Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

ελήλυθεν η ώρα 3

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
(δες και:)
Ιωάννη ΙΒ

12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 15 μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου......... 20 ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ· 23 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺνκαρπὸν φέρει .


ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

ποια είναι αυτή η ώρα ;  

Α
Ι
Ι
Ρ----------Ι--------- Ω
Ι
Ι
Η
Α= η Γ' διαθήκη-αλήθεια (πνεύμα θεός)
Η= ο εκλεκτός (σωφία)
Ρ= η γη (περιβάλλον)
Ω= ο ανόητος άνθρωπος-ανθρωπότητα

Α= ο θεός
Η= ο εκλεκτός (γήϊνος θεός-πνεύμα)
Ρ= η γη
Ω= ο άνθρωπος

Α= η τρίτη διαθήκη-αλήθεια
Η= ο (σωτήρας) τριτονόμος
Ρ= ο τρίτος ναός-νέα γη (ιερουσαλήμ-ελλάς)
Ω= ο (εκκολαπτόμενος) τριτάνθρωπος

Α= η μονάς-αίτιον-ΩΝ
Η= η επτάς-(δράση) εκδήλωση
Ρ= η δεκαεπτάς-αποτέλεσμα (δημιουργεί)
Ω=η εικοσιτετράς-η μονάς-Α αυτοκαθίσταται Ω-μέγα=ΩΝ-θρωπος

Α= Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος....
Η= Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν..
Ρ= Εν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.
Ω= Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.... σὺ ἀκολούθει μοι....

Η ΩΡΑ= 7+24+17+1= 49 = 7 Χ 7 (η ώρα αυτή θα φέρει την μέγιστη-7χ7 ανταπόδοση (+7 και -7), ταυτόχρονα, των καλών και κακών πράξεων-έργων του κάθε ανθρώπου ατομικά και της ανθρωπότητας συνολικά.

Α=1η ώρα "Ελωϊ Ελωϊ Λαμά Σαβαχθανί"
Η= 7η ώρα "Γύναι ίδε ο υιός σου, ιδού η μήτηρ σου"
Ρ=17η ώρα "Διψώ"
Ω=24η ώρα "Τετέλεσται"

Πως εγώ θα μπορέσω να διακρίνω την ώρα αυτή ;

Η ΩΡΑ=
(όταν θα) άρω Η=7 (θα άρω=θα σηκώσω-αναιρέσω-εκκαθαρίσω τα 7 αμαρτήματα-πληγές-δαιμόνια-ελαττώματα κλπ. δηλαδή όταν καθαρθώ-αγνοποιηθώ).

όταν σε κάθε ώρα-καθημερινά=Η ΩΡΑ, θα γνωρίζω-θέλω-μπορώ να:
ΑΩ= άω=πνέω το Α_Ω= το Α=αγάπη και το Ω=σωφία 
ΗΩ=αυγή-πρωϊνό φως-ο αστήρ ο πρωϊνός (αφροδίτη)=ο χριστός
ΩΡ=το φώς της σωφίας (ΩΡαίον-Ωριμον)
ΗΡΑ=ηρωϊκή αγάπη-ερά
ΡΑ=ήλιος μεσουρανών (οι ώρες καθορίζονται απο την "κίνηση" του ήλιου) και η ΗΩ είναι το φως που μεσολαβεί μεταξύ νύκτας και ανατολής Ηλίου (άμμων)
ΗΡΩΑ= η ώρα που εσύ άνθρωπε θα καταστής ΗΡΩΣ_ήρωας (όπως ο ηρα-κλής ο οποίος επιτέλεσε τους 12 άθλους).

τι σημαίνει Διακρίνω;
σημαίνει ότι μπορώ μέσα στο σκοτάδι ή την θολούρα-αναταραχή-προβλήματα-αντιξοότητες κλπ να βλέπω-διαβλέπω-διακρίνω (ξεχωρίζω-διαχωρίζω) το ορθό-σωστό-καλό απο το λάθος-πλάνη-κακό.

η ελλάδα σήμερα-εδω και αιώνες ανεβαίνει τον γολγοθά, οι πάντες έχουν σκορπίσει, πλην του αγαπημένου και των Μαριών, όπως και τότε έτσι και σήμερα, το ιερατείο και οι γραμματείς νίκησαν, οι ρωμαίοι ευρωπαίοι ανάδελφοι συνεχίζουν το σκοτοφορικό έργο τους,
ο λαός που χθές φώναζε ευλογημένος σήμερα κραυγάζει καταραμένος, η αλήθεια η παραμελημένη και καταφρονημένη επανήλθε ζητούσα τα δικαιώματα της μέσα απο την άσκηση των υποχρεώσεων μας και αυτή την φορά δεν κάνει πίσω, ο νοών ακολουθεί. 
δ
ψ + ω
ι

Δεν υπάρχουν σχόλια: