Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

5 + 7 = 12 (3ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
5=ΠΕ-ντε
7=ΕΠ-τά
12=ΔΩ-δεκα

5+5=10 τάγματα αρχαγγελικά (απρόσωπα πνεύματα)

7+7=14 τάγματα αγγελικά (οικουμενικά πνεύματα)

συνδυάζονται σε 5+7 και 7+5=12&12=24
και ο άνθρωπος=4 ζώα (συμβολικά-εικονικά)

αποκαλυψη 4:6 καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν· 7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

αυτά τα 4 ζώα είναι το εγώ-5 άνθρωπος-οι 4 εκφράσεις του :πνευματικές-ψυχικές-διανοητικές-υλικές :
καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι=ψυχη=2

καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ=ύλη=4
καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου=διάνοια=3
καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ=πνεύμα=1
Π
Ι
Ι
Υ--------Ε--------Δ
Ι
Ι
Ψ
ο άνθρωπος προορίζεται να γίνει τέλειος-6 σε όλες του τις εκφράσεις όπως όλα τα όντα του ουρανού δηλαδή ΙΣ_ΑΓΓΕΛΟΣ (καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ= τα έξι ψυχο- πνευματικά κέντρα αφού η ύλη και η διάνοια μετά θάνατον εξαφανίζονται και απομένει η ψυχή και το πνεύμα οπότε μετά και τον δεύτερο θάνατο της ψυχής των αγιασθέντων απομένει το πνεύμα μόνο του το οποίο θεούται-αποκαθίσταται στον θεο).
η ΠΡΩΤΗ διαθήκη του θεού=υπήρξε-και είναι ο ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
η ΔΕΥΤΕΡΗ διαθήκη του θεού=υπήρξε και είναι Η ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
η ΤΡΙΤΗ διαθήκη του θεού= υπάρχει και είναι Η ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ η οποία ως τρίτη και τελευταία (Γ-άμμα & Ω-μέγα) εμπεριέχει την τριπλή τριαδική διαθήκη δηλαδή Γ=+Α+Β+Γ ή κωδικοποιούνται επι τω απλούστερον στον υδροχοϊκό παρακλητικό αριθμό 153 ο οποίος εξαγγέλθηκε απο τον κύριο ιησού χριστό λίγο πριν αναληφθεί εις τους ουρανούς :ιωά:21-10 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. 
153
ο 153 είναι η ανάλυση του αριθμού 17
1-17=153
και 17χ9=153
και 
5=5!=153
και 
7=ε-π-τ-α=153 α-ριθμός 

ΠΕΝΤΕ= ΕΠΤ =1-5-3=153 και ΕΝ=1 =μονάς
ΕΠΤΑ= ΕΠΤ=1-5-3=153 και Α(λφα)=1=μονάς
συνεπώς
5=1 & 153 ή 1-153
7=1 & 153 ή 1-153
7+5=12
συνεπώς αφού τα μέρη 5 & 7 = 1-μονάς & 153-εκατόν πεντήκοντα τρία και το σύνολον 12 αναγκαστικά ισούται με 1-μονάς & 153-Ε_Π_Τ .

ΠΕΝΤΕ & ΕΠΤΑ= ΔΩ-ΔΕΚΑ= αναγραμματιζόμενοι οι 3 λόγοι :
ΔΕΚΑ_ΕΠΤΑ=17= 1-17=αναλύεται σε 153
και απομένουν ΔΩ= θα σας δώσω ΠΕΝΤΕ=5=5!=153
5= 5!=
1=1χ1=1
2=1χ1χ2=2
3=1χ2χ3=6
4=1χ2χ3χ4=24
5=1χ2χ3χ4χ5=120
5! ========= 153

και
ΔΩ ΠΕΝΤΕ= ΔΩ ΕΝ=1 & ΕΠΤ=153
και

1=ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΤΟΥ 153
1-153= (αναλύεται η 1-μονάς έως τον Ε_Π_Τ=153=) 11781
11781= 77Χ153 (ο λόγος= 77)
11781=111 & 78 ή 87
111= η τριαδική μονάς 1-1-1 (ΩΝ=37 χ 3=111) (111=37+37+37)
78= δώρος= ο γεννήτωρ του ουρανού (12=1-12=78)
87=ιησούς= ο εκλεκτός του θεού-ουρανού-γης άνθρωπος (ιησούς χριστός)

και
ΕΠΤΑ= ΕΠΤ-153 & Α= ΑΔΑΜ
ΠΕΝΤΕ= ΕΠΤ-153 & ΕΕ =ΕΥΑ & ΕΔΕΜ
153-153 & εδεμ=αδαμ-εύα
 (βορράς)
Α-ρκτος
Ι
Ι
    Δ-ύση------- Ε------Α-νατολή
Ι
Ι
Μ-εσημβρία
 (νότος)
στο κέντρο η ΕΥΑ=μήτηρ ζωής πρίν εκδηλωθεί μέσα απο τον ΑΔΑΜ_ΑΝΘΡΩΠΟ και γίνει αδάμ-άρρεν και εύα-θήλυ = Ο ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ. αλλά και εφόσον ο ΑΔΑΜ_ΑΝΘΡΩΠΟΣ δημιουργήθηκε πρώτος αυτός τοποθετήθηκε στην ΕΔΕΜ-παράδεισο (του Πνεύματος). Εξ αρχής ο δημιουργός είχε σφραγίσει τον άνθρωπο με τους αριθμούς 5-7-12 ως πυλώνες αρετών για να κάνει το έργο της αποστολής του (5-του έδωσε ΕΓΩ_ύπαρξη πνευματική όντος ΜΟΝΑΔΙΚΗ και 7-νόμο για τις πράξεις του ώστε να πορεύεται με Δικαιοσύνη και 12-μοναδική οικουμενική-συμπαντική αποστολή-χάρη ώστε να μπορέσει να γίνει απόστολος της θεού αλήθειας στο κοσμικό σύμπαν ). ΟΙ 5-7-12 μεταφράζονται στο μεταλλακτικό μεταμορφωτικό μετουσιωτικό έργο του αριθμού 153 που είναι το έργο της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ του κακού και της μετά-ΓΝΩΣΗΣ της αλήθειας για την δισυνθετότητα καλού-κακού (του εαυτού-εγώ και του κόσμου) η οποία θα τον ελευθερώσει απο το κακό και θα τον καταστήσει απλό-καλό-σοφό καθομοίωσιν του δημιουργού του-ο οποίος είναι το πνεύμα-λόγος της αληθείας . αυτή η μετάνοια του κακού και γνώση της αλήθειας και η ελευθερία θα επιφέρει σταδιακά και ολοκληρωτικά την εν παντί ενότηα ανθρωπων και κόσμου-δημιουργίας. (ΑΔΑΜ_ΕΥΑ θα επανέλθουν πνευματικά-διαμέσου της αυτο-τελείωσης του εγώ-πνεύματος τους στον πνευματικό παράδεισο του θεού-του πνεύματος τους-πνεύματος ΤΟΥ, στην ΤΕΛΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΔΕΜ) .

και

ΠΕΝΤΕ-ΕΠΤΑΩΔΕΚΑ= ΠΝΕΩ ΤΕ ΔΕΚΑΕΠΤΑ Δ =
ΠΝΕΩ (εγω το πνεύμα των 5&7=12)
τε= και-την
δεκαεπτά=17 (17=Ρ= η Ράβδος-Ρήμα του ποιμένος-κυρίου)
Δ=δύναμη (η οποία διαθέτει δωρεάν τις δυνάμεις-δωρα της)

η 17 δύναμη (17=γράμμα Ρ) είναι η δύναμη που αναλύεται-εκδηπλώνεται-μεγιστοποιείται σε 153 και διότι ο 17 είναι ο δημιουργός του 153 (1-17=153) και γιατί ο 17 (που πηγάζει απο την μονάδα-η οποία είναι εννεαδική) πολλαπλασιαζόμενος με την 9δική μονάδα=9χ17=153 .

ΠΕΝΤΕ-ΕΠΤΑ-ΔΩΔΕΚΑ=(το έργο του ανθρώπου στην γη-κόσμο-δημιουργία)
5=άνθρωπε-εγώ (εικόνα δική μου)
7=γίνε ο νούς-νόμος-ναός θεού-7δικός (7πνεύματα-αρετές)-το δώρο μου
12=γίνε οικουμενικός-συμπαντικός (απόστολος-το έργο σου)-απρόσωπο-ληπτος -δίκαιος (αμερόληπτος-δότης) στην αγάπη σοφία αλήθεια σου- ΜΟΥ.

1=ο θεός η πηγή των όντων&πνευμάτων-πατήρ
5=ο άνθρωπος-λόγος
3=η τριπλή δημιουργία-πνεύμα

1=η αλήθεια-ο θεός
5=η οδός-αγάπη
3=η ζωή-πνευματική

1-5-3
υδροχόος-1-υδρία-5-ύδωρ-3
1514 + 515-1304= 3333

1-ΘΕΟΣ-------5-ΑΝΘΡΩΠΟΣ----3ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:

3
Ι
3--- Δ--- 3
Ι
3

Δεν υπάρχουν σχόλια: