Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ελλήνων Δώρα 3


("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :

 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ

ΕΛΑΙΑ-ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ :(απο τα ευαγγέλια-ιησού χριστού) .
Αποκ. 11:3-6 Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης. Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή. Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών,(ο ΗΛΙΑΣ) και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν,(ο ΜΩΫΣΗΣ) οσάκις εάν θελήσωσι.
 

Ματθ. 24:3-5 Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.........(σημ: όλο το κεφάλαιο ΚΔ=24ον του ματθ. αναφέρεται στην πορεία της ανθρωπότητος απο χριστού εως συντελείας των αιώνων)

Ματθ. 26:20-30 Ότε δε έγεινεν εσπέρα, εκάθητο εις την τράπεζαν μετά των δώδεκα.....Και ενώ έτρωγον, είπεν· Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου·και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας, έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Πίετε εξ αυτού πάντες· διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πίει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου (τον οίνον) έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ' υμών εν τη βασιλεία του Πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών.(σημ: η τελευταία πράξις του δράματος για τον ιησού εκτυλίχθηκε στο όρος ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, έκτοτε δεν έδρασε ξανά ως άνθρωπος αλλά οδηγήθηκε στον σταυρό και τον υλικό του θάνατο).

Μάρκ. 15:22-24 Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Κρανίου τόπος.Και έδιδον εις αυτόν να πίη οίνον μεμιγμένον με σμύρναν· αλλ' εκείνος δεν έλαβε.Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζοντο τα ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τι έκαστος να λάβη.(το ΤΕΛΟΣ του ιησού συνοδεύτηκε απο οίνον μεμιγμένον με σμύρναν=όχι αυθεντικόν οίνον-αλλά παραποιημένο, γιαυτό και αρνήθηκε να τον πίη ο ιησούς παρότι αυτός θα τον ανακούφιζε απο τον πόνο των πληγών του)

Ιωάν. 2:1-11Και την τρίτην ημέραν έγεινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί.Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον.Και επειδή έλειψεν ο οίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· Οίνον δεν έχουσι...........Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Γεμίσατε τας υδρίας ύδατος. Και εγέμισαν αυτάς έως άνω.Και λέγει προς αυτούς· Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον. Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το ύδωρ εις οίνον μεταβεβλημένον και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέται όμως ήξευρον οι αντλήσαντες το ύδωρ φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν· Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον βάλλει, και αφού πίωσι πολύ, τότε τον κατώτερον· συ εφύλαξας τον καλόν οίνον έως τώρα.Ταύτην την ΑΡΧΗΝ των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού, και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού.
http://1.bp.blogspot.com/___ttnildUKE/R4IGL8XV2zI/AAAAAAAAAKI/aNC2xTp9tnw/s1600/sikia.jpg
ΣΥΚΗ :
Στην Αρχαία Ελλάδα η συκιά αποτελούσε δέντρο ιερό. Σύμφωνα με την ιστορία , ένας από τους πολλούς λόγους που ώθησαν τον Ξέρξη να κατακτήσει την Ελλάδα ήταν τα ξακουστά σύκα της χώρας, κυρίως τα Αττικά σύκα. Οι Αθηναίοι υπεραγαπούσαν τα σύκα για το λόγο αυτό και η εξαγωγή τους ήταν απαγορευμένη με νόμο. Η συκή, στην αρχαία Ελλάδα σύμβολο της γονιμότητας και του Διονύσου, ένα προσωνύμιο του οποίου ήταν Συκίτης. Από ξύλο συκιάς ήταν φτιαγμένα τα αρχαιότερα αγάλματα του θεού και από το ίδιο ξύλο έφτιαχναν τους φαλλούς, που κρατούσαν σε ορισμένες γιορτές οι πιστοί.(σε άλλη παράδοση-μύθο το Δένδρο της συκής ήταν Δώρο της Δήμητρας-θεάς της Γεωργίας προς τον ελευσίνιο βασιλέα, λόγω της φιλοξενίας του, τον οποίο και δίδαξε την καλλιέργεια της).


Γεγονός είναι ότι η Συκιά ως Δένδρο πάντοτε συμβόλιζε το πνεύμα του καλού αλλά και του κακού ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ καλού-αγάπη (όφις υψωμένος-αναστημένος) και κακού-διανόηση (όφις πονηρός-υποχθόνιος) .Το δένδρο της γνώσεως είναι αυτό τούτο το ΑΜΙΓΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΓΩ-ΟΝ) .


Γέν. 2:8-9 Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον, τον οποίον έπλασε.Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήση εκ της γης παν δένδρον ώραίον εις την όρασιν και καλόν εις την γεύσιν· και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού.[ ξύλον ζωής=το πνεύμα του θεού εντός μας και ξύλον γνώσεως= το αμιγώς δισύνθετον (καλού-κακού) πνεύμα=εγώ=ον του ανθρώπου το οποίον αφενός χρήζει μετουσίωσης (το μέρος του κακού) και αφετέρου χρήζει απλοποίησης (το εγώ-ον -άνθρωπος) ώστε οι εκφράσεις του να είναι απλές-αγνες-αγαθές-εναρετες-θετικές του καλού, σύμφωνες με τον νόμο και το θέλημα του θεού-της αγάπης-σωφίας .

η Συκή όντως κάνει πολύ γλυκούς καρπούς οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα προς την φύση του καλού το οποίον αρχικά μπορεί να είναι γλυκό ( αλήθεια-θεωρητικό μέρος) ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ ΠΙΚΡΑΙΝΕΙ (αλήθεια-πρακτικό μέρος). Αυτό ακριβώς συμβαίνει και απο την πλευρά του κακού που σηνήθως είναι-προσφέρει γλύκα-είναι γλυκό διότι δελεάζει με επιφανειακά γλυκά πράγματα-παρανομίες-ασωτείες-μέθη (μοιχεία-οινοποσία-ναρκωτικά-πολυφαγία- γλυκοφαγία-πλούτος-χρήματα-κέρδη-υλικά αποκτήματα-σέχ-πολυγαμία-διασκέδαση κλπ) αλλά στο τέλος καταλήγει να πικραίνει αφού προκαλέι εξαρτήσεις δεσμεύσεις-πόνο-πίκρα-δυστυχία ανείπωτη . ένα άλλο στοιχείο ΔΥΑΔΙΚΟ που δείχνει την δισυνθετότητα του δένδρου της συκής είναι ότι αυτή τον χειμώνα (που είναι κρύο-παγωνιά) ΑΠΟΓΥΜΝΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ (σε σχέση με την ελιά η οποία είναι ΑΕΙΘΑΛΗΣ) και αυτό μπορεί να σημαίνει απογύμνωση του κακού ανθρώπου-συκή απο το κάθε καλό του λόγω της άνομης-παράνομης-άσωτης ζωής του ή μπορεί να σημαίνει ότι ο καλός άνθρωπος-συκή έχει αποβάλει απο την ζωή του κάθε περιττό-κακό και πορεύεται ΤΑΠΕΙΝΟΣ-απογυμνωμένος απο πάθη και λάθη και το ίδιο το κακό του, ακόμη δε και απο την προσδοκία ανταπόδοσης καλού εκ μέρους του θεού (λιτός-γυμνός-απέριττος).


Αποκ. 10:8-11 Και η φωνή, την οποίαν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλει μετ' εμού και έλεγεν· Ύπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρί του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης. Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγων προς αυτόν, Δος μοι το βιβλιάριον. Και λέγει προς εμέ· Λάβε και κατάφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν τω στόματί σου θέλει είσθαι γλυκύ ως μέλι.Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό· και ήτο εν τω στόματί μου ως μέλι γλυκύ· και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου.Και μοι λέγει· Πρέπει πάλιν να προφητεύσης περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών (ιωάννης ο ηγαπημένος).

Ματθ. 21:18-22 Ότε δε το πρωΐ επέστρεφεν (Ο ΙΗΣΟΥΣ) εις την πόλιν, επείνασε· και ιδών μίαν συκήν επί της οδού, ήλθε προς αυτήν και ουδέν ηύρεν επ' αυτήν ειμή φύλλα μόνον, και λέγει προς αυτήν· Να μη γείνη πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα. Και παρευθύς εξηράνθη η συκή. Και ιδόντες οι μαθηταί, εθαύμασαν λέγοντες· Πως παρευθύς εξηράνθη συκή; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, εάν έχητε πίστιν και δεν διστάσητε, ουχί μόνον το της συκής θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπητε, Σηκώθητι και ρίφθητι εις την θάλασσαν, θέλει γείνει·και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει.(άκαρπη συκή σημαίνει άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε στην ζωή του καρπούς άξιους μετανοίας κακού και πίστεως καλού και συνεπώς ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος-πνευματικά λόγω της απιστίας και αμετανοησίας του= άγονη και στείρα ενσάρκωση= αποτυχία-απώλεια πνευματική).


Αποκ. 22:1-2 Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου.Εν τω μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ' έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών


(εντεύθεν και εντεύθεν= απο εκεί και απο εδω= δύο δένδρα=ζωής-γνώσεως, τα οποία ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝΑ : ήτο το δένδρον της ζωής το οποίο όμως δένδρο κάνει κάθε μήνα καρπούς!! :φέρον καρπούς δώδεκα, καθ' έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού= συνεπώς πρόκειται περι πνευματικού δένδρου το οποίο είναι ΘΑΛΛΕΡΟΝ-ΑΕΙΘΑΛΕΣ-ΑΓΛΑΟΚΑΡΠΟΝ και του οποίου δένδρου: και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών= ολόχρονα το δένδρο έχει φύλλα (αειθαλές-ελιά) τα οποία οι άνθρωποι-το δένδρο της γνώσεως θα χρησιμοποιούν για να αυτο-θεραπεύονται απο την πλάνη και αδικία και αναλήθεια τους (λόγω της δισύνθετης φύσης τους και έως ότου τα πάντα επιστρέψουν στον θεό όπου κακόν δεν υπάρχει ούτε και ανάγκη θεραπείας ασθένειας ή άγνοιας της αλήθειας) .

1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :

 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ
σίτος-άρτος=σωμα χριστού=αγάπη θεού
άμπελος-οίνος=αίμα χριστού=σοφία θεού αλλά και ψυχή-(θυμικόν) διάνοια-(λογικόν) του ανθρώπου= οίνος ψυχής (μέθη) νοήσεως (σύγχυση) δηλαδή κοσμικής-καλλιτεχνικής-επιστημονικής-φιλοσοφικής διανόησης-παρα-ζάλης-μέθης (πλάνη-αδικία-αναλήθεια) .
ο σίτος και ο οίνος είναι τα υλικά σύμβολα δια των οποίων ο άνθρωπος θα πρέπει να οδηγείται (εξετάζοντας τις υλικές τους ιδιότητες-αρετές) και να ανάγεται στο πνεύμα και την αλήθεια την οποία όχι μόνο θα ακολουθεί αλλά και θα δια-τρέφεται δια βίου-ζωής (τόσον υλικά όσον και ψυχικά και πνευματικά). Ο οίνος λόγω της διπλής ιδιότητας του, αφενός της πνευματικής και αφετέρου της διανοητικής, χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός και να αυτο-φρουρείται απο το κακό της διάνοιας του (που παρ-ομοιάζει με το πνεύμα διότι σκέψεις κάνει τόσο το πνεύμα-πνευματικές όσο και η διάνοια-διανοητικές, τα αποτελέσματα τους όμως είναι αυτά του καλού-το πνεύμα του καλού και του κακού-το πνεύμα του κακού που εκφράζεται μέσα απο την διάνοια του ανθρώπου όταν αυτός δεν έχει ΥΠΑΓΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ. αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η διάνοια του έχει υπαχθεί στο πνεύμα του κακού-απομονώνοντας-φιμώνοντας-απο-σιωπώντας το πνεύμα του καλού) .

άρτος=70=7
οίνος=70=7
άρτος=οίνος= αγάπη+σοφία= ιησούς χριστός
ελαία=27 + έλαιον=54= 81 (9χ9)
ελευθερία=81
ελαία+έλαιον= ελευθερία (ελαία=το δένδρο της σοφίας θεού που σώζει-ελευθερώνει-λυτρώνει, έλαιον= το αίμα των καρπών-της σοφίας δια του οποίου χρίεται ο μαθητής-μυούμενος-μεμυημένος -μύστης της μυήσεως (μαία) και αναδεικνύεται στην γη υιός-τέκνο θεού και σωτήρας των συνανθρώπων του. (9χ9= μέγστος κύκλος μυήσεως (ΧΡίσμα) στην αλήθεια-αγάπη-πνευματική σωφία θεού- δημιουργία πνευματικής ζωής-θέωση)

σύκα=49= 7χ7 = ο μέγιστος κύκλος ανταποδόσεως του καλού ή του κακού στις αντίστοιχες πράξεις του ανθρώπου .
συκή=55 =10 (=+5=καλόν + -5=κακόν= 10)= το ανθρώπινον ον-εγώ το οποίον σε απόλυτη τιμή=5 και το οποίο έχει δυνατότητα να γίνει δέντρο ζωής-αλήθειας εαν και εφόσον αυτο-τελειωθεί ηθικά και πνευματικά (μετουσίωση του πνεύματος του κακού σε καλό και απλοποίηση των εκφράσεων του όντος στην καθημερινότητα) σε αγάπη-σωφία θεού (10λογος αγάπης-10λογος σωφίας-10λογος μυήσεως), (10= το εγώ-ο εγωϊσμός-το κακό πνεύμα του ανθρώπου μηδενίζεται (0) και το αμιγώς δισύνθετο πνεύμα του ανθρωπου απλοποιούμενο γίνεται μονάς (1) και επιστρέφει στον θεό-μονάδα .

(Ματθ. 4:1-4 τοτε ο ιησους ανηχθη εις την ερημον υπο του πνευματος πειρασθηναι υπο του διαβολου και νηστευσας ημερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσερακοντα υστερον επεινασεν και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν αυτω ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου ) .

ελαία-έλαιον=πνεύμα-σοφία θεού (ουρανού σοφία-πνευματικός ουρανός) την οποία συνήθως φέρουν μαζί τους οι ουράνιοι απεσταλμένοι του ουρανού και του θεού (σωκράτης-πλάτων-αλέξανδρος-σόλων-λυκούργος-αριστείδης-ηράκλειτος-εμπεδοκλής-πυθαγόρας-όμηρος... και άλλοι τόσοι "έλληνες σοφοί" ων ούκ έστιν αριθμός) .

συκή-σύκα= το ανθρωπινον ον-εγώ-πνεύμα και η δυνατότητα του να κάνει καρπούς καλούς ή καρπούς κακούς : Ματθ. 12:33 η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η  ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται. Ματθ. 7:16-20 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα. ως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει. ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν. παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται. αραγε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους .

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Ελλήνων Δώρα 2

http://shelton.berkeley.edu/175c/Dionysus/L9812140002.jpg
η παρουσία του θεού διονύσου στο πλοίο γίνεται αιτία το κατάρτι να βλαστήσει και να γίνει καρποφόρος άμπελος-7 βότρυς και οι 7 πειρατές που τον συνέλαβαν να μετατραπούν σε δελφίνια
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Dionysos_Ariadne_Louvre_F3.jpg/250px-Dionysos_Ariadne_Louvre_F3.jpg
ο διόνυσος προσφέρει στην αριάδνη οίνο
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :
 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ :
ο Θεός Διόνυσος είναι γιος του Δία και της Σεμέλης κόρης του Κάδμου (είναι ο ΑΔΑΜ-KADEM) η οποία ούσα έγκυος το παιδί του Δία ζήτησε απο τον εραστή της τον Δία-πατέρα των θεών να εμφανισθεί μπροστά της σε όλο του το μεγαλείο απόδειξη ότι την αγαπά. ο Δίας εμφανίζεται και όλο το παλάτι τυλίγεται στις φλόγες. ο Διόνυσος διασώζεται από τις φλόγες που έζωσαν το παλάτι του Κάδμου (μετά από την εμφάνιση του Δία σε όλο του το μεγαλείο) χάρη στην παρέμβαση της γης, που άφησε τον κισσό τυλίξει τους κίονες του ανακτόρου και να διασώσει το θείο βρέφος. Ο Δίας τοποθέτησε το βρέφος στον μηρό του εν αγνοία της Ηρας και το έβγαλε στο φως την κατάλληλη στιγμή, όταν ολοκληρώθηκε η κύησή του. Εξαιτίας του γεγονότος ότι γεννήθηκε ανάμεσα στα αστροπελέκια του Δία και την πυρκαγιά του ανακτόρου, ο Διόνυσος έφερε την επωνυμία πυριγενής και εξαιτίας του γεγονότος ότι συνέχισε την κύησή του στον μηρό του πατέρα του μηρορραφής, διμήτωρ (μια υλική-η Σεμέλη και μια θεϊκή-ο Δίας) και δισσότοκος ....

ΑΘΗΝΑ :
Κατά την Μυθολογία η πόλη έχει το όνομα της θεάς Αθηνάς, μετά από τον αγώνα διεκδίκησης της με τον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα για να αναδειχθεί το καλύτερο δώρο, που είχε να δώσει ο καθένας για την πόλη. Συγκεκριμένα ο πρώτος βασιλιάς της Αθήνας Κέκρωπας, έπρεπε να αποφασίσει παρουσία όλων των κατοίκων της πόλης του ποιος θα αναλάμβανε απο τους δυο θεούς προστάτης της πόλης του. Οι δύο θεοί ο Ποσειδώνας και η Αθηνά θα έκαναν από ένα δώρο στον Κέκροπα και αυτός θα έκρινε ποιο είναι το καλύτερο οπότε αυτός θα γινόταν προστάτης της πόλης και θα έδινε το όνομα του σε αυτήν η οποία μέχρι τότε έφερε το όνομα του βασιλιά Κέκρωπα και λεγόταν Κεκρωπία. Εμφανίστηκαν λοιπόν και οι δύο μπροστά στον Κέκροπα και πρώτος ο Ποσειδώνας χτύπησε την τρίαινά του στον βράχο της ακρόπολης και ξεπετάχτηκε ένα πανέμορφο άλογο (σε παραλλαγή του μύθου λέγεται ότι έτρεξε νερό) όπου ο Ποσειδώνας τους εξήγησε ότι στον πόλεμο με τους εχθρούς του πάντοτε θα είναι νικητές με αυτά τα ζώα. Μετά η Αθηνά χτύπησε το δόρυ της τον βράχο και βλάστησε ένα δένδρο η ελιά όπου η Αθηνά τους εξήγησε ότι το δένδρο αυτό είναι το δένδρο της ειρήνης και θα τους δώσει καρπούς και χυμό για να τρώνε αλλά και υλικό-έλαιο για να φωτίζουν τα σπίτια και την πόλη τους . Ο Κέκροπας παραξενεύτηκε αλλά και εντυπωσιάστηκε από το δώρο της Αθηνάς και αποφάσισε να διαλέξει το δώρο της και αυτήν ως προστάτιδα της πόλης. Έτσι πήρε η Αθήνα το όνομά της απο την θεά Αθηνά για την οποία πόλη ο Αθηναίος Νομοθέτης Σόλων Προφήτευσε : Η πόλη μας ποτέ δεν θα χαθεί σύμφωνα με τη θέληση και τη διάθεση του Δία και των μακαρίων αθανάτων θεών. Γιατί μια τόσο μεγαλόψυχη προστάτιδα, κόρη πατέρα ισχυρού, η Παλλάδα Αθηνά, έχει τα χέρια της απλωμένα πάω από την πόλη. ...σόλωνος παρακαταθήκες)

ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΠΥΡΙΓΕΝΗΣ
ΠΥΡ=ΠΝΕΥΜΑ (του Δία)
ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΔΙΜΗΤΩΡ
ΔΥΟ ΜΗΤΕΡΕΣ-μία θνητή και μία αθάνατη (πνεύμα άνθρωπος-πνεύμα θεού)είναι γιαυτό που ο Διόνυσος εμφανίζεται στους μύθους να έχει ισχυρή θεϊκή φύση αλλά και ανθρώπινα πάθη (είναι πάθών θεός αλλά και πάσχων άνθρωπος) και είναι επίσης φανερό γιατί και ο οίνος τον οποίο εκπροσωπεί και προσφέρει είναι επίσης διπλής φύσεως-διπλής επιλογής-διπλής καταστάσεως, είναι ο οίνος ΣΩΦΙΑΣ ΘΕΟΥ και ο οίνος διανοητικής γνώσης- επιστήμης- φιλοσοφίας κλπ που χωρίς την υπαγωγή τους στην θεία σοφία-σωφία οδηγούν-καταντούν μια πλάνη-δύναμη η οποία καταστρέφει τους ανθρώπους ή στην καλλίτερη περίπτωση τους αδικεί και τους εκμεταλλεύεται.(σημ: και ο ιησούς-χριστός υπήρξε υιός θεού-υιός ανθρώπου-αδάμ)

ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ
ΔΙΑΣ=ΑΘΗΝΑ (ξεπήδησε πάνοπλη απο την κεφαλή του)= εκδηλωμένη η θεία- θεϊκή Σοφία και συνεπώς και το δένδρο της η ελαία και το έλαιον είναι προϊόντα σωφίας τα οποία υλικά θρέφουν-συντηρούν-διατηρούν την ζωή την υγεία και αρμονία-ειρήνη στον άνθρωπο που τα χρησιμοποιεί και βέβαια αποτελούν με τις ιδιότητες τους σύμβολα σωφίας και αλήθειας-οδηγούν στην θεία σοφία και αλήθεια ακριβώς γιατί δημιουργήθηκαν και παραχωρήθηκαν απο τον θεό δημιουργό τους για οδήγηση πνευματική δηλαδή οδηγούν και εξηγούν τον γεννήτορα τους την Πνευματική Σωφία-Αθηνά . 
Α-γιον-αγαθόν-αγνόν Πνεύμα
Θ-εού Σοφία-ΘΕΑ
Η-θική Δικαιοσύνη
Ν-οημών ουσία-ζωή
Α-ρετή (αιώνια-αθάνατη) αρετών
ΘΕΑ-ΑΓΙΑ-ΑΓΑΘΗ-ΑΓΝΗ-ΗΘΙΚΗ-ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ-ΑΡΕΤΗ ΑΡΕΤΩΝ

Σ-ιός= θεός-σωτήρ
Ω-ν= υπάρχων
Φ-ως
Ι-σχύς-ρόν
Α-ληθεια-ς
ΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ-ΩΝ-ΦΩΣ-ΙΣΧΥΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΛΗΘΕΙΑ=εμπεριέχει τις λέξεις Θάλεια- θεία- ελαία κλπ δηλαδή η αλήθεια είναι μια ελαία που θάλλει ! (σημ-1: "αρχή σοφίας φόβος θεού ενσυνείδητος τη μυήσει".Η Πνευματική Σωφία δεν είναι διανοητική ή ψυχική ή υλική ή επιστημονική ή φιλοσοφική ή φυσιολατρική ή θρησκευτική. Η πνευματική σωφία είναι ουράνιος, υπερβατική, αγνή-πύρινη-καθαίρουσα, αγία-αληθοποιός, αγαθή-αγαθοποιός, πανίσχυρη, σωτήρια, είναι "θεός επι της γης όπως και στον ουρανό" συνεπώς εγώ, ο μαθητής της σοφίας, έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές: ηθικές-καθαρτήριες, γνωσιολογικές-υπαγωγής της διανοίας μου στην πνευματική σωφία αλλά και πνευματικές-διακριτικές του καλού και του κακού να μπορώ να έχω ελπίδα ότι θα μου δοθεί άνωθεν η σωφία να μπορώ να αναγνωρίζω την πνευματική σωφία και να υπάγωμαι σε αυτήν πνευματικά και μόνον τότε θα μπορώ να διακρίνω φωτιστικά τις επιμέρους τις εκφράσεις και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί και ταυτίζεται σε αυτόν τον κόσμο (θεά αθηνά-ελιά-γλαύκα-πόλις αθήνα-ακρόπολις κλπ) .

ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΕΛΑΙΑ=ΣΟΦΟΣ

Ε-κλεκτός αγάπης
Λ-υτρωτής-ελευθερωτής
Α-ληθινός πίστεως
Ι-σχυρός πνεύματος
Α-ρρενας σοφίας
ΕΚΛΕΚΤΟΣ-ΛΥΤΡΩΤΗΣ-ΑΛΗΘΙΝΟΣ-ΙΣΧΥΡΟΣ-ΑΡΡΕΝΑΣ

(σημ-2 : απεσταλμένοι οι οποίοι ταυτίστηκαν με την πνευματική σωφία-ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ υπήρξαν στο παρελθόν σε όλα τα έθνη-λαούς, κυρίως όμως γνωρίζουμε, λόγω και της θρησκείας, ονόματα όπως οι ΗΛΙΑΣ ο προφήτης, ΙΩΑΝΝΗΣ ο πρόδρομος, Κωνσταντίνος ο Α', Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος-ΙΑ', αλλα και αρχαίοι ήρωες όπως ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ο ΘΗΣΕΑΣ και θεότητες όπως η ΑΘΗΝΑ και ο ΔΙΑΣ κλπ) .

ο θεός=
άναρχος αρχή-μονάς=ενας, δυαδικός, τριαδικός, μόνος, ων
θεός πατήρ=αλήθεια-ήλιος-ισχύς=1(2-3)
θεός υιός-λόγος= αγάπη-φως-θέλησις=2
θεός πνεύμα= σοφία-πύρ-φαντασία=3

ο Δημιουργός-τριάς δημιούργησε δια αυτοπροβολής του το ΟΥΡανιο-Δίπολο το οποίο πλέον ώς ο θεός και αντ'αυτού δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο-12 και 12 αρχαγγελικά και αγγελικά τάγματα, εν συνεχεία δημιούργησαν τον ψυχικό-αιθερικό κόσμο και ολοκλήρωσαν την τριαδική δημιουργία με το υλικό σύμπαν-τον κόσμο στον οποίο υπάγεται και η γη μας . (για μας τους ανθρώπους θεός είναι ο ιησούς χριστός αλλά και το ουράνιο γεννητορικό Δίπολο η ΠΑΝΑΓΙΑ και ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ- όπως μας είναι γνωστοί) (εμείς δε οι έλληνες μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι όλα τα ζεύγη προ ΔΙΑ αλλά και μετα με τον ΔΙΑ (6+6=12 και 6+6=12 ) είναι εκφράσεις-αυτοπροβολές γεννητορικές και ότι κατεξαίρεση ο πατήρ θεών τε και ανθρώπων ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ παρουσιάζεται πολύπλευρα και ως πατέρας των θεών -ο ών- και ως πατέρας των ανθρώπων -ουρανός- ) .
ΑΘΗΝΑ-ΕΛΑΙΑ-ΕΛΙΕΣ και ΕΛΑΙΟΝ
ΣΟΦΙΑ-ΔΕΝΔΡΟ ΣΟΦΙΑΣ-ΚΑΡΠΟΙ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΙΑ-ΕΛΑΙΟΝ=
κλάδος ελαίας-ειρήνης
στέφανος αθλητών-νικητών
περιστερά-νώε-ελευθερία
χρίσμα-χρίσις βασιλέων-ιερέων-πιστών
ευχέλαιον-ίαση ασθενών
φωτισμός βωμών-ιερών-χώρων λατρείας-οικιών-πόλεων κλπ.

ΕΛΑΙΑ-ΕΛΑΙΟΝ=ΣΩΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ-ΝΙΚΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΧΡΙΣΜΑ-ΙΑΜΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΒΡΩΣΙΣ-ΠΟΣΙΣ ΚΛΠ.

ΕΛΑΙΑ= 5+11+1+9+1=27= (999)=9
2=δίπολον-γεννήτορες
7=τέκνα-πνεύματα-δώρα
-----------
9= μυητικόν υικον-θυγατρικόν πνεύμα=κλίμακα ανόδου των αριθμών-αρετών του ουράνιου πνεύματος (άνθρωπος δημιουργημένος=1-2-3-4-5 αυτό-δημιουργικόν έργον του ανθρώπου=6-7-8-9 και10)
1=Α= μονάς-εν-αρχή άναρχος= α-ω
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=115 (Ε=11 Λ=5)
1-9= ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
1-9=
1-5 = δημιουργεί ο θεός 
1= πνεύμα(ισχύς=αλήθεια-αγάπη-σωφία)
2=ψυχή (θέληση-αγάπη)
3=διάνοια(φαντασία-σωφία)
---
4= ύλη (ισορροπία-συμμετρία-σοφία)
5=εγώ-ον-αμιγώς δισύνθετον πνεύμα (καλόν-κακόν)
----
6-9 αυτοδημιουργεί ο άνθρωπος
6=τελείωση πνευματική-ένωση
7=ηθική τελειοποίηση-νόμος
8=αρμονική σύζευξη με τον ουρανό-αρμονία
9=δημιουργική συνεργασία στην γη με τον ουρανό-μύηση
(10= ο άνθρωπος καθίσταται δένδρο ζωής-αλήθειας=μονάς)

ΕΛΑΙΟΝ= ελιον και άλιον δηλαδή ηλιακόν (πύρ-φως) και θαλασσινόν (ύδωρ-άλας)

ΕΛΑΙΑ=27+ ΕΛΑΙΟΝ=54= 81= 9Χ9= ο μέγιστος δημιουργικός κύκλος της μυήσεως ο οποίος επιφέρει στον μαθητή την πλήρη απελευθέρωση-ελευθερία του

ελαία+έλαιον=ελευθερία=81

ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ-ΕΛΑΙΑ-ΑΘΗΝΑΙ
ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΙΑ ΣΩΦΙΑ-ΜΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ

ΕΛΛΑΣ-ΕΛΑΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
το πνεύμα της πνευματικής σωφίας-το δένδρο της σοφίας-αλήθειας- το δημιουργικό αποτέλεσμα της αλήθειας ("και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς")

ΑΘΗΝΑ=30 + ΕΛΑΙΑ=27 + ΕΛΑΙΟΝ=54= 111

ελλάς=46+ελαία= 27= 73
νόμος=73
σωφία=73

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Ελλήνων Δώρα

 η θεά αθηνά παραδίδει το πρώτο κλαδί ελιάς προς φύτεψη
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η θεά Δήμητρα και η Κόρη της Περσεφόνη- έχοντας διδάξει την καλλιέργεια του σίτου  στον Τριπτόλεμο, τον αποστέλλουν με ένα φτερωτό άρμα δρακόντων να ταξειδεύσει σε όλη την γη και να διδάξει την καλλιέργεια του ΣΙΤΟΥ στους ανθρώπους .

1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :
 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ
ΣΙΤΟΣ : (τετ-ΑΡΤΟΣ)
Στάχυς-Σίτος-Αρτος= ΔΗΜΗΤΡΑ
(σύμβολο της αγάπης-του λόγου-δένδρο ζωής)
ΟΙΝΟΣ :
Αμπελος-(βότρυς)Σταφύλια-Οίνος= ΔΙΟΝΥΣΟΣ
(σύμβολο της ουράνιας πνευματικής σωφίας-οίνος πνευματικής σωφίας-τέρψης και της ανθρώπινης κοσμικής και διανοητικής σοφίας-οίνος γνώσεως-μέθης)
ΕΛΑΙΟΝ :
Ελαία-Ελιές-Ελαιον= ΑΘΗΝΑ
(σύμβολο της σοφίας του θεού- του αγίου πνεύματος της αλήθειας και του αγίου παρακλήτου-δένδρο σοφίας και αλήθειας)
ΣΥΚΑ :
Συκή-(όλυνθοι)φρέσκα Σύκα-αποξηραμένα σύκα= ΔΙΟΝΥΣΟΣ
(σύμβολο του ανθρώπινου δισύνθετου πνεύματος-δένδρο γνώσεως καλού και κακού)
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΣΙΤΟΣ-ΑΡΤΟΣ
το όνομα ΧΡ-ιστός εμπεριέχει το ΧΡίσμα ΧΡ (χάρις-χρέος) και την λέξη ΣΙΤΟΣ ή ΙΣΤΟΣ : ο ιστός ΧΡ και ο ΣΙΤΟΣ χρ. συνεπώς ο ΧΡιστός ταυτίζεται με τον ΣΙΤΟ και τον εξ αυτού παραγόμενο ΑΡΤΟ και μάλιστα τον ΘΕΪΚΟ ΑΡΤΟ_ΣΙΤΟ καθώς το ΧΡ δίνει την ιδέα της αλήθειας και του χρίσματος-χάριτος σε αυτόν που στο όνομα του επισημαίνεται η αλήθεια αυτή (το ΧΡίσμα ΣΙΤΟΣ-άρτος).

Ιωάν. 6:35-40 Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε....διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχί διά να κάμω το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με.Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός, παν ό,τι μοι έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα.....(Ἰωά ΣΤ-51-58) ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.  Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ.Καθώς με απέστειλεν ο ζων Πατήρ και εγώ ζω διά τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ.Ούτος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχί καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα.

ΧΡΙΣΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ματθαίου ΚΣΤ-26-30 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς καινής διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν (ελαία-έλαιον). 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ= (το όνομα του εμπεριέχει) 
Ο-Ι-Ν-Ο-Σ + ΔΥΣ= ΔΥαδικόΣ-ΔιπλοΥΣ (ΔΥαΣ) 
Διόνυσος= ΔΥαδικόΣ ΟΙΝΟΣ
οίνος πνευμα και οίνος διάνοια
οίνος πνεύμα= ΣΩΦΙΑ 
οίνος-διάνοια=διανοητική σοφία (η οποία χωρίς την υπαγωγή της στην πνευματική σωφία γίνεται-καταντάει ΠΛΑΝΗ-ΠΑΡΑπλάνηση)
οίνος πνευματικής σωφίας= σωφία-τέρψη-πνευμάτωση-υπερβατισμός
οίνος διανοητικής σοφίας=επιστήμη-γνώση-φιλοσοφία-ευδαιμονία-μέθη

Αποκ. 14:14-20 Και είδον, και ιδού, νεφέλη λευκή, και επί της νεφέλης εκάθητό τις όμοιος με υιόν ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρί αυτού δρέπανον κοπτερόν.Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού, κράζων μετά μεγάλης φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον, διότι ήλθεν εις σε η ώρα του να θερίσης, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης.(στάχεις-ΣΙΤΟΣ) Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην, και εθερίσθη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν τω ουρανώ, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερόν.Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και εφώναξε μετά κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον το κοπτερόν, λέγων· Πέμψον το δρέπανόν σου το κοπτερόν και τρύγησον τους βότρυας της αμπέλου της γης, διότι ωρίμασαν τα σταφύλια αυτής. (ΟΙΝΟΣ) Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της γης και έρριψε τα τρυγηθέντα εις τον μεγάλον ληνόν του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο ληνός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίμα εκ του ληνού έως των χαλινών των ίππων εις διάστημα χιλίων εξακοσίων σταδίων.(οίνος-αίμα- διανοητικής σοφίας=πλάνη γιαυτό και ερρίφθηκαν στην ληνον του θυμού του θεού) .

( ο Λόγος) ΧΡΙΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ (η Παρθένος)

ΧΡΙΣΤΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ = Ο ΛΟΓΟΣ-αγάπη (δένδρο ζωής-πνεύμα καλού).

ΑΔΑΜ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ= το αμιγώς δισύνθετον εγώ-πνεύμα-ον άνθρωπος (δένδρο γνώσεως καλού-κακού με δυνατότητα να γίνει δένδρο σωφίας-αλήθειας) .

οι δυνάμεις του Άρτου-Λόγου 
(....όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα)

Α-γάπη στην ψυχή -πνευμα (παρέχει δωρεάν σε όλους)
Ρ-ωμαλαιότητα στη νόηση (συλλαμβάνει-κατανοεί)
Τ-απεινότητα στο εγω-ύλη (δεν εγωστρεφεί)
Ο-φειλή βοηθείας-αλληλεγγύης στην ύλη-διάνοια
Σ-ωφία στο πνεύμα-σοφία στην διάνοια.
ΑγαπώνΡωμαλαίοςΤαπεινόςΟφειλέτηςΣοφός

σημ: τρώγω-η βρώσις του άρτου-λόγου-αγάπης του χριστού σημαίνει μύηση στην αλήθεια-του ΑΡΤΟΥ, βιωματική πρακτική τήρηση των αρετών- εντολών της αλήθειας στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας .

οι δυνάμεις του Οίνου-Λόγου/Πνεύματος
(Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα) .


Ο-σιότητα στην ψυχή (καθαρότητα-ιερότητα)
Ι-σχύ στο πνεύμα-λόγο (αλήθεια)
Ν-ουνέχεια στην διάνοια (σύνεση)
Ο-φειλή στην διάνοια-υλική συμπεριφορά
Σ-ωφία-σοφία στο πνεύμα-διάνοια
ΟσιοςΙσχυρόςΝουνεχήςΟφειλέτηςΣοφός

σημ: πίνω-η πόσις του οίνου-αίματος-πνεύματος του χριστού, ομοίως σημαίνει μύηση στην αλήθεια-του ΟΙΝΟΥ, βιωματική πρακτική τήρηση των αρετών- εντολών της αλήθειας στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας.

οι αρνητικές δυνάμεις του διανοητικού οίνου-της κοσμικής μέθης καθιστούν-κάνουν τον μεθυσμένο με οίνο διανοητικό άνθρωπο :

ο- ρμεμφυτος-εκδηλώνεται με ενστικτώδη ορμή και όχι μετά από ώριμη σκέψη
ι- διοτέλής στις αποφάσεις-πράξεις του
ν- οησιαρχούμενος στις σκέψεις του
ο- νος- επίμΟΝΟΣ-(εμμένει στο κακό) πείσμων-μουλάρι στις αποφάσεις του
σ- ύγχυσμένος στην ζωή-ψυχή-διάνοια-επιλογές-προσανατολισμό του
ορμέμφυτος-ιδιοτελής-νοησιαρχούμενος-ονος-συγχυσμένος
πέρας του Α' μέλους

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Δεκαπενταυγουστιανά πολιτικά

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(Ν.Δ) Νέα Δαιμονοκρατία
κάλεσε λέει ο Βορίδης
(ο εμετικός αυτός χύτης χουντοχιτλερικός)
την επάρατο ακροδεξιά να συστρατευθεί
(δηλαδή τον καρά-άντζα-φέρη=μαύρο σκυλί)
και επισκέφθηκε τον πρόεδρο του Λ.Α.Ο.Σ
(Λ=λυκόσκυλα Α= αρκούδες Ο=ουρακοτάγκοι Σ=σαύρες
όπου αυτός αμέσως δήλωσε ότι θα βοηθήσει την ΝΔ
( Νέα Δαιμονοκρατία και είμαι επιεικής μαζί τους )
προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αναλάβει την εξουσία !!

ΣΥ.ΡΙΖ.Α (Σύ Ρίζα)
η νέα αριστερή έντιμη πολιτική πρόταση 
για να συλληφθούν οι πολιτικές ύενες
οι δικαστικοί σαλτημπάγκοι-παλιάτσοι
και οι δημόσιες τίγρεις του ελληνικού θηριοτροφείου
και να αναφανεί η ελπίδα μιας νέας διακυβέρνησης εντίμων
αλλά και να αναγεννηθεί μια νέα αξιοπρέπεια και ελευθερία
στο πάλαι ποτέ ένδοξο και σπουδαίο γένος των ελλήνων πολιτών

ΠΑ.ΣΟ.Κ (παν-σόκ)
η παν-τοτινή κατάρα του έργου του έλληνα λαού είναι αυτοί που αποτελούν την μαύρη σκιά του εαυτού μας είναι αυτοί που διέφθειραν τον έλληνα λαό με το χρήμα το βόλεμα- δημόσιο την κλοπή την νομιμοποίηση της απάτης την θεσμοθέτηση της ατιμωρησίας την παραποίηση της δημοκρατίας είναι αυτοί που πότε με τους εβραίους και τούρκους πότε με τους αμερικάνους και πότε με τους γερμανούς εξαπάτησαν και πρόδωσαν τον έλληνα και τους έλληνες υποθηκεύοντας ξεπουλώντας την χώρα έναντι πινακίου φακής, εν ονόματι του σοσιαλισμού της δημοκρατίας και της ελευθερίας, αυτοί είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι απλά ένας βλάκας και ένας πονηρός, είναι σύστημα διαφθοράς οι άνθρωποι που τους ζηλεύει ακόμα και η λερναία ύδρα. τους ενημερώνω επίσημα ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ είναι εδώ, την εντολή περιμένει ! (ΥΓ: Εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Ηρακλής ἂν ἤμην) .

ΑΝ.ΕΛ ( έλλ-αν-ες)
μην κουράζεστε αγαπητοί μου 
προέχει ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ να φύγει η κατάρα 
και ο σαμαρώσας τον έλληνα λαό
τάλλα βρείτε τα μόνοι σας- όχι δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία

υπόλοιπα αττικής- ΑΡ_Κ_ΟΙ
ισχύει ότι και για τους Θεσπιείς ανέλ
τώρα είναι η ώρα να βγείτε απο την ανυπαρξία σας
εκφράζοντας ταπεινότητα μπροστά στον κίνδυνο της χίμαιρας
και ΥΠΟστηρίζοντας την μόνη αριστερή δύναμη να ΥΠΕΡισχύσει
η ευθύνη είναι όλη δική σας και τα λάθη σας μοιραία για όλους-τέλος !
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Chimera_Apulia_Louvre_K362.jpg/640px-Chimera_Apulia_Louvre_K362.jpg 
Χίμαιρα το τριμορφο τέρας (αίγα-λέων-δράκων)