Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ελήλυθεν η ώρα

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
http://ngradio.gr/wp-content/uploads/2013/11/bridegroom-580x280.jpg
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Ιωάννη ΙΒ
12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 15 μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου......... 20 ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ· 23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺνκαρπὸν φέρει .

ο ιησούς 6 ημέρες πριν το πάσχα (που ήταν πάντα ΣΑΒΒΑΤΟ) πάει επίσκεψη στον Λάζαρο-Μάρθα-Μαρία ( ιωα: ΙΒ´ Ο οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα -δηλαδή ΔΕΥΤΕΡΑ- ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν).
την επόμενη ημέρα-ΤΡΙΤΗ (ΙΩΑ:12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ) τον ιησού υποδέχονται πανηγυρικά με Βαϊα στην ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ο λαός των εβραίων ο οποίος είχε πάει για προσκύνηση και εξαγνισμό στην ιερουσαλήμ (ναός Σολομώντος) πριν το πάσχα (το οποίο θα γινότανε σε 4 ημέρες-το ΣΑΒΒΑΤΟ). Την επόμενη ημέρα (ΤΕΤΑΡΤΗ) επισκέφθηκαν και ζήτησαν να δουν τον ιησούν ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (οι οποίοι ήσαν οι ελευσίνιοι ιερείς- οι οποίοι όχι μόνον γνώριζαν τα περι του ιησού αλλα και τον περίμεναν χιλιετηρίδες πριν το γεγονός της ελεύσεως του ΜΕΣΣΙΑ-ΛΟΓΟΥ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στην γη). Εν συνεχεία τα ευαγγέλια περιγράφουν αυτή την συνάντηση :20 ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ· 23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει:

ο ιησούς πληροφορούμενος την ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ λέγει : ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου και ακόμη λέγει : ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. (σημ: όλη η μύηση των ελευσινίων μυστηρίων αφορούσε την αλήθεια για τον ΣΙΤΟ-ΣΤΑΧΥ που συμβολίζει τον Μυούμενο στην αλήθεια του θεού και ο οποίος οφείλει να πεθάνει (λιώσει στο έδαφος-γη) προκειμένου να αναγεννηθεί ως νέο φυτό (νεό-φυτος μύστης) και να καρποφορήσει πολλαπλάσια (απο μαθητής-μυούμενος στην αλήθεια να γίνει μεμυημένος-μύστης της αλήθειας) .

ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου :

Ε-Λ-Η-Λ-Υ-Θ-Ε-Ν= έλλην + Ε-Υ-Θ (ελευθ-ερία +έλ λήν)

το εύ προσδιορίζει τόσο την ΕΥΘ-ΕΙΑ όσο και την ΕΛ-ΕΥ-Θ-ΕΡΙΑ) που είναι ΛΟΓΟΙ-λέξεις ταυτισμένες με το βαθύτερο και κυριολεκτικό έργο του ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥ (έλλην) και της χώρας-τόπου όπου κατοικούν εδω και χιλιετηρίδες, την ΕΛΛΑΔΑ (ελ-λάς).

ΕΛΛΗΝ =ελ=θείον-εκλεκτόν-ηλιακον + λην =ληνός= πατητήρι σταφυλιών (που αποσυμβολιστικά σημαίνει ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ- ο ΛΑΟΣ που είναι παραγωγοί-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ προϊόντων ΣΟΦΙΑΣ (διανοητικής σοφίας και πνευματικής σωφίας). βεβαίως σημαίνει και ελ = θείος- ηλιακός λάς-λίθος-πέτρα (που αποσυμβολιστικά σημαίνει το ΘΕΙΟΝ-ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ-ΤΟΠΟΣ= ΟΜΦΑΛΟΣ όπου ο θεός εκδηλώνει το πνεύμα του (λάς-λίθος είναι σύμβολο της σταθερότητος- της σοφίας-του πνεύματος) .(η έλ-ΛΑΣ-λίθος γίνεται έλ-ΛΗΝ και λήνες δηλαδή ληνοί-πατητήρια παραγωγής-δημιουργίας οίνου. Η πέτρα-σοφία=πνεύμα που γίνεται οίνος σοφίας και σωφίας=δένδρο γνώσεως όπως η πέτρα χριστός=λόγος= που γίνεται ύδωρ ζων=δένδρο ζωής) .


ελήλυθεν η ώρα : έφθασεν η προκαθορισμένη ώρα (η απο αιώνων-εξ αρχής της δημιουργίας αναμενόταν και εξαγγέλθηκε) όπου το εκλεκτόν έθνος- ο εκλεκτός λαός μου των ελλήνων θα εκφράσει το ΕΡΓΟΝ-ΔΙΑΘΗΚΗ-ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ Β' ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ το οποίον εγώ ο ιησούς χριστός αποκάλυψα εδω στην περιοχή αυτή του Ισραήλ (όπως και έγινε αφού το βυζάντιο-οι έλληνες-ο νέος Β' Ισραήλ εδέχθη και εξέφρασε για 1000 χρόνια το έργο του χριστού)

ίνα δοξασθεί : για να δοξασθεί , να γίνει αποδεκτό να πιστευθεί και να διαδοθεί στους ανθρώπους ώστε το έργο μου αυτό της αλήθειας της Β' διαθήκης (αγαπάτε αλλήλους) να γνωστοποιηθεί και προσκυνηθεί και γίνει πηγή αγάπης χάριτος αδελφωσύνης θαυματουργίας και δόξας του θεού και πατρός .

ο υιός του ανθρώπου= ο υιός του θεού-ΛΟΓΟΣ που έγινε υιός του ΑΔΑΜ-ανθρώπου και με τον τρόπο αυτό ο θεός- η αλήθεια- η αγάπη του λόγου του να φθάσει έμπρακτα και παραδειγματικά ανάμεσα στους ανθρώπους της γης-κόσμου .

ελήλυθεν η ώρα = ΕΛ ήλθεν η ώρα Υ =
 ΕΛ=εκλεκτοί μου (έλληνες- σε όλη την οικουμένη)
ΗΛΘΕΝ = έφτασε- ήρθε
Η ΩΡΑ= η προκαθωρισμένη ώρα-ημέρα-εποχή
Υ= του Υ-ιού του θεού= Λόγος- Χριστός Ιησούς (και σήμερα Υ=η ώρα-εποχή του Υ-δροχόου= Σοφία- Πνεύμα- παράκλητος). 

ΕΛ ήλθεν η ώρα Υ-ψιλον= εκλεκτοί-έλληνες ήλθεν η ώρα Υ-ψιλον-Υψηλόν = της αγάπης και της σοφίας του ΛΟΓΟΥ-πνεύματος (ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ=129 = ΕΛ ΗΛΘΕΝ Η ΩΡΑ Υ= 129 = ΩΝ =37 + ΑΓΑΠΗ + ΣΟΦΙΑ = 92= 129) (1=ΩΝ-η μονάς 92=11=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ-διπολική μονάς).(ωάν. 1:29 τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου) .
Συνεπώς ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ο ιησούς χριστός-ο αμνός του θεού περίμενε τους έλληνες οι οποίοι ήρθαν παραμονή του μυστικού δείπνου και της σταύρωσης του για να ΠΑΡΑ-ΔΩΣΕΙ την ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ-αετούς του πνεύματος, οι οποίοι θα συνέχιζαν το έργο του σε όλη την γη-οικουμένη (και το οποίο αρνήθηκαν οι ομόφυλοι του ισραηλίτες) .

αυτό αποδεικνύεται και απο το γεγονός ότι Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του θεού η οποία αφορά όχι μόνο την Β' διαθήκη του θεού αλλά και την Γ' δόθηκε στον Ιωάννη σε ελληνικό τόπο-Πάτμος (η συνέχεια της Β' διαθήκης) και γράφτηκε στα ελληνικά (ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ- ο οποίος στην έκφραση του στον κόσμο-γη είναι ΕΛΛΗΝ) . Είναι ακόμη άξιο μνείας- και αποκαλυπτικό το ότι οι έλληνες πήγαν να δουν τον ιησού μετα την ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, που αυτό συμβολικά και κυριολεκτικά προμήνυε την- εν τέλει- αποδοχή του έργου του ιησού (τότε και τώρα) απο την ανθρωπότητα (διαμέσου των οικουμενικών ελλήνων-βυζαντινών) και ότι το έργο του ήταν έργο θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης (η σταύρωση που ακολούθησε της θριαμβευτικής υποδοχής του) .
 http://www.terrapapers.com/wp-content/uploads/2012/03/Dionysos_Horai_Louvre_thumb.jpg
οι ΩΡΕΣ κόρες του Δία και της Θέμιδας=Δικαιοσύνης: Ευνομία Δίκη και Ειρήνη. ( Θαλλώ Αυξώ και Καρπώ =κάθε ώρα είναι 4 ώρες χ 3 = 12ώρες )

ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

ποια είναι αυτή η ώρα ;  
Α
Ι
Ι
Η---------Ι--------- Ρ
Ι
Ι
Ω

Α-Ω= ιησούς χριστός : Αποκ. 22:13 εγω ειμι το αλφα(= Α) και το ωμέγα(=Ω) αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος .


Α-Ω= ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ-ελληνικά γράμματα=ελληνική ΑΒ=1-24=Α_Ω

Α-Ω= (εκ του άημι)=πνεω=πνεύμα= παράκλητος-σοφία

α_ω = ιησούς χριστός (το ΑΛΦΑ) =παράκλητος-σοφία (ΤΟ ΩΜΕΓΑ)= 1-24=Α-Ω= ελληνική ΑΒ (έλλην λόγος-ελληνίδα γλώσσα) (καθέτως Α_Ω = ο θεός Λόγος-Πνεύμα και οριζοντίως Η+Ρ =7Φ+17Σ=24 γράμματα έλληνα λόγου-γλώσσας=ΑΒ=ΑΩ= ΕΛληνες .

Η ΩΡΑ= 7- 24 -17 -1

7 φωνήεντα +17 σύμφωνα= 24 γράμματα ΑΒ= Α-Ω = 1 ολότης 24 στοιχείων=ΑΜΝΟΣ-ΜΟΝΑΣ (ιησούς χριστός=εγώ ειμί το Α_Ω , δηλαδή ο εν αρχή ήν ο λόγος-χριστός- το Α =είναι-σημαίνει ο κεχρισμένος το άγιον πνεύμα=ω , το Α_Ω του Θεού).

1-Α=ΜΟΝΑΣ= Α-Μ-Ν-Ο-Σ= ιησούς χριστός :Ιωάν. 1:29 τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θεου ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου .

7-Η=ΕΠΤΑΣ= Π-Ε-Τ-Α-Σ= αετός= Πνεύμα-παράκλητος=Σ-οφία αλλά και τα 7 πνεύματα του θεού που είναι οι δημιουργοί του ανθρώπου και συναποτελούν-εκφράζουν τον ΝΟΜΟ-7 ΑΝΘΡΩΠΟΣ

17-Ρ= αναλύεται σε 1-17 =153= ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ-η υδροχοϊκή εποχή-διαθήκη= η 3η διαθήκη (3η=1η+2η+3η) η οποία είναι η τελευταία=Ω για να κλείσει ο κύκλος του σχεδίου της επανόδου του ασώτου-υιού-πνεύματος .

24-Ω= Ω αλλα και Α_Ω αφού οι 24 αριθμοί ξεκινάνε απο τον δημιουργό τους την μονάδα αλλά και η 24 εμπεριέχει τόσο την 1 όσο και άλλους 23 = 24 =24 γράμματα-αριθμοί της ελληνικής ΑΒ= Α_Ω (δηλαδή αρχή και τέλος- ο πρώτος λόγος-αριθμός και ο έσχατος λόγος-αριθμός) .

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ;
Η ΩΡΑ ;
ιησούς χριστός-παράκλητος σοφία-ελλάδα και έλληνες-Τ-ΩΡΑ (Η- Ω-Ρ-Α= ηώ=αυγή-πρωϊνόν φως και ήρα= η αγάπη και αήρ=πνεύμα και ώρ= φως και ώρα= ωρολόγιον μέτρησης του φωτός του ήλιου και άρώ=σηκώνω το βάρος-σταυρό και ΗΡΩΑ= εσύ ο κάθε άνθρωπος κατανοώντας την ΩΡΑ γίνεσαι ΗΡΩΑΣ-ηρα-κλής=θεάνθρωπος ....και υπηρετείς- συνεργείς κάθε ώρα υπέρ του έργου της επανόδου)

1-ΜΟΝΑΣ-ΑΜΝΟΣ=2η εποχή του Υιού-ιησού χριστού
7-ΕΠΤΑΣ-ΝΟΜΟΣ=1η εποχή του νόμου-μωϋσής
17=Ρ-ΡΑΒΔΟΣ ποιμάνσεως-σιδηρά =153 (1-17=153)= 3η εποχή του Υδροχόου-πνεύματος-παρακλητου-σοφίας .
24=Ω-ΩΝ= τέλος εποχών- όλα επιστρέφουν στην πρωταρχική πηγή τους τον Ω-ΚΕΑΝΟ της Α-ΛΗΘΕΙΑΣ (αλφα-ωμέγα) . 

ποια ήταν είναι και θα είναι Η ΩΡΑ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ;
ήταν και είναι και θα είναι εως τέλους η ΑΧΡΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΡΑ-ΣΤΙΓΜΗ ο οποία αποτελεί τον "ο καιρός γαρ εγγύς έστιν" δηλαδή το κάθε άχρονο πνευματικό εγγύς-παρόν που βιούμενο εκμηδενίζει τον χρόνο, ενώνει παρελθόν παρόν και μέλλον σε μία "άχρονη στιγμή" και ελευθερώνει τον μαθητή της αλήθειας απο τα δεσμά του χρόνου. Η ώρα που εκείνος είπε : ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ήταν τότε, είναι το κάθε τώρα, στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου και θα είναι στο μέλλον, όμοια και ταυτόσημη με το πνεύμα και την αλήθεια διότι εκείνος είπεν " και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς". Ο υιός του ανθρώπου δοξάζεται κάθε στιγμή που εγώ- ο κάθε άνθρωπος επιλέγω να τον ακολουθώ- να ακολουθώ το παράδεγμα και τους λόγους εκείνου : αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς υμών, μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι, Όστις θέλει να ήναι πρώτος, θέλει είσθαι πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης, Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή.
πέρας του Α' μέλους