Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

5 + 7 = 12 (3ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
5=ΠΕ-ντε
7=ΕΠ-τά
12=ΔΩ-δεκα

5+5=10 τάγματα αρχαγγελικά (απρόσωπα πνεύματα)

7+7=14 τάγματα αγγελικά (οικουμενικά πνεύματα)

συνδυάζονται σε 5+7 και 7+5=12&12=24
και ο άνθρωπος=4 ζώα (συμβολικά-εικονικά)

αποκαλυψη 4:6 καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν· 7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

αυτά τα 4 ζώα είναι το εγώ-5 άνθρωπος-οι 4 εκφράσεις του :πνευματικές-ψυχικές-διανοητικές-υλικές :
καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι=ψυχη=2

καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ=ύλη=4
καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου=διάνοια=3
καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ=πνεύμα=1
Π
Ι
Ι
Υ--------Ε--------Δ
Ι
Ι
Ψ
ο άνθρωπος προορίζεται να γίνει τέλειος-6 σε όλες του τις εκφράσεις όπως όλα τα όντα του ουρανού δηλαδή ΙΣ_ΑΓΓΕΛΟΣ (καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ= τα έξι ψυχο- πνευματικά κέντρα αφού η ύλη και η διάνοια μετά θάνατον εξαφανίζονται και απομένει η ψυχή και το πνεύμα οπότε μετά και τον δεύτερο θάνατο της ψυχής των αγιασθέντων απομένει το πνεύμα μόνο του το οποίο θεούται-αποκαθίσταται στον θεο).
η ΠΡΩΤΗ διαθήκη του θεού=υπήρξε-και είναι ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
η ΔΕΥΤΕΡΗ διαθήκη του θεού=υπήρξε και είναι Η ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
η ΤΡΙΤΗ διαθήκη του θεού= υπάρχει και είναι Η ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ η οποία ως τρίτη και τελευταία (Γ-άμμα & Ω-μέγα) εμπεριέχει την τριπλή τριαδική διαθήκη δηλαδή Γ=+Α+Β+Γ ή κωδικοποιούνται επι τω απλούστερον στον υδροχοϊκό παρακλητικό αριθμό 153 ο οποίος εξαγγέλθηκε απο τον κύριο ιησού χριστό λίγο πριν αναληφθεί εις τους ουρανούς :ιωά:21-10 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. 
153
ο 153 είναι η ανάλυση του αριθμού 17
1-17=153
και 17χ9=153
και 
5=5!=153
και 
7=ε-π-τ-α=153 α-ριθμός 

ΠΕΝΤΕ= ΕΠΤ =1-5-3=153 και ΕΝ=1 =μονάς
ΕΠΤΑ= ΕΠΤ=1-5-3=153 και Α(λφα)=1=μονάς
συνεπώς
5=1 & 153 ή 1-153
7=1 & 153 ή 1-153
7+5=12
συνεπώς αφού τα μέρη 5 & 7 = 1-μονάς & 153-εκατόν πεντήκοντα τρία και το σύνολον 12 αναγκαστικά ισούται με 1-μονάς & 153-Ε_Π_Τ .

ΠΕΝΤΕ & ΕΠΤΑ= ΔΩ-ΔΕΚΑ= αναγραμματιζόμενοι οι 3 λόγοι :
ΔΕΚΑ_ΕΠΤΑ=17= 1-17=αναλύεται σε 153
και απομένουν ΔΩ= θα σας δώσω ΠΕΝΤΕ=5=5!=153
5= 5!=
1=1χ1=1
2=1χ1χ2=2
3=1χ2χ3=6
4=1χ2χ3χ4=24
5=1χ2χ3χ4χ5=120
5! ========= 153

και
ΔΩ ΠΕΝΤΕ= ΔΩ ΕΝ=1 & ΕΠΤ=153
και

1=ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΤΟΥ 153
1-153= (αναλύεται η 1-μονάς έως τον Ε_Π_Τ=153=) 11781
11781= 77Χ153 (ο λόγος= 77)
11781=111 & 78 ή 87
111= η τριαδική μονάς 1-1-1 (ΩΝ=37 χ 3=111) (111=37+37+37)
78= δώρος= ο γεννήτωρ του ουρανού (12=1-12=78)
87=ιησούς= ο εκλεκτός του θεού-ουρανού-γης άνθρωπος (ιησούς χριστός)

και
ΕΠΤΑ= ΕΠΤ-153 & Α= ΑΔΑΜ
ΠΕΝΤΕ= ΕΠΤ-153 & ΕΕ =ΕΥΑ & ΕΔΕΜ
153-153 & εδεμ=αδαμ-εύα
 (βορράς)
Α-ρκτος
Ι
Ι
    Δ-ύση------- Ε------Α-νατολή
Ι
Ι
Μ-εσημβρία
 (νότος)
στο κέντρο η ΕΥΑ=μήτηρ ζωής πρίν εκδηλωθεί μέσα απο τον ΑΔΑΜ_ΑΝΘΡΩΠΟ και γίνει αδάμ-άρρεν και εύα-θήλυ = Ο ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ. αλλά και εφόσον ο ΑΔΑΜ_ΑΝΘΡΩΠΟΣ δημιουργήθηκε πρώτος αυτός τοποθετήθηκε στην ΕΔΕΜ-παράδεισο (του Πνεύματος). Εξ αρχής ο δημιουργός είχε σφραγίσει τον άνθρωπο με τους αριθμούς 5-7-12 ως πυλώνες αρετών για να κάνει το έργο της αποστολής του (5-του έδωσε ΕΓΩ_ύπαρξη πνευματική όντος ΜΟΝΑΔΙΚΗ και 7-νόμο για τις πράξεις του ώστε να πορεύεται με Δικαιοσύνη και 12-μοναδική οικουμενική-συμπαντική αποστολή-χάρη ώστε να μπορέσει να γίνει απόστολος της θεού αλήθειας στο κοσμικό σύμπαν ). ΟΙ 5-7-12 μεταφράζονται στο μεταλλακτικό μεταμορφωτικό μετουσιωτικό έργο του αριθμού 153 που είναι το έργο της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ του κακού και της μετά-ΓΝΩΣΗΣ της αλήθειας για την δισυνθετότητα καλού-κακού (του εαυτού-εγώ και του κόσμου) η οποία θα τον ελευθερώσει απο το κακό και θα τον καταστήσει απλό-καλό-σοφό καθομοίωσιν του δημιουργού του-ο οποίος είναι το πνεύμα-λόγος της αληθείας . αυτή η μετάνοια του κακού και γνώση της αλήθειας και η ελευθερία θα επιφέρει σταδιακά και ολοκληρωτικά την εν παντί ενότηα ανθρωπων και κόσμου-δημιουργίας. (ΑΔΑΜ_ΕΥΑ θα επανέλθουν πνευματικά-διαμέσου της αυτο-τελείωσης του εγώ-πνεύματος τους στον πνευματικό παράδεισο του θεού-του πνεύματος τους-πνεύματος ΤΟΥ, στην ΤΕΛΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΔΕΜ) .

και

ΠΕΝΤΕ-ΕΠΤΑΩΔΕΚΑ= ΠΝΕΩ ΤΕ ΔΕΚΑΕΠΤΑ Δ =
ΠΝΕΩ (εγω το πνεύμα των 5&7=12)
τε= και-την
δεκαεπτά=17 (17=Ρ= η Ράβδος-Ρήμα του ποιμένος-κυρίου)
Δ=δύναμη (η οποία διαθέτει δωρεάν τις δυνάμεις-δωρα της)

η 17 δύναμη (17=γράμμα Ρ) είναι η δύναμη που αναλύεται-εκδηπλώνεται-μεγιστοποιείται σε 153 και διότι ο 17 είναι ο δημιουργός του 153 (1-17=153) και γιατί ο 17 (που πηγάζει απο την μονάδα-η οποία είναι εννεαδική) πολλαπλασιαζόμενος με την 9δική μονάδα=9χ17=153 .

ΠΕΝΤΕ-ΕΠΤΑ-ΔΩΔΕΚΑ=(το έργο του ανθρώπου στην γη-κόσμο-δημιουργία)
5=άνθρωπε-εγώ (εικόνα δική μου)
7=γίνε ο νούς-νόμος-ναός θεού-7δικός (7πνεύματα-αρετές)-το δώρο μου
12=γίνε οικουμενικός-συμπαντικός (απόστολος-το έργο σου)-απρόσωπο-ληπτος -δίκαιος (αμερόληπτος-δότης) στην αγάπη σοφία αλήθεια σου- ΜΟΥ.

1=ο θεός η πηγή των όντων&πνευμάτων-πατήρ
5=ο άνθρωπος-λόγος
3=η τριπλή δημιουργία-πνεύμα

1=η αλήθεια-ο θεός
5=η οδός-αγάπη
3=η ζωή-πνευματική

1-5-3
υδροχόος-1-υδρία-5-ύδωρ-3
1514 + 515-1304= 3333

1-ΘΕΟΣ-------5-ΑΝΘΡΩΠΟΣ----3ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:

3
Ι
3--- Δ--- 3
Ι
3

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

5 + 7 = 12 (2ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ο θεός είναι (εκφράζεται- εκδηλώνεται- συλλαμβάνεται-κατανοείται κλπ) η ΑΛΗΘΕΙΑ (δηλαδή) η ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ .
(ο θεός-5 γρ= ) πατήρ-5=αλήθεια-7= 5+7γρ= 12 γρ
αλήθεια=7 + αγάπη-5 και σοφία-5 =17 γρ (17=1--7 )
(Α=1 Η=7 Ρ=17) (ΑΗΡ-ΗΡΑ)
αλήθεια-7-αγάπη-5=12 γρ (ο υιός-λόγος)
αλήθεια-7- σοφία-5=12 γρ (το άγιον πνεύμα-της αληθείας)

Ο ΠΑΤΗΡ=75= 5+7=12 γρ

5=ΠΕ-ντε
7=ΕΠ-τα

ΠΑΤΕΡ (υμών) =ε-π-τ-ά Ρ (Ρ-17=1-7) (επτά=7 +ρ=17= 24 γράμματα ΑΒ=α-ω)
άω=πνέω-πνεύμα ("πνεύμα ο θεός") .
η ΑΤΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑΙ) αρχίζει απο τον ΠΕ-ιραιά και καταλήγει στην ΠΕ-ντέλη (στο μέσον η ΑΘΗΝΑ της θεάς της ΣΟΦΙΑΣ αθηνάς) (πειραιάς ο--------Ο--------ο πεντέλη)

ΠΕ-ντε=5


1  6  7
5  8
3 4  9

η ΠΕΝΤΑΣ είναι ο ΗΛΙΟΣ που ΕΝΩΝΕΙ_συνδέει όλους τους αριθμούς της εννεαδικής ουράνιας μονάδος στο επί-κεντρον του έργου της αποστολής τους !
πιά είναι αυτή η αποστολή ;
είναι ο κάθε άνθρωπος να καταστεί το :
Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν = ΕΠΤΑΣ=7 γράμματα-7αρετές

Υ-
υπομονή 1
Σ-
σιωπή 2
Τ-
ταπεινοφροσύνη 3
Ε-
εγκράτεια 4
Ρ-
ρωμαλαιότης 5
Ο-
οφειλή 6
Ν-
νουνέχεια 7

ΠΕ-ντάς
ΑΓΑΘΟΣ-   ΑΓΙΟΣ-   ΑΓΝΟΣ
ΑΓΑΠΑΤΕ          ΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΠ-τάς
υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη
-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-
ρωμαλαιότης-οφειλή-νουνέχεια
ο ήλιος ΕΝ-ΚΡΑΤΕΙ με την μαγνητική-ελκτική δύναμη του, όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος (οι οποίοι παραδοσιακά είναι 7 σύν οι 2 γεννήτορες τους συν οι 2 εκφράσεις του θεού η αγάπη-σοφία και πάντοτε βέβαια ο αφανής πατήρ θεός-1) (ύστερον=107=1--7) (εγκράτεια=70=7) .

ΕΠ-τά = 41 (5+16+19+1=41)
ΕΠ-τά=41 χ 5 = 205
ιησούς χριστός =205
(7χ5=35=η αγάπη=35)

ΠΕ-ντε=58 (16+5+13+19+5=58)
ΠΕ-ντε=58χ7= 406
ευα=406 (ε=5+υ=400+α=1=406)
ΕΛ=35 (5+30=35) (έλ-ληνες)

ο ΑΔΑΜ (=46) έγινε ο νέος αδάμ ΙΗΣούς ΧΡιστός= ο υιός του ανθρώπου (αδάμ) και η εύα προορίζεται να γίνει ο νέος ΠΑΡάκλητος το πνεύμα της αληθείας έτσι ώστε αδάμ-εύα να γίνουν ο υιός-πνεύμα του θεού ("εγώ είπα θεοί εστέ και υιοί υψίστου").

7= ο νόμος-άνθρωπος (ανταπόδοσης-δικαιοσύνης)
5= ο άνθρωπος-ον-εγώ (δημιούργημα-κατ΄εικόνα θεού123-4-5 στον κόσμο της ύλης-4 ο οποίος είναι δυαδικός-δισύνθετος καλού-κακού, όπως και ο άνθρωπος (4+ -1= 5) .

Π
Ι
Ι
Υ----------Ε---------Δ
Ι
Ι
Ψ
ο σταυρός + άνθρωπος οφείλει την θεληματική ενσυνείδητη ηθικο-πνευματική θυσία-αυτο-θυσία- αυτο-ταπείνωση του ("όστις θέλει οπίσω μου ελθείν ΑΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ-εαυτού ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΩ ΜΟΙ-στον γολγοθά-κρανίου τόπον, ΚΑΘ΄ΗΜΕΡΑΝ-στην καθημερινότητα του" . αρώ-άρσις σημαίνει σηκώνω αλλα και αίρω-αναιρώ της συνέπειες της πτώσης που αυτό σημαίνει: ΑΡΑΤΩ=ΑΡΣΙΣ= ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ). η αυτο-νομοθέτηση του σημαίνει να γίνει κύριος του νόμου-ένα με τον νόμο της ανταπόδοσης-7 γνωρίζοντας-βιώνοντας-εκφράζοντας-τηρώντας το ΥΣΤΕΡΟΝ-7 (για καλά υστερινά!). ΜΟΝΟΝ έτσι θα καταφέρει να εναρμονισθεί-8 με τον ουρανό και να μυηθεί-9 στην αλήθεια του και μόνον τότε θα νικήσει το δένδρο της γνώσης μετατρέποντας το (το εγώ του) σε δένδρο σοφίας-10 και ζωής-10 και αλήθειας-10 το οποίο και θα σφραγισθεί-επικυρωθεί-χαριτοδοτηθεί απο την αγάπη-σοφία-2 του θεού (12ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ= ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΣ) .

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

5 + 7 = 12

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΠΕ-ντε
ΕΠ-τα
και οι δύο λέξεις που προσδιορίζουν τους αριθμούς 5 και 7 αρχίζουν απο Ε και Π. ο e =271 και ο Π=3,14 . προσθέτοντας όμως τον Ε=5 + Π=16 = 21= Φ=1,618. συνεπώς Ε+Π=Φ. τα τρία γράμματα Ε_Π_Φ = παραπέμπουν στην Ε_Πι_Φάνεια του Ε=έωνος ή έλιος (ήλιος) και του Π=πύρ και του Φ=φώς . 
(Εων= ο ών= ο θεός-Λόγος=Έλιος)
Ελιος=ο ήλιος ο οποίος πυρώνει-θερμαίνει και φωτίζει τον κόσμο-γη.
Ε-λιος=Π-ύρ+Φ-ώς

τα γράμματα που απομένουν απο την λέξη ΠΕ-ντε= ντέ
τα γράμματα που απομένουν απο την λέξη ΕΠ-τα=τα

ντέ+τα=ΝΤΕΑ + Τ (τάξη-τάγμα)
η ντέα= DEA=σημαίνει η ΔΩΡΑ και ΘΕΑ. η Δώρα είναι η αιώνια γεννήτωρ των Δώρων-Αρετών δηλαδή η Παναγία (θεοτόκος παρθένος και μήτηρ) και μαζί της είναι το Τ= η πνευματική Τάξη=η ιεραρχία της η οποία είναι τα δώδεκα-12 τάγματα των αγγέλων (ΙΒ=12\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα...).

Ε_Π_Φ= η επιφάνεια του ΕΛΙΟΥ-ήλιου στην Μεγάλη Γυναίκα του ουρανού η οποία είναι εστεμμένη (όπως ο ιησούς χριστός) τους 12 αστέρας-αρετές-δώρα-Τάγματα.

5 + 7 = 12= Ε_Π_Φ=έλιος-ήλιος ακτινοβολών το πυρ-φως του ουρανού και ο ήλιος αυτός είναι η ΝΤΕΑ_DEA_ΔΩΡΑ_ΘΕΑ ( και αφού είναι ΘΕΑ σημαίνει ΘΕΟΣ και συνεπώς είναι Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-η σοφία ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ο οποίος συναποτελεί μετα του θεού ΛΟΓΟΥ-η αγάπη το ΔΥΑΔΙΚΟΝ ΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ)

5= 5!=
1=1χ1=1
2=1χ1χ2=2
3=1χ2χ3=6
4=1χ2χ3χ4=24
5=1χ2χ3χ4χ5=120
5! ========= 153

7= Ε-Π-Τ-Α= Ε-κατόνΠ-εντήκονταΤ-ρίαΑ-ριθμός===153

και βέβαια αφού ο 5=153 και ο 7=153 και ο 12=153 + 153 αλλά και Ε Π = Ε-πτά=7 και Π-έντε=5= δώδεκα=12=1+2=3-Τρία= Ε_Π_Τ= Ε-κατόν Π-ενήνταΤ-ρία=153) .

1=πατήρ-αλήθεια
5=υιός-αγάπη
3=πνεύμα-σοφία

1=υδροχόος-παράκλητος (άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων)
5=υδρία-περιέχον
3=ύδωρ-περιεχόμενον
κλπ

πέντε=58= αετός=58
επτά=41=πετά=41
αετός πετά= πέντε+επτά=58+41=99 (και 5+7=12)
η αγάπη+σοφία=99 (5+7=12=Μ=Μύησις στην αγάπη-σοφία)
ο αετός-πετά= το πνεύμα (αγάπης-σοφίας)
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ=1
ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ=2
ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΔΕΚΑ=12

12=ΠΡΟΦΗΤΕΣ-ΝΟΜΟΥ='Α ΔΙΑΘΗΚΗ
12=ΜΑΘΗΤΕΣ-ΙΗΣΟΥ='Β ΔΙΑΘΗΚΗ
12=ΚΑΘΕ ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (4Χ3)=΄Γ ΔΙΑΘΗΚΗ
12Χ12=Η ΚΑΙΝΗ ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΑΛΗΘΕΙΑ =Α+Β+Γ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΠΕ-ντε
ΕΠ-τα

Ε=έων=ο ών=ο λόγος-χριστός=ΑΓΑΠΗ (ΗΝ_ΩΝ_ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ)
Π=ΠΑΤΗΡ=πνεύμα-ΠΥΡ=ο ερχόμενος παράκλητος=ΣΟΦΙΑ
Ε+Π=Φ= ΦΩΣ-λόγος

ντε+τα= ΕΝ + Α + Τ Τ = ΕΝ=1 Α=1 Τ=19=10=1 Τ=19=10=1
ΕΝ=5+13=18 + Α=1= 19=Τ
Τ=19
Τ=19
Τ_Τ_Τ= ενούμενα σχηματοποιούν τον τρίσταυρο των 3 εποχών-3 διαθηκών-3 νόμων του θεού προς την ανθρωπότητα της γης (Τριπλή Τελειότης-Τάξη = ΤεΤέλεσΤαι) .
ΝΤΕ=έντ=end=Τέλος του 1ου Μέλους=A=αρχή