Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ελήλυθεν η ώρα 2

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και : (ελήλυθεν η ώρα)
Ιωάννη ΙΒ

12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 15 μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου......... 20 ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ· 23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺνκαρπὸν φέρει .
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

ποια είναι αυτή η ώρα ;  
Η-Ω-Ρ-Α= τα στοιχεία-γράμματα της λέξης-λόγου η ώρα αναδιατασσόμενα σχηματοποιούν και τις λέξεις : Α_Ω, ΑΗΡ, ΗΡΑ, ΗΩ, ΗΡΩ, ΩΑ, ΑΡΩ, ΩΡ-ΑΩΡ κλπ

Α
Ι
Ι
Η---------Ι--------- Ρ
Ι
Ι
Ω
τα στοιχεία Η ΩΡΑ τοποθετούμενα σε σταυρική διάταξη μας αποκαλύπτουν τις σημαντικές στιγμές χρόνου-χρονική στιγμή μέσα στις οποίες η (άχρονη) ΑΛΗΘΕΙΑ του χριστού-παρακλήτου δήλωσε την παρουσία της και αποκάλυψε τα παρόντα και μελλοντικά σχέδια της .
τα στοιχεία της ύλης είναι 4
ΠΥΡ+ ΑΗΡ + ΥΔΩΡ + ΓΗ
πύρ+αήρ+ύδωρ+γη=53+25+65+10= 153
ο αριθμός 153= ο αριθμός του παρακλήτου-της τρίτης εποχής-διαθήκης-του υδροχόου και της υδροχοϊκής εποχής= η παρουσία-βασιλεία του θεού-λόγου-αγίου πνεύματος στην γη-κόσμο

ΠΥΡ= ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΚΡΙΟΣ
ΥΔΩΡ=ΨΥΧΗ=ΑΓΑΠΗ ΘΕΟΥ=ΧΡΙΣΤΟΣ=ΙΧΘΥΣ
ΑΗΡ=ΔΙΑΝΟΙΑ=ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΓΗ=ΥΛΗ=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΩΦΙΑ=ΤΑΥΡΟΣ-μόσχος-βούς

1η εποχή-διαθήκη-νόμος-κριός
2η εποχή-διαθήκη-αγάπη-ιχθύς
3η εποχή-διαθήκη-εν αγάπη σοφία-υδροχόος
4=1η+2η+3η=στην γη η τρίτη διαθήκη=3 διαθήκες μαζί=επιστροφή του ασώτου- υιού ανθρώπου στον θεό και θυσια εκ μέρους του πατρός του ΜΟΣΧΟΥ ΤΟΥ ΣΙΤΕΥΤΟΥ.

Α
Ι
Ι
Η---------Ι--------- Ρ
Ι
Ι
Ω
βλέπουμε λοιπόν ότι Η ΩΡΑ σε σταυρική διάταξη= Α-Δ-Β-Ν στην ΓΗ (α-δ-α-μ) αποκαλύπτει τον ΑΗΡ-αέρα να καλύπτει όλη την γη σε ανατολή=Ρ σε δύση=Η και σε βορρά=Α ενώ στο κάτω μέρος του νότου= Ω παραμένει το Ω-μέγα το οποίο σημαίνει τόσο το τέλος όσο και την τελείωση των πάντων αλλά και την παρουσία του θεού= ΩΝ. κάτω έχει εγκατασταθεί ο ΩΝ-ο Ωκεανός της Αλήθειας και εκ των άνω λούζει όλη την γη εκ του αέρος ο πύρινος υδροχόος-α-ή-ρ στα τέσσερα σημεία της γης σε ανατολή και δύση και σε βορρά και νότο, αφού ο ών είναι ο ΠΑΤΗΡ υδροχόος-παράκλητος-χριστός . (ο αήρ=υποδηλώνει την συνεργασία του ανθρώπου-φορέα (αήρ-διάνοια) με τον θεό πνεύμα (πύρ-πνεύμα) στην γη-κόσμο ).
η ώρα αυτή υπήρξε και παρήλθε και ήταν η περίοδος της συνόδου των 7 πλανητών και 153 φαινομένων το 1962 όταν σφραγίσθηκε επισήμως το τέλος της χριστικής εποχής-1961 και άρχισε η παρακλητική εποχή-1962 και άρχισε να αποκαλύπτεται στην ανθρωπότητα η τρίτη και τελευταία-Ω διαθήκη-εποχή η οποία είχε ως περιεχόμενο την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ που εξήγγειλε ο χριστός λίγο πριν την ανάληψη του στον πατέρα του .

Α_Ω, ΑΗΡ, ΗΡΑ, ΗΩ, ΗΡΩ, ΩΑ, ΑΡΩ, ΩΡ-ΑΩΡ
«Εγώ ειμί το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ». (Αποκάλυψις 1:8) .
άήρ=διάνοια άνθρωπος και άνθρωπος-ισάγγελος υδροχόος
ηώ=αυγη-πρωϊνό φως= ο αστήρ χριστός
ωά= τα σπέρματα της ζωής άνθρωπος 
αρώ= σηκώνω τον σταυρό-δισυνθετότητα μου του καλού και κακού- αίρω τον σταυρό μου -ανεβαίνω τον γολγοθά όπως ο κύριος μου, εκμηδενίζω το κακό μου, απλοποιούμαι, γίνομαι μονοσήμαντος καλού και σοφός .
ωρ-αώρ= το αιθέριο φως, το φως του λόγου στην ψυχή, το πνευματικό φως το αληθινόν του λόγου-πνεύματος του θεού-της αγάπης-σωφίας στην ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου.
.........το πνευματικό περιεχόμενο της τρίτης εποχής-διαθήκης του θεού παρακλήτου είναι η δυαδική ιδέα της ΑΡΣΕΩΣ-λύσεως ΤΗΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-καλον και κακόν ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ και ταυτοχρόνως της ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-αγάπη και σωφία ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΥ.
η άρση του εν ημίν κακού-σκότους γίνεται δια της γνώσεως της πενταπλής αλήθειας : Ι-1 Και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαίνοντα εκ του ουρανου, περιβεβλημένον νεφέλην, και η ιρις επι της κεφαλης αυτου, και το πρόσωπον αυτου ως ο ηλιος, και οι πόδες αυτου ως στυλοι πυρός, 2 και εχων εν τη χειρι αυτου βιβλαρίδιον ηνεωγμένον. και εθηκεν τον πόδα αυτου τον δεξιον επι της θαλάσσης, τον δε ευώνυμον επι της γης, 3 και εκραξεν φωνη μεγάλη ωσπερ λέων μυκαται. και οτε εκραξεν, ελάλησαν αι επτα βρονται τας εαυτων φωνάς. 
1η αλήθεια : ποιός είναι ο θεός; το καλόν, ο ων-πιστεύω
2η αλήθεια : ποιός είναι ο διάβολος; το κακόν, ο μη ων-υπομένω
3η αλήθεια : ποιο είναι το θείο σχέδιο; η δημιουργία της τριπλής δημιουργίας και η επιστροφή-επάνοδος του ασώτου υιού-πνεύματος του κακού δια μετουσιώσεως του σε πνεύμα καλού διαμέσω του ανθρώπου-μετανοώ (το έργον της επιστροφής μας στον θεό) .
4η αλήθεια :ποιος είναι ο νόμος που διέπει το σχέδιο της τριπλής δημιουργίας; είναι ο νόμος της ανταπόδοσης-ομοίας απόδοσης του καλού στο καλόν(+7) και του κακού στο κακόν(-7)-συγχωρώ .
5η αλήθεια : ποιός είναι ο τελικός σκοπός της τριπλής δημιουργίας; η τελείωση-πνευμάτωση-θέωση-αποκατάσταση των πάντων στον θεο-ταπεινοφρονώ .
Α-1
Ι
Ι
Η-7---------Ι------- Ρ-17
Ι
Ι
Ω-24
α= 1
η=7
ρ=17
αηρ=1-7-17
"το θέλημα του θεού"=340+93+770+484=1717 και ω= ΩΝ και μάλιστα τα στοιχεία 1+7+17=25=Α=1 + Ω=24 και συνεπώς και άνω ο ΑΗΡ_ΥΔΡΟΧΟΟΣ ειναι ΩΝ =Α_Ω και κάτω Ω=ΩΝ. (λαμβανομένου ότι Ω= 24 στοιχεία της ελληνικής ΑΒ μπορεί κανείς να ανέυρει το περιεχόμενο της ΩΜΕΓΑ_ ΤΡΙΤΗΣ= γάμμα διαθήκης-εποχής αλλά και ενθυμούμενος το "ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο έλλην ΛΟΓΟΣ" του εφέσιου-πάτμιου ιωάννη του ηγαπημένου) αλλά  και η =7 + ρ =17= 24= Ω αποκαλύπτεται ότι οριζοντίως έχουμε Ω-μέγα. κάτω έχουμε Ω και μόνο ΠΑΝΩ απόλους και όλα στο ΠΝΕΥΜΑ έχουμε Κυρίαρχη την ΜΟΝΑΔΑ= Α-λφα (Α=Ω_Ω).

1= η απόλυτη μονάς ο Γεννήτων όλων των λόγων-πνευμάτων-αρετών-αριθμών, η ισχύς της αλήθειας, ο θεός.
7= ο νόμος κύριος όλων των όντων στην τριπλή δημιουργία
17= γεννά τον 153 (1-17=153 καλύπτει όλες τις δυνατές εκφράσεις-εκδηλώσεις-καταστάσεις-αλληλουχίες του νομού στην τριπλή δημιουργία).
Ω= το περιεχόμενο της Γάμμα-τρίτης Ωμέγα διαθήκης είναι ο αριθμός 153 και ο γεννήτορας του ο 17= Ρ (όπως και 17 χ 9 - 153). ο Ω-μέγα είναι Γεννήτορας του 17 (Ρ_Ω) αλλά και περιεχόμενο του 17 και του 153 καθώς είναι κωδικοποιημένα το πνεύμα της αληθείας ο παράκλητος ο ΗΝ_ΩΝ_ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

1=Α
5=Ε
3=Γ
9= Ι
17-Ρ-ω

ΑΓΕΙ ο Ρ-ω δηλαδή ο 153-παράκλητος

η ώρα αυτή μας οδήγησε τον 20ο αιώνα και εξακολουθεί να μας οδηγεί και τον 21ο αιώνα αλλά και μελλοντικά θα μας οδηγεί μέχρι το Ω- τέλος όλων των αιώνων και την ολοκλήρωση του έργου της επανόδου .
πέρας του Β' μέλους
και ειδον αλλον αγγελον ισχυρον καταβαινοντα εκ του ουρανου περιβεβλημενον νεφελην και ιρις επι της κεφαλης και το προσωπον αυτου ως ο ηλιος και οι ποδες αυτου ως στυλοι πυρος
και ειχεν εν τη χειρι αυτου βιβλαριδιον ανεωγμενον και εθηκεν τον ποδα αυτου τον δεξιον επι την θαλασσαν τον δε ευωνυμον επι την γην
και εκραξεν φωνη μεγαλη ωσπερ λεων μυκαται και οτε εκραξεν ελαλησαν αι επτα βρονται τας εαυτων φωνας

Apocalipse 10:1-3

Δεν υπάρχουν σχόλια: