Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΧΡιστού ενΑνθρώπιση

Λυκούργου Αγγελόπουλου-Υμνοι χριστουγέννων
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Α´\ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν......9 ῏Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον......14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.....17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ
ΕΝ = εν = ένα =μονάς =1 ή Α
ΑΡΧΗ = άρχεται-ξεκινά-έναρξη= πρώτος= μονάς=1 ή Α
ΗΝ = ήτο-υπήρχε προαιωνίως=η προ της μονάδος(01) ΜΟΝΑΣ=1 ή Α
Ο = Ο ένας-μοναδικός (ο =σχήμα κύκλου= μονάς)= μονάς=1 ή Α
ΛΟΓΟΣ= ενας-μόνος-πρώτος ΛΟΓΟΣ=μονάς (αφού αυτός μόνος ήν εν αρχή σημαίνει ότι είναι αυτός τούτος ο προαιώνιος (01) ο οποίος εξερχόμενος του εαυτού του (ην) γίνεται ων-ην δηλαδή γίνεται φανερός (ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο =εφανέρωσε) δηλαδή εμφανίζει την (αφανή) μονάδα-εαυτό του (γίνεται Δήλος).

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ = 5 Λέξεις-Λόγοι = 11111 ή ΑΑΑΑΑ ή 5Α
Α=άναρχος
Α=αρχή 
Α=άγιος
Α=αγαθός
Α=αγνός

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ= 162 (Α=1  Ω=24)
1= Α (ΜΟΝΑΣ)
ΛΟΓΟΣ=62
η Α-μονάς λόγος= εν αρχή ην ο λόγος (...καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος).

τι είναι ο θεός ;
είναι η μονάς-ο λόγος !
τι είναι ο λόγος ;
Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον
ποιός είναι ο λόγος ;
ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός.....Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. (ήταν η θεού χάρις-άληθεια)
ποιο ήταν το προαιώνιο έργο του λόγου ;
ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.(έγινε το, δια της καταβάσεως-παρουσίας και έργου του στον κόσμο, ποτήριον κοινωνίας της χάριτος και αλήθειας του θεού στον άνθρωπο- ανθρωπότητα της γης) .
ποιο όνομα έλαβε ο καταβάς και σκηνώσας σε ανθρώπινη σάρκα λόγος ;
ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο .
ΙΗΣΟΥΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ
η οδός της χάριτος- η άπειρη αγάπη
και η αλήθεια του πνεύματος- η αιώνια σοφία
και η ζωή με τον θεό- η απόλυτη ισχύς
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
η οδός της συγχωρητικής αγάπης
και η αλήθεια της αδελφικής αλληλεγγύης
και η ζωή της εν χριστώ υπομονητικής-σιωπηλής-ταπεινόφρονης θυσίας.
σας εύχομαι αυτά τα χριστούγενα και χριστούφωτα
βίωση σε μια ανώτερη βαθμίδα φωτός-πνεύματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: