Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

η άρση του σταυρού

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
μαρκ: Ι-17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰμὴ εἷς ὁ Θεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἕν σε ὑστερεῖ· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν σου. 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται! 24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν·25 εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει· παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾿ οὐ παρὰ Θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.

τι ρωτάει ο άνθρωπος ;
ρωτάει : τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
ποια απάντηση παίρνει: ἕν σε ὑστερεῖ· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν σου.

τι είναι αυτός ο σταυρός που ο ιησούς καλεί τον ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ να άρη; (και ο οποίος πλούσιος προσήλθε αυτοβούλως να ρωτήσει τον ιησού: καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;) .

απαντά ο ιησούς :

ἕν σε ὑστερεῖ =ένα πράγμα-μία κατάσταση-συνειδητοποίηση σου λείπει απο την ζωή σου και σε κάνει να υστερείς-υπολείπεσαι,

εἰ θέλεις τέλειος εἶναι = εάν θέλεις να είσαι τέλειος άνθρωπος,

ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ= πήγαινε και όλα όσα έχεις ως κτήματα-χρήματα-περιουσία πώλησε τα και δώστα ως ελεημοσύνη στους φτωχούς-μή έχοντες ανθρώπους, και τότε σε διαβεβαιώνω ότι θα λάβεις μετά τον υλικό σου θάνατο, έναν θησαυρό-πνευματικό πλούτο στον ουρανό-παράδεισο που θα βρεθείς,

καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι= και έλα εδώ στην γη τώρα που είμαστε εσύ και εγώ και ακολούθησε με -στον δρόμο της αλήθειας και του χρέους-πεπρωμένου μας,

ἄρας τὸν σταυρόν σου= σηκώνοντας ταυτόχρονα και τον σταυρό της δισυνθετότητας σου-του εαυτού-εγώ-κακού σου (πάθη- λάθη- ελαττώματα- κακίες- παραλείψεις- παρανομίες κλπ) και του κακού των συνανθρώπων σου (εχρότητα- πόλεμος- μίσος- αδικίες κλπ) και του κακού του κόσμου (ασθένειες- φτώχεια- πείνα- δυστυχία- ατυχηματα- καταστροφές- θάνατοι κλπ) .
ματθ: ΙΑ-28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. 

σταυρός=ζυγός=φορτίον=βάρη


και πάλιν λέγει :

μαρκ:Η-34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

να ΑΠ-αρνηθώ τον εαυτό μου=το εγώ-ύπαρξη-οντότητα μου

και να άρω-σηκώσω τον σταυρό μου=τα βάρη-ζυγό-φορτίο του εαυτού-εγώ μου τα οποία με βαραίνουν και με κάνουν να νιώθω ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ-ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ-ΕΞΟΥΘΕΝΩΜΕΝΟΣ (κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι) απο τα προβλήματα-δυσκολίες-κτυπήματα της ζωής- ασθένειες- πάθη - ελαττώματα- εχθρότητα- μίση- κακίες κλπ.
και να αρχίσω να ακολουθώ....τον γολγοθά= τον δρόμο του ΣΤΑΥΡΟΥ-ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ-ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ .

σταυρός= + (ύλη-ψυχή-διάνοια-πνεύμα)= δισυνθετότητα καλού-κακού= προκύπτει-συγκροτείται το αμιγώς πνευματικώς δισύνθετο καλού και κακού ανθρώπινο πνεύμα-εγώ-ον.
σταυρός=Α-Δ-Α-Μ= ΑΝΘΡΩΠΟΣ
σταυρός= ΚΟΣΜΟΣ= Α-Δ-Β-Ν
σταυρός= γη= 4 στοιχεία: ΠΥΡ-ΑΗΡ-ΥΔΩΡ-ΓΗ
σταυρός= 4 ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
σταυρός= το ΠΑΝ επί της γης: κόσμος-άνθρωπος-φύση-δημιουργία κλπ. το παν παντού είναι αποτέλεσμα της αμιγούς πνευματικής συναλληλίας των δύο πνευμάτων καλού και κακού και της υλο-μορφοποίησης τους για να μπορέσει να γίνει το έργο της επανόδου του ασώτου πνεύματος-υιού, (μετουσίωση του πνεύματος του κακού σε πνεύμα καλού) διαμέσου της δημιουργίας-του ανθρώπου-του ουρανού .

ΑΡΣΗ= αναγραμματίζεται σε Α_Ρ_Η_Σ = είναι ο θεός του πολέμου, και συνεπώς, οφείλεις άνθρωπε να ά-ρ-η-ς (=Α-Ρ-Σ-Η) τον άρη δηλαδή τον πόλεμο που γίνεται μέσα σου λόγω της δυαδικότητος-δισυνθετότητος σου (καλού-κακού). αυτή είναι η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΜΑΣ=του κακού-εγω-ϊσμού-εαυτού μας .
«Εγώ ειμί το Α και το Ω
αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος 
ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ».
(Αποκάλυψις 1:8)
ΧΡ-ιστός= ΧΡ και Α_Ω
 άρω Χ=σταυρόν=εαυτόν
(σηκώνω τον σταυρό-εαυτό μου)
άρω ΧΡ=χριστόν-ακολουθώ
(σηκώνω τον ΧΡιστό-το βάρος του σταυρού-ζυγού-φορτίου του και ακολουθώ)
ματθ:Ι-38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

 καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
λουκ:ΙΔ- 27 καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ 
καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
λουκ:Θ- εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.
ματθ: ΙΑ
28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, = 
ελάτε προς εμένα πάντες-ΟΛΟΙ όσοι νιώθετε και είστε κουρασμένοι και καταφορτωμένοι απο τον κάματο-τις δυσκολίες-τα προβλήματα-τα βάρη της ζωής- του κακού- του κόσμου- του εγώ-εαυτού,
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.= 
και εγώ θα σας αναπαύσω-θα σας ξεκουράσω,
29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ,= 
ελάτε και σηκώστε τον ζυγό μου-το δικό μου φορτίο του καλού-το δικό μου βάρος της αγάπης-δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης-συναλληλίας-αδελφοσύνης, δηλαδή της προσπάθειας-αγώνα του να με ακολουθείτε, πάρτε το δικό μου βάρος-φορτίο πάνω σας (αντί του βάρους του κόσμου και του ακολουθείν τον δρόμο του κακού) και μάθετε-διδαχθείτε απο εμένα, εγώ σας το λέω,
ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,=
ότι εγώ ο ιησούς χριστός-η οδός η αλήθεια και η ζωή, σε όποιον με ακολουθεί, είμαι πράος-ειρηνικός στην ψυχή και ταπεινός στην καρδία και τις επιθυμίες-επιδιώξεις του κόσμου,
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·=
και σας διαβεβαιώνω ότι θα βρείτε ανάπαυση-ξεκούραση στην ψυχή και την ζωή σας,
30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.=
διότι ακριβώς ο ζυγός μου -η οδός της δικαιοσύνη μου είναι χρηστός-ενάρετος και το φορτίο-χρέος που εναποθέτω στους ακόλουθους της αγάπης μου είναι και αυτό ελαφρύ-ευκολοκουβάλητο.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ-του καλού :
 1. Σ=Σιωπή-σύνεση (νικά την άσκοπη φλυαρία-τον άστατο νου)
 2. Τ=Ταπεινοφροσύνη (νικά τον κακο εαυτό-τον εγω-ϊσμό)
 3. Α=Αγάπη (νικά την βία-αδικία-αμφιβολία-αδιαφορία)
 4. Υ=Υπομονή (νικά τον κόσμο-το ίδιο το κακό)
 5. Ρ=Ρωμαλαιότητα (νικά τον φόβο και την αμετανοησία)
 6. Ο=Οφειλή προς πάντας (νικά την μοναξιά)
 7. Σ=Συγχώρεση (νικά το μίσος-εχθρότητα-απομόνωση)
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ-του κακού :
 1. Σ=Σύγχυση=θολώνει-συσκοτίζει το νου
 2. Τ=Τρόμος=δεσμεύει-αλυσοδένει το πνεύμα
 3. Α=Αδιαφορία=απενεργοποιεί την αγάπη-ψυχή
 4. Υ=Υλισμός=αθεϊα-αποκόπτει τον άνθρωπο απο τον θεό
 5. Ρ=Ρυπαρότητα=εμποδίζει την θέληση-ελευθερία
 6. Ο=Οργή=ταράζει την ψυχή, προκαλεί παραλογισμό
 7. Σ=Συνωμοσία-Σύμπραξη με λογια και έργα με το κακό
 η ΑΡΣΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ της ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ απο τον ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ θα επιφέρει ως δημιουργικό αποτέλεσμα στην ανθρωπότητα και την γη:

ΣΤΑΥΡΟΣ=ΘΕΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(η Βασιλεία των Ουρανών-του Θεού στην Γη)
(ΕνΑγάπηΣωφία-ΕνΠαντίΕνότης)

ΘΕΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ
ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ
Ι
Ι
Α' ΔΙΑΘΗΚΗ--------ΑΔΑΜ--------Γ' ΔΙΑΘΗΚΗ
ΝΟΜΟΣ           ανθρωπότης               ΣΩΦΙΑ
Ι
Ι 
ΑΓΑΠΗ
Β' ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΝΕΥΜΑ
ΑΜΝΟΣ
Ι
Ι
ΥΛΗ-----------ΙΗΣΟΥΣ-----ΔΙΑΝΟΙΑ
ΚΡΙΟΣ            αρνίον    ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ι
Ι
ΙΧΘΥΣ
ΨΥΧΗ

ΕΝΟΤΗΣ
Ι
Ι
     ΕΝΙΑΙΑ-----ΓΑΙΑ-----ΔΥΝΑΜΙΣ
Ι
Ι
ΜΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: