Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

Ελλήνων Δώρα

 η θεά αθηνά παραδίδει το πρώτο κλαδί ελιάς προς φύτεψη
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η θεά Δήμητρα και η Κόρη της Περσεφόνη- έχοντας διδάξει την καλλιέργεια του σίτου  στον Τριπτόλεμο, τον αποστέλλουν με ένα φτερωτό άρμα δρακόντων να ταξειδεύσει σε όλη την γη και να διδάξει την καλλιέργεια του ΣΙΤΟΥ στους ανθρώπους .

1-έλαιον-2-οίνος-3-σύκα-4-σίτος :
 1
ΕΛΑΙΟΝ
Ι
Ι
ΣΙΤΟΣ4-------5--------3ΣΥΚΑ
Ι
Ι
2
ΟΙΝΟΣ
ΣΙΤΟΣ : (τετ-ΑΡΤΟΣ)
Στάχυς-Σίτος-Αρτος= ΔΗΜΗΤΡΑ
(σύμβολο της αγάπης-του λόγου-δένδρο ζωής)
ΟΙΝΟΣ :
Αμπελος-(βότρυς)Σταφύλια-Οίνος= ΔΙΟΝΥΣΟΣ
(σύμβολο της ουράνιας πνευματικής σωφίας-οίνος πνευματικής σωφίας-τέρψης και της ανθρώπινης κοσμικής και διανοητικής σοφίας-οίνος γνώσεως-μέθης)
ΕΛΑΙΟΝ :
Ελαία-Ελιές-Ελαιον= ΑΘΗΝΑ
(σύμβολο της σοφίας του θεού- του αγίου πνεύματος της αλήθειας και του αγίου παρακλήτου-δένδρο σοφίας και αλήθειας)
ΣΥΚΑ :
Συκή-(όλυνθοι)φρέσκα Σύκα-αποξηραμένα σύκα= ΔΙΟΝΥΣΟΣ
(σύμβολο του ανθρώπινου δισύνθετου πνεύματος-δένδρο γνώσεως καλού και κακού)
ΧΡΙΣΤΟΣ-ΣΙΤΟΣ-ΑΡΤΟΣ
το όνομα ΧΡ-ιστός εμπεριέχει το ΧΡίσμα ΧΡ (χάρις-χρέος) και την λέξη ΣΙΤΟΣ ή ΙΣΤΟΣ : ο ιστός ΧΡ και ο ΣΙΤΟΣ χρ. συνεπώς ο ΧΡιστός ταυτίζεται με τον ΣΙΤΟ και τον εξ αυτού παραγόμενο ΑΡΤΟ και μάλιστα τον ΘΕΪΚΟ ΑΡΤΟ_ΣΙΤΟ καθώς το ΧΡ δίνει την ιδέα της αλήθειας και του χρίσματος-χάριτος σε αυτόν που στο όνομα του επισημαίνεται η αλήθεια αυτή (το ΧΡίσμα ΣΙΤΟΣ-άρτος).

Ιωάν. 6:35-40 Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε....διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχί διά να κάμω το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με.Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός, παν ό,τι μοι έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα.....(Ἰωά ΣΤ-51-58) ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.  Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ.Καθώς με απέστειλεν ο ζων Πατήρ και εγώ ζω διά τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ.Ούτος είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχί καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάννα και απέθανον· όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα.

ΧΡΙΣΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ματθαίου ΚΣΤ-26-30 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς καινής διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν (ελαία-έλαιον). 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ= (το όνομα του εμπεριέχει) 
Ο-Ι-Ν-Ο-Σ + ΔΥΣ= ΔΥαδικόΣ-ΔιπλοΥΣ (ΔΥαΣ) 
Διόνυσος= ΔΥαδικόΣ ΟΙΝΟΣ
οίνος πνευμα και οίνος διάνοια
οίνος πνεύμα= ΣΩΦΙΑ 
οίνος-διάνοια=διανοητική σοφία (η οποία χωρίς την υπαγωγή της στην πνευματική σωφία γίνεται-καταντάει ΠΛΑΝΗ-ΠΑΡΑπλάνηση)
οίνος πνευματικής σωφίας= σωφία-τέρψη-πνευμάτωση-υπερβατισμός
οίνος διανοητικής σοφίας=επιστήμη-γνώση-φιλοσοφία-ευδαιμονία-μέθη

Αποκ. 14:14-20 Και είδον, και ιδού, νεφέλη λευκή, και επί της νεφέλης εκάθητό τις όμοιος με υιόν ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρί αυτού δρέπανον κοπτερόν.Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού, κράζων μετά μεγάλης φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον, διότι ήλθεν εις σε η ώρα του να θερίσης, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης.(στάχεις-ΣΙΤΟΣ) Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην, και εθερίσθη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν τω ουρανώ, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερόν.Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και εφώναξε μετά κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον το κοπτερόν, λέγων· Πέμψον το δρέπανόν σου το κοπτερόν και τρύγησον τους βότρυας της αμπέλου της γης, διότι ωρίμασαν τα σταφύλια αυτής. (ΟΙΝΟΣ) Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της γης και έρριψε τα τρυγηθέντα εις τον μεγάλον ληνόν του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο ληνός έξω της πόλεως, και εξήλθεν αίμα εκ του ληνού έως των χαλινών των ίππων εις διάστημα χιλίων εξακοσίων σταδίων.(οίνος-αίμα- διανοητικής σοφίας=πλάνη γιαυτό και ερρίφθηκαν στην ληνον του θυμού του θεού) .

( ο Λόγος) ΧΡΙΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ (η Παρθένος)

ΧΡΙΣΤΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ = Ο ΛΟΓΟΣ-αγάπη (δένδρο ζωής-πνεύμα καλού).

ΑΔΑΜ- ΔΙΟΝΥΣΟΣ= το αμιγώς δισύνθετον εγώ-πνεύμα-ον άνθρωπος (δένδρο γνώσεως καλού-κακού με δυνατότητα να γίνει δένδρο σωφίας-αλήθειας) .

οι δυνάμεις του Άρτου-Λόγου 
(....όστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα)

Α-γάπη στην ψυχή -πνευμα (παρέχει δωρεάν σε όλους)
Ρ-ωμαλαιότητα στη νόηση (συλλαμβάνει-κατανοεί)
Τ-απεινότητα στο εγω-ύλη (δεν εγωστρεφεί)
Ο-φειλή βοηθείας-αλληλεγγύης στην ύλη-διάνοια
Σ-ωφία στο πνεύμα-σοφία στην διάνοια.
ΑγαπώνΡωμαλαίοςΤαπεινόςΟφειλέτηςΣοφός

σημ: τρώγω-η βρώσις του άρτου-λόγου-αγάπης του χριστού σημαίνει μύηση στην αλήθεια-του ΑΡΤΟΥ, βιωματική πρακτική τήρηση των αρετών- εντολών της αλήθειας στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας .

οι δυνάμεις του Οίνου-Λόγου/Πνεύματος
(Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα) .


Ο-σιότητα στην ψυχή (καθαρότητα-ιερότητα)
Ι-σχύ στο πνεύμα-λόγο (αλήθεια)
Ν-ουνέχεια στην διάνοια (σύνεση)
Ο-φειλή στην διάνοια-υλική συμπεριφορά
Σ-ωφία-σοφία στο πνεύμα-διάνοια
ΟσιοςΙσχυρόςΝουνεχήςΟφειλέτηςΣοφός

σημ: πίνω-η πόσις του οίνου-αίματος-πνεύματος του χριστού, ομοίως σημαίνει μύηση στην αλήθεια-του ΟΙΝΟΥ, βιωματική πρακτική τήρηση των αρετών- εντολών της αλήθειας στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ μας.

οι αρνητικές δυνάμεις του διανοητικού οίνου-της κοσμικής μέθης καθιστούν-κάνουν τον μεθυσμένο με οίνο διανοητικό άνθρωπο :

ο- ρμεμφυτος-εκδηλώνεται με ενστικτώδη ορμή και όχι μετά από ώριμη σκέψη
ι- διοτέλής στις αποφάσεις-πράξεις του
ν- οησιαρχούμενος στις σκέψεις του
ο- νος- επίμΟΝΟΣ-(εμμένει στο κακό) πείσμων-μουλάρι στις αποφάσεις του
σ- ύγχυσμένος στην ζωή-ψυχή-διάνοια-επιλογές-προσανατολισμό του
ορμέμφυτος-ιδιοτελής-νοησιαρχούμενος-ονος-συγχυσμένος
πέρας του Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: