνεύματος) σπέρνουν μέσα στον ελληνικό αυγοειδή-ωοειδή κύκλο τα σπέρματα της ζωής (ελληνικά νησιά 7νησα- 12νησα- κυκλάδες- σποράδες- κλπ).
ΣΠΟΡΟΣ-ΣΠΟΡΕΑΣ
Μάρκ. 4:26-32 Και έλεγεν· Ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψη τον σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη και αυξάνη καθώς αυτός δεν εξεύρει.Διότι αφ' εαυτής η γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχυον, έπειτα πλήρη σίτον εν τω ασταχύω.Όταν δε ωριμάση ο καρπός, ευθύς αποστέλλει το δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός.Έτι έλεγε· Με τι να ομοιώσωμεν την βασιλείαν του Θεού; ή με ποίαν παραβολήν να παραβάλωμεν αυτήν; Είναι ομοία με κόκκον σινάπεως, όστις, όταν σπαρή επί της γης, είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γής·αφού δε σπαρή, αναβαίνει και γίνεται μεγαλήτερος πάντων των λαχάνων και κάμνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό την σκιάν αυτού δύνανται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσι.

Ιωάν. 12:20-24 Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή.Ούτοι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν.Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν.Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγων· Ήλθεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει.Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέση αυτήν, και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Eleusis2.jpg
Ο Τριπτόλεμος ανάμεσα στη Δήμητρα και την Περσεφόνη
Η ιστορία του σίτου-στάχυ είναι ελληνική και οικουμενική καθώς η θεά Δήμητρα δίδαξε την καλλιέργεια του σίτου στον Τριπτόλεμο (παιδί των βασιλέων της ελευσίνας) και με εντολή να τον μεταφέρει και μεταδώσει την καλλιέργεια σε ολόκληρη την οικουμένη (μάλιστα του έδωσε και ένα άρμα με φτερωτούς δράκοντες για να εκτελέσει αυτή την αποστολή) αλλά και ίδρυσε- αποκάλυψε την πνευματική μύηση-αλήθεια  του σίτου στάχυ που αφορά την έλευση του εκλεκτού παιδίου στην ανθρωπότητα (χριστός= ιστός ΧΡ ή σ-ί-τ-ο-ς ΧΡ) και την αυτοκαλλιέργεια του κάθε ανθρώπου-σπόρου ώστε αυτός αφού πέσει στην γη (απο τον ουρανό) να βλαστήσει και αυξηθεί και καρποφορήσει πολλαπλάσια σε σπόρους (διαπαιδαγώγηση του μαθητή-μυούμενου ανθρώπου σε γνώση και βίωση και τήρηση της αληθειας του θεού ο οποίος είναι η αγάπη και σοφία ώστε να μπορέσει αυτός να αυτο-καταστεί πιστός και αληθινός άνθρωπος του θεού, αυτόφωτος και ακτινοβόλος αστέρας- ήλιος ηθικών και πνευματικών αρετών, μια ελεύθερη, υπεύθυνη, ανεξάρτητη, ενσυνείδητη, θετική προσωπικότητα) .
ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΙΝΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ καθώς το ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΝ παιδίον ήρθε- κατήλθε στην βηθλεέμ και ήταν ο Ιησούς ΧΡιστός και πάλιν ήλθε- κατήλθε στον αιώνα μας (20ος-21ος) ως Πνεύμα-Σοφία Αληθείας (υδροχόος- άγιον πνεύμα-τρίτη διαθήκη) . 
να γιατί οι έλληνες ελευσίνιοι μύστες πήγαν στα ιεροσόλυμα και ζήτησαν να δούν τον ιησούν και να γιατί εκείνος είπε προς αυτούς :"Ήλθεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει". και πρός τους εβραίους είπε : Ματθ. 23:38-39 Ιδού, αφίνεται εις εσάς ο οίκός σας έρημος......Ματθ. 21:43 Διά τούτο λέγω προς υμάς ότι θέλει αφαιρεθή αφ' υμών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθή εις έθνος κάμνον τους καρπούς αυτής ) ·
ποιο έθνος εξέφρασε την χριστική Β' διαθήκη, τον χριστό ; 
το έθνος των ελλήνων ! οι έλληνες !
γιατί ;
διότι τον αρνήθηκε το έθνος το δικό του το εβραϊκό !
και σήμερα οι έλληνες έλαβαν και πάλι την σκυτάλη- δεν είναι ακόμη ορατό αν θα επιτύχουν και αυτή τη νίκη ή θα εγκαταλείψουν την σκυταλόδρομία (όπως 2000 χρόνια πριν έκανε το εβραϊκό έθνος). κοιτάζω μέσα μου κοιτάζω γύρω μου κοιτάζω την ανθρωπότητα, παντού έρημος ! έρημος σημαίνει ελπίδα ανάστασης και ζωής μετά και μέσα απο τον ερημικό θάνατο :Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει".
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΡΦΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔΕΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΠΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ-ΚΟΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ :σπορά ιδεών-λόγων-αρετών σοφίας, αγάπης, ηθικής, πνεύματικής αλήθειας, επιστήμης φιλοσοφίας λατρείας μυήσεως κοινωνίας πολιτισμού ποιότητας ζωής δικαιοσύνης ελευθερίας και πίστεως-ελπίδος αναστάσεως της ζωής του ανθρώπου .
πέρας Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: