Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ελλήνων Δώρα 3


("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :

 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ

ΕΛΑΙΑ-ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ :(απο τα ευαγγέλια-ιησού χριστού) .
Αποκ. 11:3-6 Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης. Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή. Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών,(ο ΗΛΙΑΣ) και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν,(ο ΜΩΫΣΗΣ) οσάκις εάν θελήσωσι.
 

Ματθ. 24:3-5 Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.........(σημ: όλο το κεφάλαιο ΚΔ=24ον του ματθ. αναφέρεται στην πορεία της ανθρωπότητος απο χριστού εως συντελείας των αιώνων)

Ματθ. 26:20-30 Ότε δε έγεινεν εσπέρα, εκάθητο εις την τράπεζαν μετά των δώδεκα.....Και ενώ έτρωγον, είπεν· Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου·και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας, έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Πίετε εξ αυτού πάντες· διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πίει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου (τον οίνον) έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ' υμών εν τη βασιλεία του Πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών.(σημ: η τελευταία πράξις του δράματος για τον ιησού εκτυλίχθηκε στο όρος ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, έκτοτε δεν έδρασε ξανά ως άνθρωπος αλλά οδηγήθηκε στον σταυρό και τον υλικό του θάνατο).

Μάρκ. 15:22-24 Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Κρανίου τόπος.Και έδιδον εις αυτόν να πίη οίνον μεμιγμένον με σμύρναν· αλλ' εκείνος δεν έλαβε.Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζοντο τα ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τι έκαστος να λάβη.(το ΤΕΛΟΣ του ιησού συνοδεύτηκε απο οίνον μεμιγμένον με σμύρναν=όχι αυθεντικόν οίνον-αλλά παραποιημένο, γιαυτό και αρνήθηκε να τον πίη ο ιησούς παρότι αυτός θα τον ανακούφιζε απο τον πόνο των πληγών του)

Ιωάν. 2:1-11Και την τρίτην ημέραν έγεινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί.Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον.Και επειδή έλειψεν ο οίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν· Οίνον δεν έχουσι...........Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Γεμίσατε τας υδρίας ύδατος. Και εγέμισαν αυτάς έως άνω.Και λέγει προς αυτούς· Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον. Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το ύδωρ εις οίνον μεταβεβλημένον και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέται όμως ήξευρον οι αντλήσαντες το ύδωρ φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν· Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον βάλλει, και αφού πίωσι πολύ, τότε τον κατώτερον· συ εφύλαξας τον καλόν οίνον έως τώρα.Ταύτην την ΑΡΧΗΝ των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού, και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού.
http://1.bp.blogspot.com/___ttnildUKE/R4IGL8XV2zI/AAAAAAAAAKI/aNC2xTp9tnw/s1600/sikia.jpg
ΣΥΚΗ :
Στην Αρχαία Ελλάδα η συκιά αποτελούσε δέντρο ιερό. Σύμφωνα με την ιστορία , ένας από τους πολλούς λόγους που ώθησαν τον Ξέρξη να κατακτήσει την Ελλάδα ήταν τα ξακουστά σύκα της χώρας, κυρίως τα Αττικά σύκα. Οι Αθηναίοι υπεραγαπούσαν τα σύκα για το λόγο αυτό και η εξαγωγή τους ήταν απαγορευμένη με νόμο. Η συκή, στην αρχαία Ελλάδα σύμβολο της γονιμότητας και του Διονύσου, ένα προσωνύμιο του οποίου ήταν Συκίτης. Από ξύλο συκιάς ήταν φτιαγμένα τα αρχαιότερα αγάλματα του θεού και από το ίδιο ξύλο έφτιαχναν τους φαλλούς, που κρατούσαν σε ορισμένες γιορτές οι πιστοί.(σε άλλη παράδοση-μύθο το Δένδρο της συκής ήταν Δώρο της Δήμητρας-θεάς της Γεωργίας προς τον ελευσίνιο βασιλέα, λόγω της φιλοξενίας του, τον οποίο και δίδαξε την καλλιέργεια της).


Γεγονός είναι ότι η Συκιά ως Δένδρο πάντοτε συμβόλιζε το πνεύμα του καλού αλλά και του κακού ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ καλού-αγάπη (όφις υψωμένος-αναστημένος) και κακού-διανόηση (όφις πονηρός-υποχθόνιος) .Το δένδρο της γνώσεως είναι αυτό τούτο το ΑΜΙΓΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΓΩ-ΟΝ) .


Γέν. 2:8-9 Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον, τον οποίον έπλασε.Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήση εκ της γης παν δένδρον ώραίον εις την όρασιν και καλόν εις την γεύσιν· και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού.[ ξύλον ζωής=το πνεύμα του θεού εντός μας και ξύλον γνώσεως= το αμιγώς δισύνθετον (καλού-κακού) πνεύμα=εγώ=ον του ανθρώπου το οποίον αφενός χρήζει μετουσίωσης (το μέρος του κακού) και αφετέρου χρήζει απλοποίησης (το εγώ-ον -άνθρωπος) ώστε οι εκφράσεις του να είναι απλές-αγνες-αγαθές-εναρετες-θετικές του καλού, σύμφωνες με τον νόμο και το θέλημα του θεού-της αγάπης-σωφίας .

η Συκή όντως κάνει πολύ γλυκούς καρπούς οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα προς την φύση του καλού το οποίον αρχικά μπορεί να είναι γλυκό ( αλήθεια-θεωρητικό μέρος) ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ ΠΙΚΡΑΙΝΕΙ (αλήθεια-πρακτικό μέρος). Αυτό ακριβώς συμβαίνει και απο την πλευρά του κακού που σηνήθως είναι-προσφέρει γλύκα-είναι γλυκό διότι δελεάζει με επιφανειακά γλυκά πράγματα-παρανομίες-ασωτείες-μέθη (μοιχεία-οινοποσία-ναρκωτικά-πολυφαγία- γλυκοφαγία-πλούτος-χρήματα-κέρδη-υλικά αποκτήματα-σέχ-πολυγαμία-διασκέδαση κλπ) αλλά στο τέλος καταλήγει να πικραίνει αφού προκαλέι εξαρτήσεις δεσμεύσεις-πόνο-πίκρα-δυστυχία ανείπωτη . ένα άλλο στοιχείο ΔΥΑΔΙΚΟ που δείχνει την δισυνθετότητα του δένδρου της συκής είναι ότι αυτή τον χειμώνα (που είναι κρύο-παγωνιά) ΑΠΟΓΥΜΝΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ (σε σχέση με την ελιά η οποία είναι ΑΕΙΘΑΛΗΣ) και αυτό μπορεί να σημαίνει απογύμνωση του κακού ανθρώπου-συκή απο το κάθε καλό του λόγω της άνομης-παράνομης-άσωτης ζωής του ή μπορεί να σημαίνει ότι ο καλός άνθρωπος-συκή έχει αποβάλει απο την ζωή του κάθε περιττό-κακό και πορεύεται ΤΑΠΕΙΝΟΣ-απογυμνωμένος απο πάθη και λάθη και το ίδιο το κακό του, ακόμη δε και απο την προσδοκία ανταπόδοσης καλού εκ μέρους του θεού (λιτός-γυμνός-απέριττος).


Αποκ. 10:8-11 Και η φωνή, την οποίαν ήκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλει μετ' εμού και έλεγεν· Ύπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρί του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης. Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγων προς αυτόν, Δος μοι το βιβλιάριον. Και λέγει προς εμέ· Λάβε και κατάφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν τω στόματί σου θέλει είσθαι γλυκύ ως μέλι.Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό· και ήτο εν τω στόματί μου ως μέλι γλυκύ· και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου.Και μοι λέγει· Πρέπει πάλιν να προφητεύσης περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών (ιωάννης ο ηγαπημένος).

Ματθ. 21:18-22 Ότε δε το πρωΐ επέστρεφεν (Ο ΙΗΣΟΥΣ) εις την πόλιν, επείνασε· και ιδών μίαν συκήν επί της οδού, ήλθε προς αυτήν και ουδέν ηύρεν επ' αυτήν ειμή φύλλα μόνον, και λέγει προς αυτήν· Να μη γείνη πλέον από σου καρπός εις τον αιώνα. Και παρευθύς εξηράνθη η συκή. Και ιδόντες οι μαθηταί, εθαύμασαν λέγοντες· Πως παρευθύς εξηράνθη συκή; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, εάν έχητε πίστιν και δεν διστάσητε, ουχί μόνον το της συκής θέλετε κάμει, αλλά και εις το όρος τούτο αν είπητε, Σηκώθητι και ρίφθητι εις την θάλασσαν, θέλει γείνει·και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει.(άκαρπη συκή σημαίνει άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε στην ζωή του καρπούς άξιους μετανοίας κακού και πίστεως καλού και συνεπώς ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος-πνευματικά λόγω της απιστίας και αμετανοησίας του= άγονη και στείρα ενσάρκωση= αποτυχία-απώλεια πνευματική).


Αποκ. 22:1-2 Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου.Εν τω μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ' έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών


(εντεύθεν και εντεύθεν= απο εκεί και απο εδω= δύο δένδρα=ζωής-γνώσεως, τα οποία ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝΑ : ήτο το δένδρον της ζωής το οποίο όμως δένδρο κάνει κάθε μήνα καρπούς!! :φέρον καρπούς δώδεκα, καθ' έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού= συνεπώς πρόκειται περι πνευματικού δένδρου το οποίο είναι ΘΑΛΛΕΡΟΝ-ΑΕΙΘΑΛΕΣ-ΑΓΛΑΟΚΑΡΠΟΝ και του οποίου δένδρου: και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών= ολόχρονα το δένδρο έχει φύλλα (αειθαλές-ελιά) τα οποία οι άνθρωποι-το δένδρο της γνώσεως θα χρησιμοποιούν για να αυτο-θεραπεύονται απο την πλάνη και αδικία και αναλήθεια τους (λόγω της δισύνθετης φύσης τους και έως ότου τα πάντα επιστρέψουν στον θεό όπου κακόν δεν υπάρχει ούτε και ανάγκη θεραπείας ασθένειας ή άγνοιας της αλήθειας) .

1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :

 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ
σίτος-άρτος=σωμα χριστού=αγάπη θεού
άμπελος-οίνος=αίμα χριστού=σοφία θεού αλλά και ψυχή-(θυμικόν) διάνοια-(λογικόν) του ανθρώπου= οίνος ψυχής (μέθη) νοήσεως (σύγχυση) δηλαδή κοσμικής-καλλιτεχνικής-επιστημονικής-φιλοσοφικής διανόησης-παρα-ζάλης-μέθης (πλάνη-αδικία-αναλήθεια) .
ο σίτος και ο οίνος είναι τα υλικά σύμβολα δια των οποίων ο άνθρωπος θα πρέπει να οδηγείται (εξετάζοντας τις υλικές τους ιδιότητες-αρετές) και να ανάγεται στο πνεύμα και την αλήθεια την οποία όχι μόνο θα ακολουθεί αλλά και θα δια-τρέφεται δια βίου-ζωής (τόσον υλικά όσον και ψυχικά και πνευματικά). Ο οίνος λόγω της διπλής ιδιότητας του, αφενός της πνευματικής και αφετέρου της διανοητικής, χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός και να αυτο-φρουρείται απο το κακό της διάνοιας του (που παρ-ομοιάζει με το πνεύμα διότι σκέψεις κάνει τόσο το πνεύμα-πνευματικές όσο και η διάνοια-διανοητικές, τα αποτελέσματα τους όμως είναι αυτά του καλού-το πνεύμα του καλού και του κακού-το πνεύμα του κακού που εκφράζεται μέσα απο την διάνοια του ανθρώπου όταν αυτός δεν έχει ΥΠΑΓΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ. αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η διάνοια του έχει υπαχθεί στο πνεύμα του κακού-απομονώνοντας-φιμώνοντας-απο-σιωπώντας το πνεύμα του καλού) .

άρτος=70=7
οίνος=70=7
άρτος=οίνος= αγάπη+σοφία= ιησούς χριστός
ελαία=27 + έλαιον=54= 81 (9χ9)
ελευθερία=81
ελαία+έλαιον= ελευθερία (ελαία=το δένδρο της σοφίας θεού που σώζει-ελευθερώνει-λυτρώνει, έλαιον= το αίμα των καρπών-της σοφίας δια του οποίου χρίεται ο μαθητής-μυούμενος-μεμυημένος -μύστης της μυήσεως (μαία) και αναδεικνύεται στην γη υιός-τέκνο θεού και σωτήρας των συνανθρώπων του. (9χ9= μέγστος κύκλος μυήσεως (ΧΡίσμα) στην αλήθεια-αγάπη-πνευματική σωφία θεού- δημιουργία πνευματικής ζωής-θέωση)

σύκα=49= 7χ7 = ο μέγιστος κύκλος ανταποδόσεως του καλού ή του κακού στις αντίστοιχες πράξεις του ανθρώπου .
συκή=55 =10 (=+5=καλόν + -5=κακόν= 10)= το ανθρώπινον ον-εγώ το οποίον σε απόλυτη τιμή=5 και το οποίο έχει δυνατότητα να γίνει δέντρο ζωής-αλήθειας εαν και εφόσον αυτο-τελειωθεί ηθικά και πνευματικά (μετουσίωση του πνεύματος του κακού σε καλό και απλοποίηση των εκφράσεων του όντος στην καθημερινότητα) σε αγάπη-σωφία θεού (10λογος αγάπης-10λογος σωφίας-10λογος μυήσεως), (10= το εγώ-ο εγωϊσμός-το κακό πνεύμα του ανθρώπου μηδενίζεται (0) και το αμιγώς δισύνθετο πνεύμα του ανθρωπου απλοποιούμενο γίνεται μονάς (1) και επιστρέφει στον θεό-μονάδα .

(Ματθ. 4:1-4 τοτε ο ιησους ανηχθη εις την ερημον υπο του πνευματος πειρασθηναι υπο του διαβολου και νηστευσας ημερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσερακοντα υστερον επεινασεν και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν αυτω ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου ) .

ελαία-έλαιον=πνεύμα-σοφία θεού (ουρανού σοφία-πνευματικός ουρανός) την οποία συνήθως φέρουν μαζί τους οι ουράνιοι απεσταλμένοι του ουρανού και του θεού (σωκράτης-πλάτων-αλέξανδρος-σόλων-λυκούργος-αριστείδης-ηράκλειτος-εμπεδοκλής-πυθαγόρας-όμηρος... και άλλοι τόσοι "έλληνες σοφοί" ων ούκ έστιν αριθμός) .

συκή-σύκα= το ανθρωπινον ον-εγώ-πνεύμα και η δυνατότητα του να κάνει καρπούς καλούς ή καρπούς κακούς : Ματθ. 12:33 η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η  ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται. Ματθ. 7:16-20 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα. ως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει. ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν. παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται. αραγε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους .

Δεν υπάρχουν σχόλια: