Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Ελλήνων Γράμματα Σωφίας-3

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
( δες και : )
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Α-ΑΛΗΘΕΙΑ= 24. Ω-ΩΝ
 2. Β-ΒΟΥΛΗΣΙΣ=23.Ψ-ΨΥΧΗ
 3. Γ-ΓΕΝΕΣΙΣ=  22. Χ-ΧΙΑΣΜΟΣ
 4. Δ-ΔΥΝΑΜΙΣ= 21.Φ-ΦΩΣ
 5. Ε-ΕΓΩ-είναι =20.Υ-ΥΨΩΣΙΣ
 6. Ζ-ΖΩΗ=         19.Τ-ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ-τάξις
 7. Η-ΗΘΙΚΗ=    18. Σ-ΣΩΦΙΑ
 8. Θ-ΘΥΣΙΑ=    17. Ρ-ΡΑΒΔΟΣ
 9. Ι-ΙΣΧΥΣ=      16. Π-ΠΝΕΥΜΑ-ποιμήν
 10. Κ-ΚΟΣΜΟΣ=15.Ο-ΟΝ
 11. Λ-ΛΟΓΟΣ=   14. Ξ-ΞΥΛΟΝ
 12. Μ-ΜΥΗΣΙΣ= 13. Ν-ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ
η ΙΣΧΥΣ είναι η Πρώτη αρετή του Πνεύματος, ΠΝΕΥΜΑ: Ισχύς_Θέληση_Φαντασία ("πνεύμα ο θεός") και αντιστοιχεί στην αλήθεια: Ισχύς=Αλήθεια, Θέληση=Αγάπη, Φαντασία=Σοφία. Το ανθρώπινον πνεύμα είναι δισύνθετον πνεύμα, αμειγώς πνευματικώς δισύνθετον, δηλαδή είναι ένα πνεύμα ΔΥΑΔΙΚΟΝ (που συναποτελεί το εγώ) το οποίο συγκροτείται τόσον απο το θείον πνεύμα-ένα μέλος αγγελικής ιεραρχικής τάξεως (Υικόν-Θυγατρικόν εννεαδικόν Πνεύμα) όσον και απο το πνεύμα του κακού-ένα σπερματικό μέρος (χαωτικό) (αντι-φαντασία/αντι-θέληση/αντι-ισχύς). Κάθε ανθρώπινον ον-εγώ λοιπόν, είναι ένα πνεύμα δυαδικό και δισύνθετο και έχει ως έργο-αποστολή-οφειλή την, με έργα καλού και μετανοίας κακού, μετουσίωση, του μέσα και έξω του κακού πνεύματος έτσι ώστε να επέλθει απλοποίηση της δισυνθετότητος και εν γένει της ζωής και προσωπικότητος του και τιουτοτρόπως να επέλθει και ομοίωση του με το μέσα του πνεύμα του θεού, το οποίον είναι άγιον-ισχυρόν, αγαθόν-θεληματικόν, αγνόν-φαντασιακόν. Το πνεύμα του θεού στον άνθρωπο είναι όντως ένας γήϊνος άγγελος οδηγός-ΠΟΙΜΗΝ στον οποίο ο άνθρωπος-εγώ θα πρέπει να δώσει την απαιτούμενη προσοχή και αγάπη και κυρίως θα πρέπει να φροντίσει με έργα καλού και μετανοίας κακού να αποκτήσει βιωματικά και στην καθημερινότητα του, την αναγκαία-απαραίτητη ομοίωση-παρομοίωση με το πνεύμα του καλού- τον διδάσκαλο του. ο Ανθρωπος θα πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει τις πνευματικές του σκέψεις του καλού απο αυτές του κακού τις οποίες το πνεύμα του κακού-το εντός και εκτός του, φροντίζει εντέχνως να (του) τις κοινοποιεί ως δικές του σκέψεις δια μέσου της διάνοιας του. Είναι γιαυτό τον λόγο που ο άνθρωπος θα πρέπει καθημερινά και δια βίου να φροντίζει Α) την ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (άγιο-αγαθό- αγνό) και που προϋποθέτει μετουσίωση του κακού του και απλοποίηση της δισυνθετότητος του Β) την ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΟΣ-ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ-που είναι το πνεύμα του και Γ) την πλήρη ΤΕΛΕΙΩΣΗ-τελειοποίηση-αληθοποίηση του Ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν Σωφία.
ο ΚΟΣΜΟΣ-ύλη-γη είναι το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του ανθρώπου ο οποίος είναι το ΟΝ. ο άνθρωπος είναι το μόνο ον-ύπαρξη-ζωή που του δόθηκε δυνατότητα πνευματοποιήσεως-θεώσεως και πνεύμα πνευματοποιούν. Συνεπώς μέσα στον όρο "περιβάλλον" θα πρέπει να συνυπολογίζονται και όλα τα φυτά-ζώα κλπ. είναι το περιβάλλον του όντος-άνθρωπος. ο κόσμος όπως και ο άνθρωπος είναι δημιουργημένοι με την ιδέα-κατάσταση της δισυνθετότητος και συναποτελούν απο κοινού κόσμος και ον ένα όλον, μια οντότητα, ένα εγώ μία ζωή, είναι ο ΑΔΑΜ-ΚΟΣΜΟΣ. 
Α
Ι
Ι
Δ------ΚΟΣΜΟΣ-ΟΝ------Α
Ι
Ι
 Μ
(Α-νατολή-Δ-ύση-Α-ρκτος-Μ-εσημβρία=ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
(ανατολή-δύση-βορράς-νότος=κόσμος-χωροχρόνος)
η τελειότητα-ελευθερία-θέωση του ανθρώπου σημαίνει θέωση-αποκατάσταση του εκπεσόντος πνεύματος του ασώτου υιού δηλαδή του όντος άνθρωπος-κόσμος, συνεπώς άνθρωπος και κόσμος είναι 2 μέρη τα οποία πέπρωται να καταστούν 2 μέλη του ενός πνεύματος του θεού στην ΕΔΕΜ.
https://meleniro.files.wordpress.com/2013/01/article-2142884-00a32e15000004b0-324_470x423_popup.jpg?w=300

Δεν υπάρχουν σχόλια: