Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

η οδός των μαθητών της αληθινής θυσίας

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα) .
Η οδός του θεού- που οδηγεί στον θεό, είναι μία και μόνη η του καλού, της αλτρουϊστικής ανιδιοτελούς θυσίας- αυτοθυσίας- αυτοταπείνωσης, (Ματθ.ζ':13 στενή είναι η πύλη και τεθλιμένη η οδός η φέρουσαν εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν) δηλαδή η οδός όπου ο Υπομένων το κακό και τον κόσμο, ο συγχωρών τον συνάνθρωπο, ο μετανοών για τα λάθη και τις παραλείψεις- ασυνέπειες- αστοχίες- αμαρτίες, ο ταπεινόφρων και μετριοπαθής, ο πιστός και αληθινός ένθεος, άνθρωπος : γίνεται καθημερινή θυσία χάριν της αληθινής πίστης του στον θεό και της θέλησης του να υπηρετήσει το έργο του-που είναι το ένα και μοναδικό δικό του έργο : της ΑΥΤΟ-ΤΕΛΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ σε αγάπη- σοφία θεού, δηλαδή της ελεύθερης και ηθελημένης και ενσυνείδητης απόφασης του να μετουσιώσει το μέσα-εντός του και έξω-εκτός του κακό και να απλοποιήσει με τον τρόπο αυτό την δισυνθετότητα του- την δισύνθετη (δυαδική) φύση- θέση- κατάσταση του . αυτή η οδός είναι η πραγμάτωση του ΛΟΓΟΥ "εγώ ειμί η οδός (της ΣΤΑΥΡΙΚΗΣ θυσίας-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση) και η αλήθεια (τα μέσα και ο τρόπος-η δικλείδα της αγάπης- σοφίας του ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ θεού) και η ζωή" (η αληθινή-πνευματική- ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ζωή για τους πιστούς- ακόλουθους- μαθητές του) .
ιδού η οδός- η αλήθεια του έργου και η ζωή που τον περιμένει :
Ε´\ΙΔΩΝ δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·
 1. 3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,
 2. 4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες,
 3. 5 μακάριοι οἱ πραεῖς,
 4. 6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην,
 5. 7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
 6. 8 μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ,
 7. 9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί,
 8. 10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
 9. 11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς (οι ονειδισμένοι) καὶ διώξωσι (οι δεδιωγμένοι) καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν (οι διαβεβλημένοι) ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
 1. ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ
 2. ΟΙ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝΤΕΣ
 3. ΟΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΣ-υπομονητικοί
 4. ΟΙ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΕΣ
 5. ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ
 6. ΟΙ ΑΓΝΟΙ
 7. ΟΙ ΑΓΑΘΟΙ
 8. ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ
 9. ΟΙ ΑΓΙΟΙ    
 1. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
 2. ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται (η παράκλησις).
 3. ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν (η κληρονομία).
 4. ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται (ο χορτασμός-η πλησμονή-η αφθονία).
 5. ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται (η ελεημοσύνη-η άφεση).
 6. ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται (η χάρις).
 7. ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται (υιοθεσία).
 8. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν-ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
 9. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε,ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. (λουκ: ΣΤ- 24-25 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε).
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΜΑΘΗΤΕΣ-θα λάβουν τα δώρα:
 1. θα επιστρέψουν στην πνευματικη πηγή-εδεμ-παράδεισος.
 2. θα αναπαυθούν εκ των κόπων τους= κατάπαυση του κακού και αναπαυση στο καλό.
 3. θα είναι οι νόμιμοι πνευματικοί κληρονόμοι της νέας γης= νέα ιερουσαλήμ- νέα τρίτη διαθήκη του θεού που αρχίζει στην γη και ολοκληρώνεται με το πέρας της τριπλής δημιουργίας-των ουρανών .
 4. θα πληρωθούν τελείως πνευματικά με τέλειο πνεύμα θεού .
 5. θα ελεηθούν- ελευθερωθούν- λυτρωθούν απο το κακό-αμαρτίες τους.
 6. θα γίνουν μέτοχοι- συμμέτοχοι της αγάπης και σοφίας θεού .
 7. θα υιοθετηθούν-χρισθούν υιοί θεού .
 8. θα συμβασιλεύσουν με τον θεό-πατέρα και λόγο και πνεύμα .
 9. θα γνωρίζουν τελείως την αλήθεια και το έργο του θεού- ως συνθεοί και που αφορά το παρελθόν το παρόν και το αιώνιο τους μέλλον ως εκλεκτών του θεού απεσταλμένων- εντεταλμένων στην ανθρωπότητα της γης (που υπάγεται στο έργο της τριπλής του θεού δημιουργίας) .
η άλλη οδός είναι η του κακού η οποία είναι Λεωφόρος (Ματθ.ζ':13 πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής ) . εάν λοιπόν στην θέση του χριστού τοποθετήσουμε τον ΔΙΑΒΟΛΟ, αυτός σίγουρα θα έλεγε- και λέγει:
 1. 3 μακάριοι οἱ πλουσιοι τῷ πνεύματι,- αλαζόνες
 2. 4 μακάριοι οἱ διασκεδάζοντες-ασωτεύοντες,
 3. 5 μακάριοι οἱ επιχειρηματίες-κερδοσκόποι,
 4. 6 μακάριοι οἱ ευνοημένοι καὶ δικαιωμένοι απο τὴν δικαιοσύνην,
 5. 7 μακάριοι οἱ ανελεήμονες-σκληρόκαρδοι- αδιάφοροι,
 6. 8 μακάριοι οἱ ακαθαρτοί-ρυπαροί τῇ καρδίᾳ,
 7. 9 μακάριοι οἱ πολεμοχατείς-υπηρέτες της βίας- αδικίας,
 8. 10 μακάριοι οἱ αναπαυμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,
 9. 11 μακάριοί ἐστε ὅταν δοξάσουσιν ὑμᾶς (οι δοξασμένοι-διαφημισμένοι) και απαλλάξουσιν (οι απαλλαγμένοι κατηγοριών) καὶ εἴπωσι πᾶν "αγαθόν" ρῆμα υπέρ᾿ ὑμῶν  (οι κολακευμένοι) ἕνεκεν ἐμοῦ (του διαβόλου-του έχοντος εξουσίαν- του άρχοντος του κόσμου τούτου). 
θεωρώ ότι περιττεύει το να αναφέρω όλες τις απολαβές που θα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι με τις πράξεις- ζωή- συμπεριφορά- διαβίωση- έργα και ημέρες κατα την γήϊνη ζωή τους υπηρέτησαν το κακό και την αναλήθεια του και μακαρίσθηκαν- δοξάσθηκαν απο τους ανθρώπους του κακού και τον κόσμο- κοσμική εξουσία, αλλά να αναφέρω μία και μόνη απολαβή-πληρωμή : θα επιστρέψουν και θα απορριφθούν στην ψυχοπνευματική κόλαση-φυλακή του κακού- την λίμνη την καιομένη όπου τους περιμένει η διάλυση του εγώ- πνεύματος- ψυχής τους και η πνευματική ανακύκλωση τους (εδω δεν δραπετεύει κανείς) και βέβαια η τύχη- κατάληξη τους αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον εαυτό και τις επιλογές- αποφάσεις-πράξεις-έργα που διέπραξαν κατα την γήϊνη ζωή τους, με ελευθερία θελήσεως, συνειδητά- συμφεροντολογικά, ατομικίστικα- εγωϊστικά, αδικώντας- ασωτεύωντας- κερδοσκοπώντας- και εκφραζοντας καθε κακότητα και πλανη- αναλήθεια ενώ ταυτόχρονα γνώριζαν τον λόγο- έργα του θεού που ως ιησούς χριστός μίλησε σε όλους τους ανθρώπους για αγάπη και δικαιοσύνη και ειρήνη και αλήθεια και που η οδός της επίτευξης τους ήταν- είναι- και θα είναι διαχρονικά η θυσία- αυτοθυσία- αυτοταπείνωση που και εκείνος- ο ιησούς χριστός έμπρακτα υπέστη παραδειγματικά χάριν της αλήθειας και του έργου του θεού πατέρα του- μας που αφορά την σωτηρία του υιού- πνευματος του και του ανθρώπου  .
(ΥΣΤερόγραφο: καμία εκκλησία και καμία οργάνωση ή αίρεση ή μύηση ή θρησκεία ή φιλοσοφία ή μεμονωμένα άνθρωπος ή δάσκαλος δεν μπορεί να σε βοηθήση- να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο εάν αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να πάρει το πεπρωμένο-ζωή του στα χέρια του-εαυτό του . "αγαπάτε αλλήλους" θέλεις κάποιον να σου το εξηγήσει ή να αγαπήσει για σένα απαλλάσσοντας εσένα ; ή νομίζεις ότι με το να κάνεις ουρές για να προσκυνήσεις κρανία "αγίων" σώθηκες ; ή ακόμα με το να κάνεις "θρησκευτικό τουρισμό" και "προσκυνήματα" σε τόπους αγίους θα γίνεις και εσύ άγιος ; γιαυτό σου λέω άσε τους εφραιμ-αγιώτατους και δες το δικό σου κρανίο και πόσο αυτό μπορεί να αγαπήσει τον θεό τον εαυτό τον συνάνθρωπο σου. -αλλιώς σε βλέπω νεκροκεφαλή σε κάποιο ραβδί σαμάνου μάγου- ! (αγάπησες ; τελειώσες- αγαπήσαμε ; τελειώσαμε -αγαπάμε αλλήλους και το έργο τετέλεσται ! οριστικά. δεν αγαπάς-δεν χαρίζεσαι- δεν μοιράζεσαι- δεν συμπάσχεις- δεν είσαι αλληλέγγυος, τελείωσες ! οριστικά . η αγάπη δεν ενέχει βία, δεν βιάζει, δεν επιβάλλει υποχρεωτικά- αναγκαστικά ούτε παραχωρεί δικαιώματα αλλά ευθύνες και ηθικές και πνευματικές υποχρεώσεις- υπηρεσίες και εργασία αυτοθυσιαστική χάριν των αλλων : "ούκ ήλθον διακονηθήναι αλλά διακονήσαι" λέγει εκείνος που ήταν προσωποποιημένη η αλήθεια και ο θεός μέσα στον άνθρωπο. η αγάπη είναι ειρηνική- γαλήνια- εγκρατής- συγχωρητική- φιλότητα- παρέχουσα δωρεάν και άδολα- αυτοθυσιαστική και υπηρετική- καλοπροαίρετη- θεληματική- αλτρουϊστική. δεν έχει ανάγκη ούτε προσπαθεί να πείσει κανένα ούτε οπαδούς φανατικούς θέλει ούτε επιδιώκει εξουσία- ούτε αυτοδιαφημίζεται-ούτε διαφημίζει την ελεημοσύνη της σε κανάλια τηλεοπτικά ούτε ούτε ! ότι κάνει η αγάπη το κάνει ΣΙΩΠΗΛΑ ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ δηλαδή δεν την παίρνει σχεδόν ποτέ κανείς είδηση παρεκτός και είναι εντολή του ουρανού και του θεού . σιωπώ σημαίνει δεν ακούγωμαι αλλά ακούω, ταπεινοφρονώ σημαίνει εξαφανίζομαι αλλά είμαι παρών, γίνομαι αφανής-δεν φαίνομαι-είμαι αόρατος- άφαντος σημαίνει ότι κάνω το κάνω απρόσωπα αλλά διαχέοντας την πνευματική -υλική-διανοητική-ψυχική- προσωπικότητα μου  ) .( φωνάζει ο μουλάς και ο παπάς λές και ο θεός είναι κουφός, επαναλαμβάνει τους ψαλμούς ο ινδός και ο εβραίος λές και ο θεός είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως, αυτομαστιγώνεται ο πιστός οπαδός λές και ο θεός είναι μαζοχιστής- μολώχ, κάνουν "ελεημοσύνες" οι πλούσιοι λές και ο θεός όρισε ως έργο κάποιους ελεήμονες και κάποιους αποδέκτες ελεημοσύνης ! τι λοιπόν σημαίνει θεός αλήθεια και θεός αγάπη και θεός σοφία ; είναι η αλήθεια διαχωριστική και η αγάπη μονομερής και η σοφία προνόμιο των ολίγων ;  το όλο θέμα λοιπόν μπορεί να απαντηθεί με την ΑΘΕΪΑ ΣΟΥ ή αν θέλεις πέστο και ευδαιμονία ή υλοφροσύνη σου (ατομισμός- εγωϊσμός- ιδιοτελές συμφέρον). αυτό απαντά και στο ότι πράγματι το πνεύμα του κακού είναι πνευματικό και διανοητικό ΣΚΟΤΟΣ που προκαλεί σύγχυση- σκοτοδίνη- σκοτασμό- θολούρα- αδιαφάνεια με αποτέλεσμα να μήν βλέπης την αλήθεια ή να βλέπης άλλα αντάλλων δηλαδή την πραγματικότητα που εγωϊστικά- ατομικά σε συμφέρει, με αποτέλεσμα κάθε μέρα- μη μετανοών για τις λαθεμένες επιλογές -πράξεις σου να βυθίζεσαι ολονέν και περισσότερο στην ατομική σου πισίνα του χάους και του ερέβους. κάνε όμως λίγη υπομονή και η λίμνη σε περιμένει ...εκτός αν θέλεις να κατευθυνθείς προς την μεγάλη θάλασσα που οδηγεί στον Ωκεανό του πνεύματος του θεού) . Τέλος, κάθε ανθρώπινον πνεύμα είναι προωρισμένο να γίνει ένας μαθητής- ακόλουθος του χριστού- αγίου πνεύματος και συνεπώς το πνεύμα-λόγος του ιησού χριστού θα μελο-ποιηθεί σε όλη την ανθρωπότητα η οποία θα γίνη και θα πορεύεται ως ένα ζωντανό ον- πνεύμα θεϊκό θαυματουργό θεληματικό στο θέλημα του θεού και εκτελεστικό του έργου της επανόδου του πνεύματος-υιού του θεού . αυτή θά είναι όντως η δεύτερη παρουσία του χριστού στην γη σε πλήρη συνύπαρξη συνεισφορά συνεργασία με το παρακλητικό πνεύμα της αληθείας, αυτή και η ολοκληρωμένη στην γη βασιλεία του θεού .

Δεν υπάρχουν σχόλια: